• Доставка:

  • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
  • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777
1904.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

Онопрiєнко Iгор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04011905

4. Місцезнаходження

11634, Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4

5. Міжміський код, телефон та факс

233-5-12-43, 233-5-13-36

6. Електронна поштова адреса

mkdz_sekretar@ukr.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.unigran.ua/ua/?cat=4.

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов’язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

19. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

20. Річна фінансова звітність

21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

22. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

23. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не приймало.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає звiтнiсть за МСФЗ.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi не здiйснювало.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №283096

3. Дата проведення державної реєстрації 03.03.1997

4. Територія (область) Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн)  9522000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 92

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 — Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

52.21 — Допомiжне обслуговування наземного транспорту

09.90 — Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин i розроблення кар’єрiв;

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

2) МФО банку 308805

3) Поточний рахунок 26003441084

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

5) МФО банку 308805

6) Поточний рахунок 26006442217

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування надрами: подальша розробка родовища з вибобуванням гранiтiв, придатних для виробництва щебеню будiвельного

№ 766

24.01.1997

Державна служба геологiї та надр України

23.01.2017

Опис Строк дiї спецiального дозволу продовжено на 20 (двадцять) рокiв до 16.11.2036 року.

 

 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед

НЕ 294917

1095, Кiпр, м. Нiкосiя, Лампоусас 1

80,457183

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран»

24584514

01000, м. Київ, вул. Михайлiвська буд. 20В

14,002158

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонери -  244 фiзичнi особи

- -  -

5,540659

Усього

100

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Онопрiєнко Iгор Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 264276 03.06.2004 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1988

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнженер Малинського заводу виробництва щебневої продукцiї ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.07.2016, обрано до 26.04.2018

9) Опис

Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:

Без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях.  Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. Вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi  Статутом. Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.

 

Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства. Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.  Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.

Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства. Пiдписувати доручення  та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.

Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та  Статутом. Розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння Товариства. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства.  Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань  Правлiння Товариства. Видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для працiвникiв Товариства.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 2 вiд 01.07.2016 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:  начальник змiни ДСЦ ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», заступник директора з виробництва ПАТ «Коростенський кар’єр», iнженер Малинського заводу виробництва щебеневої продукцiї ТОВ «Юнiгран». Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член правлiння/головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олексiйчук Тетяна Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 573650 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1973

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ВАТ «МКДЗ»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою. Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства:

Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених  Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених  Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв’язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб’єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов’язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 23 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Юрiй Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 339461 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1972

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ПАТ «МКДЗ»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.01.2016, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою. Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства:

Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених  Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених  Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв’язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб’єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 18.01.2016р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний iнженер, голова правлiння ПАТ «МКДЗ». Одночасно обiймає посаду головного iнженера ПАТ «Малинський каменедробильний завод».

1) ПосадаЧлен правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлобров Сергiй Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 380385 21.07.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження1979

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник виробництва ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою. Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства:

Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених  Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених  Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв’язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб’єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи  — 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника цеха, головний механiк ПАТ «Малинський КДЗ». Одночасно обiймає посаду головного механiка  ПАТ «Малинський каменедробильний завод».

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наумець Iгор Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 657048 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник генерального директора ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.  Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства.  Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння. Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства. Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 27.04.2016 р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Президент групи компанiй «Юнiгран». Одночасно обiймає посаду Президента групи компанiй «Юнiгран», мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диняк Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 323591 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано до наступних рiчних зборiв

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.  Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства.  Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння. Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства. Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 27.04.2016р. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 28 рокiв.Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ «Юнiгран». Одночасно обiймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнiгран», мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободяник Олександр Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 478813 24.04.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

фiнансовий директор ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано до наступних рiчних зборiв

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.  Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства.  Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння. Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства. Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 27.04.2016р.. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор ТОВ «Юнiгран». Одночасно обiймає посаду фiнансового директора ТОВ «Юнiгран», мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Касумов Iгор Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4503 286722 24.07.2002 ВВС №2 УВС Зеленоградського округу м. Москви

4) Рік народження 1970

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

генеральний директор ТОВ «Трансрада»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано до наступних рiчних зборiв

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.  Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства.  Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння. Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства. Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 27.04.2016р.. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 23 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ТОВ «Трансрада». Одночасно обiймає посаду генерального директора ТОВ «Трансрада», мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Махоня Iван Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 699120 13.12.2005 Шевченкiвським РУВС України в м. Києвi

4) Рік народження 1957

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник генерального директора з буровибухових робiт ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано до наступних рiчних зборiв

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства.  Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством.Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства.Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.  Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства.  Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння. Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства. Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства. Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано згiдно рiшення Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 27.04.2016р.. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:заступник генерального директора з буровибухових робiт ТОВ «Юнiгран». Одночасно обiймає посаду заступника генерального директора з буровибухових робiт ТОВ «Юнiгран», мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тищенко Олександр Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 317689 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1965

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник гiрничого цеху ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї  з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства;  виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю;  вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи — 33 роки.Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник гiрничого цеху, начальник електроцеху ПАТ «МКДЗ». Одночасно обiймає посаду начальника електроцеху  ПАТ «МКДЗ».

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Володимир Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 095983 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1964

5) Освіта середня спецiальна

6) Стаж роботи (років) 34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник начальника автотранспортного цеху ПАТ «МКДЗ»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 (трьох) членiв, якi обираються Загальними зборами строком на 3 роки.  До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень; виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери (їх представники) Товариства.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи — 34 роки. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: начальник автотранспортного цеху ПАТ «МКДЗ».

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гавриловець Надiя Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 027869 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1962

5) Освіта середня спецiальна

6) Стаж роботи (років) 37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

провiдний бухгалтер  ПАТ «МКДЗ»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя складається з 3 (трьох) членiв, якi обираються Загальними зборами строком на 3 роки.  До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень; виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб — акцiонерiв. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери (їх представники) Товариства.

Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний бухгалтер ПАТ «МКДЗ». Одночасно обiймає посаду провiдного бухгалтера ПАТ «МКДЗ».

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння Онопрiєнко Iгор Миколайович ВН 264276 03.06.2004 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння/головний бухгалтер Олексiйчук Тетяна Василiвна ВМ 573650 19.08.1998 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

578

0,0091

578

0

0

0

Член правлiння Аннєнков Юрiй Сергiйович ВМ 339461 06.05.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

2 000

0,0315

2 000

0

0

0

Член правлiння Бiлобров Сергiй Анатолiйович ВМ 380385 21.07.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради Наумець Iгор Володимирович ВН 657048 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Диняк Сергiй Васильович ВН 323591 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

19 450

0,3064

19 450

0

0

0

Член Наглядової ради Слободяник Олександр Анатолiйович СН 478813 24.04.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Касумов Iгор Михайлович 4503 286722 24.07.2002 ВВС №2 УВС Зеленоградського округу м. Москви

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Махоня Iван Васильович МЕ 699120 13.12.2005 Шевченкiвським РУВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї Тищенко Олександр Миколайович ВМ 317689 27.02.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

578

0,0091

578

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї Мороз Володимир Васильович ВМ 095983 12.02.1996 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4 915

0,0774

4 915

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї Гавриловець Надiя Василiвна ВМ 027869 17.11.1995 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

27 521

0,4335

27 521

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран» 24584514 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В

888 857

14,002158

14,77

888 857

0

0

0

I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед НЕ 294917 1095, Кiпр, м. Нiкосiя, Лампоусас 1

5 107 422

80,457183

84,9

5 107 422

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

   

Усього

5 996 279

94,459341

99,67

5 996 279

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів

99,89

Опис Розглянувши питання порядку денного:

1. Обрання лiчильної комiсiї.

2. Обрання секретаря загальних зборiв.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв.

4. Звiт правлiння Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визначення  основних напрямiв дiяльностi Товариства на поточний 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.

8. Покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.

9. Про затвердження значних правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi були вчиненi протягом 2015 року до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.

10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборiв акцiонерiв.

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.

12. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

13. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його нової редакцiї.

14. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакцiї.

Вирiшили:

1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Василенко Вiталiй Вiталiйович, Федоренко Оксана Сергiївна,  Папiрна Надiя Миколаївна

2. Обрати Олексiйчук Тетяну Василiвну секретарем загальних зборiв акцiонерiв товариства.

3. Затвердити регламент загальних зборiв:

- основна доповiдь — до 10 хвилин;

- спiвдоповiдь — до 5 хвилин;

- виступи в дебатах — до 3 хвилини;

- вiдповiдi на запитання  -  до 3 хвилин.

Проведення голосування по питанням порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв.  Принцип голосування: 1 акцiя — 1 голос.

4. Затвердити звiт правлiння  Товариства за 2015 рiк.

5. Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.

6. Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк та визначити основними напрямками дiяльностi товариства на поточний 2016 рiк: виробництво каменю бутового в обсязi 4000 тис.т.,  введення в експлуатацiю екскаватора ЕКГ.

7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.

8. Збиток ПАТ «МКДЗ» за 2015 рiк в сумi 20462 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв.

9. Затвердити значнi правочини, правочини, щодо яких є заiнтересованiсть, якi були вчиненi протягом 2015 року до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.

10. Попередньо схвалити значнi правочини, правочини щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборiв  акцiонерiв.

11. Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства.

12. Обрати членами наглядової ради: Наумця Iгора Володимировича, Слободяника Олександра Анатолiйовича, Касумова Iгора Михайловича, Диняка Сергiя Васильовича, Махоню Iвана Васильовича.

13. Внести змiни до Статуту товариства та затвердити його нову редакцiю. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.

14. Внести змiни до Положення про наглядову раду Товариства та затвердити його нову редакцiю. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Рiшення  про проведення  рiчних загальних зборiв акцiонерiв було прийнято Наглядовою радою Товариства на пiдставi чинного законодавства та  Статуту Товариства. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

35169487

Місцезнаходження

10008, Житомирська обл., м. Житомир, 1-го Травня, 22 кв. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

0412-44-66-36

Факс

43-89-16

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис Згiдно з Договором №24/16 вiд «09″ грудня 2016 року «Аудиторською компанiєю «Престиж» було проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Малинський каменедробильний завод», станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00

Факс

482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiннiх паперiв

Опис ПАТ «Малинський каменедробильний завод» уклало з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство «IТТ-iнвест»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23517763

Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286517

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

044-246-68-41

Факс

246-68-41

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис ПАТ «Малинський каменедробильний завод» уклало з ПрАТ «IТТ- iнвест» Договiр № 18-Е  вiд 21.02.2011р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «МКДЗ» на дату припинення ведення реєстру

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.02.2011

11/06/1/11

Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 UA4000111983

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1,5

6 348 000

9 522 000

100

Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно-оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

 

 

 

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Малинський каменедробильний завод заснований постановою Ради Мiнiстрiв УРСР № 3431 вiд 14 жовтня 1953 року «Про вiдкриття гранiтного кар’єру на станцiї Пинязевичi». Метою вiдкриття пiдприємства стало зростання потреби Києва в будiвельних матерiалах. Це  третiй на Пинязевицькому родовищi сiрих гранiтно-рапакових порiд кар’єр, що перебуває за  сотню кiлометрiв вiд Києва, неподалiк мiста Малина Житомирської областi, на вiдрiзку залiзницi Київ-Ковель. Назву «Малинський каменедробильний завод» пiдприємство отримало в 1957 роцi. З початку заснування кар’єр вiдносився до Управлiння будiвельних матерiалiв Київської мiської ради депутатiв трудящих, пiзнiше — до Тресту Промбудматерiалiв, об’єднання «Київмiськбудматерiали».

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 22.12.2010 року було прийнято рiшення про змiну найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» у публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» у зв’язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з Законом України «Про акцiонернi товариства».

Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Керiвництво пiдприємством здiйснює правлiння на чолi з головою правлiння, в яке входять головний бухгалтер, головний iнженер, начальник виробництва. Пiдприємство структуровано на чотири цехи та чотири дiльницi: — гiрничий (видобуток корисних копалин, екскавацiя породи, ведення бурових робiт); — автотранспортний (забезпечення технологiчних i господарських перевезень); — дробарно-сортувальний (двi технологiчнi лiнiї переробки); — вантажний (складування та вiдвантаження готової продукцiї); — ремонтно-механiчна дiльниця (забезпечення ремонтних робiт по обладнанню); — ремонтно-будiвельна дiльниця (забезпечення ремонтно-будiвельних робiт по спорудах); — електродiльниця; — дiльниця промислового тепловодопостачання. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. Пiдприємство має власну залiзничну станцiю (бiльше 5 км пiд’їзних колiй) i локомотивне депо на 4 тепловози. Локомотивне господарство представлене: чотирма локомотивами ТЭМ2В, якi задiянi при маневруваннi з вагонами, при навантаженнi й формуваннi поїздiв; магiстральним локомотивом 2М62, що працює на подачi й вiдправцi вагонiв на ст. Пинязевичi Пiвденно-Захiдної залiзницi. Ремонт технiки забезпечують кiлька цехiв з ремонтно-механiчною майстернею, електроремонтною майстернею, ремонтно-стоянковi бокси з обiгрiвом для самоскидної i бульдозерної технiки.

В 2015 роцi для рацiоналiзацiї органiзацiйної структури та з метою скорочення витрат на виробництво, управлiння та пiдвищення ефективностi, найвищим управлiнським персоналом прийнято рiшення про централiзацiю функцiй i розмежування витрат на виробництво.

Для реалiзацiї зазначеного Пiдприємством укладено Договiр оренди нерухомого майна №1О15М1 вiд 30.04.15 та Договiр оренди основних засобiв №1О15М2 вiд 01.04.15, за умовами яких ПАТ «МКДЗ» передало у строкове платне користування ТОВ «Юнiгран» нерухомiсть i виробниче обладнання дробарно — сортувального, автотранспортного цехiв, ремонтно — механiчної, електродiльницi та дiльницi утримання споруд. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Пiдприємство не має.Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 92 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв — 5 чоловiк;  осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу не облiковується.

Витрати на оплату працi у 2016 роцi становили — 6 134 тис. грн, у 2015 роцi — 12 099  тис. грн. Витрати на оплату працi за звiтний перiод скоротились майже в 2 рази порiвняно з попереднiм. Кадрова полiтика емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства, не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): — Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); — Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); — Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ.

У поточному роцi Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2016 р. та пiзнiше.

Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. На дату затвердження звiтностi, Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в нестабiльному полiтичному та економiчному середовищi, в результатi iснує значна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть компенсацiї вартостi активiв Пiдприємства та його здатнiсть обслуговувати i сплачувати борги вiдповiдно до настання термiнiв їх погашення. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi можуть з’явитися в результатi такої невизначеностi.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть ПАТ «МКДЗ» в Українi.

Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя» Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов’язань станом на 01.10.2016, згiдно наказу №116 вiд 30.09.2016.

Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного  перiоду  були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй  Товариством  облiковiй полiтицi та вимогам МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» та МСФЗ 16 «Основнi засоби».

Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних груп основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта лiквiдацiйної вартостi або нульового значення.

Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, вiдповiдає вимогам МСФЗ 2 «Запаси». Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними.

На дату балансу запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї у випадку, якщо на дату балансу їх цiна знизилася або вони зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсно очiкувану Компанiєю економiчну вигоду вiд їх використання. Коригування балансової вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється шляхом нарахування резерву на знецiнення запасiв.

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i продаж (збут). Резерв на знецiнення запасiв визначається на звiтну рiчну дату на основi огляду та аналiзу залишкiв запасiв. Такий огляд залишкiв запасiв здiйснюється при проведеннi рiчної iнвентаризацiї.

Затрати, що понесенi при доставцi запасiв до мiсця призначення i приведення у належний для використання стан облiковуються таким чином: — сировина i матерiали: витрати на придбання по середньозваженому методу; — готова продукцiя i незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали, оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати. Фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Предмет дiяльностi Товариства у 2016 роцi — виробництво каменю бутового.

Номенклатура готової продукцiї ПАТ «МКДЗ» у 2016  р. — камiнь бутовий; супутня продукцiя: пiсок з вiдсiвiв дроблення фракцiї 0х5 (вiдсiв), пiсок митий фракцiї 0,63-2.

Вся продукцiя вiдповiдає 1 класу по випромiненою i придатна для застосування в усiх видах будiвництва.

Цiни на продукцiю власного виробництва визначаються самостiйно з врахуванням основних цiноутворюючих факторiв. Пiдприємством застосовуються цiни, що визначенi та затвердженi у внутрiшнiх локальних та розпорядчих документах. У загальному структура ринкових договiрних цiн визначається такими складовими: — собiвартiсть виробу, що мiстить витрати на створення, виробництво i реалiзацiю; — прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацiєю (попитом i пропозицiєю); — податок на додану вартiсть (ПДВ).

Реалiзацiя продукцiї у 2016 р. здiйснювалась на ринку України та на експорт  Виручка вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг) за 2016 рiк становила — 60090 тис. грн., в тому числi вiд експорту — 5959 тис. грн. Частка експорту в загальному обсязi продажiв 9,9%,

Залежнiсть вiд галузi будiвництва. Виробляється та продкцiя, на яку є попит на ринку.

Залежнiсть вiд сезонних змiн — значна, зниження в зимовий перiод.

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: Значнi поставки каменю бутового на ринку України пiдприємство здiйснює шляхом реалiзацiї ТОВ «Юнiгран».

Канали збуту i методи продажу: будь-якi за домовленiстю з покупцем, продукцiя реалiзується споживачам залiзничним транспортом та самовивозом -  автотранспортом. Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн — власний кар’єр.

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку — Економiко — полiтичнi умови функцiонування пiдприємств нерудної галузi України в 2014-2016 рр., мали вплив на роботу й структуру Товариства. Нестабiльне середовище зумовлено загрозами для зовнiшньоекономiчної дiяльностi Пiдприємства, оскiльки Постановами Уряду РФ №815 вiд 06.08.2015, №1486 вiд 30.12.2015, №556 вiд 17.06.2016 Росiйською Федерацiєю запроваджено  i продовжується одностороннє нетарифне регулювання iмпорту з держав, що не входять в Євразiйський економiчний союз, у виглядi лiцензування iмпорту гравiю i щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економiки України та на можливостi здiйснення експорту продукцiї Пiдприємства до РФ.

Конкуренцiя в галузi виробництва щебеневої продукцiї стабiльно висока. Перспективнi плани розвитку прогнозувати не можливо, абсолютна залежнiсть вiд галузi будiвництва. Конкурентами Товариства є такi пiдприємства — Коростенський щебеневий завод, Коростенський гранiтний кар»єр.

Основними постачальниками сировини i матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об’ємi постачання є: ТОВ «Юнiгран» поставка ТМЦ, ПАТ «Житомиробленерго» — електроенергiя, ЄтехПД Пiвденно-захiдна залiзниця -послуги перевезення.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Надходження активiв 2012 року — становлять — 18 991 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 5 842 тис. грн., машини та обладнання — 5 867 тис. грн., транспортнi засоби — 7 166 тис. грн.,  малоцiннi необоротнi матерiальнi активи — 116 тис. грн.

Надходження ОЗ за 2013 рiк становлять — 28013 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 1173 тис. грн., машини та обладнання — 26449 тис. грн., транспортнi засоби — 208 тис. грн.,  iншi основнi засоби — 174 тис. грн. Вибуло основних засобiв у звiтному роцi на суму (за первiсною вартiстю) — 4731 тис. грн.

Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2013 роцi пов’язане з:

- безоплатною передачею примiщення локомотивного депо, введеного в експлуатацiю в 1980 р. загальною площею 962,6 м2 з балансу ПАТ «МКДЗ» на баланс Малинської районної ради, згiдно розпорядження голови районної ради вiд 19.11.2013 №87. Балансова вартiсть переданого об’єкту 54 тис. грн.;

- реалiзацiєю промивочного двухдечного грохота CDE P2-144, напiвстацiонарної установки CDE Evowash151, лiнiї по переробцi вiдсiву, вантажного автомобiля Volvo FM-400, загальна балансова вартiсть реалiзованих об’єктiв основних засобiв 2.684 тис. грн. Результатом операцiї продажу вказаних об’єктiв основних засобiв є прибуток в сумi 811 тис. грн., що має вiдображення у фiнансовiй звiтностi у складi iнших операцiйних доходiв;

- Пiдприємство визнало збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в сумi 3 тис. грн., на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв стосовно непридатностi подальшої експлуатацiї. Активи визнанi як такi, що бiльше не використовуються та були списанi до їх вартостi вiдшкодування, яка дорiвнює нулю.

Надходження ОЗ за 2014 рiк становлять — 4704 тис. грн., в т.ч.: капiтальнi витрати на полiпшення земель — 4 тис. грн.,будинки, споруди та передавальнi пристрої — 253 тис. грн., машини та обладнання — 4381 тис. грн., iншi основнi засоби — 66 тис. грн. Вибуло основних засобiв у звiтному роцi на суму (за первiсною вартiстю) — 235 тис. грн.

Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2014 роцi пов’язане з визнанням окремих об’єктiв транспортних засобiв (автомобiль БеЛАЗ 7523 Т 00576 АМ, автомобiль КрАЗ-256 АМ1442 ВЕ, автомобiль МАЗ 54331 АМ1434 ВЕ, скутер) та окремих об’єктiв обладнання (кущорiз GR2036, буровий станок СБУ-100 ГА, iншi) , такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї.

Надходження ОЗ за 2015 рiк становлять — 705 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 56 тис. грн., машини та обладнання — 633 тис. грн., iншi основнi засоби — 16 тис. грн. Вибуло основних засобiв у звiтному роцi (за первiсною вартiстю) — 30198 тис. грн.

Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2015 роцi пов’язане з визнанням окремих об’єктiв, такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї. Активи, подальше використання яких визначене як не доцiльне, визнанi такими, що бiльше не використовуються Пiдприємством, їх балансова вартiсть у перiодi списання дорiвнювала нулю.

У 2015 роцi вiдбувалось вибуття основних засобiв пов’язане з їх продажем, чистий доход вiд реалiзацiї об’єктiв основних засобiв складає 760 тис. грн., балансова вартiсть проданих основних засобiв — 788 тис. грн.

Надходження ОЗ за 2016 рiк становлять — 6608 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 37 тис. грн., машини та обладнання — 6404 тис. грн., iншi основнi засоби — 167 тис. грн. Вибуло основних засобiв у звiтному роцi на суму (за первiсною вартiстю) — 1625 тис. грн.

У 2016 роцi вiдбувалось вибуття основних засобiв пов’язане з їх продажем, реалiзовано буровий станок самохiдний гiдравлiчний ROC L8 та кран козловий, чистий доход вiд реалiзацiї об’єктiв основних засобiв складає 125 тис. грн., балансова вартiсть проданих основних засобiв — 91 тис. грн.

Вибуття iнших необоротних матерiальних активiв Пiдприємства у 2016 роцi пов’язане з визнанням окремих об’єктiв, такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї. Активи, подальше використання яких визначене як не доцiльне, визнанi такими, що бiльше не використовуються Пiдприємством, їх балансова вартiсть у перiодi списання дорiвнювала нулю.

Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiсть товариство не планує.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Пов’язанi особи ПАТ «МКДЗ»:

- акцiонер, що має контрольний пакет акцiй — нерезидент I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед (Кiпр) (80,4572% у статутному капiталi Товариства);

- акцiонер, який володiє значним пакетом акцiй  ТОВ «Юнiгран» (Україна) (14,0022% у статутному капiталi);

- ключовий управлiнський персонал Пiдприємства.

У 2016 роцi Пiдприємство здiйснювало господарськi операцiї з акцiонером, який володiє значним пакетом акцiй I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, пов’язанi зi сплатою вiдсоткiв за користування грошовою позикою, яку було отримано вiдповiдно до умов Договору позики №2 вiд 20.02.2013 р. (зареєстровано в Управлiннi НБУ в Житомирськiй областi 11.03.2013 №272). За яким лiмiт позики — 1130000,00 доларiв США, проценти за користування — 5% рiчних вiд суми позики, сплата яких здiйснюється щомiсячно у безготiвковiй формi, не пiзнiше останнього робочого дня кожного мiсяця. Термiн повернення 20.03.2015 року.

Надходження додаткових позикових коштiв у 2016 р. не вiдбувалось. Погашення позики здiйснювалось в листопадi 2016 року, в загальнiй сумi  12000,00 доларiв США, гривневий еквiвалент  306914,29 грн.

Залишок заборгованостi по позицi, отриманiй вiд I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед на 31.12.2016 року є простроченим зобов’язанням та складає 644000,00 дол. США, гривневий еквiвалент — 17319 тис. грн., що має вiдповiдне вiдображення в бухгалтерському облiку Пiдприємства, на рахунку «простроченi позики в iноземнiй валютi».

Значнi поставки каменю бутового на ринку України Пiдприємство здiйснювало шляхом реалiзацiї акцiонеру — ТОВ «Юнiгран». Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та iнших активiв вказаному контрагенту у 2016 роцi складала 59117 тис. грн. Торгова дебiторська заборгованiсть ТОВ «Юнiгран» на 31.12.2016 року складає 1611 тис. грн.

У ТОВ «Юнiгран» Пiдприємство у 2016 роцi придбавало запаси (матерiали, запаснi часини, нафтопродукти) i послуги, торгова кредиторська заборгованiсть на 31.12.2016 року, перед вказаним контрагентом складає 2032 тис. грн., зазначена сума має вiдображення в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства у складi поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.

30.04.2015 ПАТ «МКДЗ» на пiдставi Договору оренди нерухомого майна №1О15М1 передало у строкове платне користування ТОВ «Юнiгран» об’єкти нерухомого майна (будiвлi цехiв дроблення, сортування, електроцеху, лабораторiї, матерiального складу, iншi примiщення — загалом 20 об’єктiв нерухомого майна), що належать Пiдприємству на правi власностi. Термiн дiї вказаного договору з 30.04.2015 до 28.04.2018. Орендна плата за користування предметом оренди 9 тис. грн. (з ПДВ) за один мiсяць. Вiдшкодування орендодавцю витрат на оплату електроенергiї, водопостачання здiйснюється орендарем окремо, на пiдставi вiдповiдних рахункiв Орендодавця.

30.04.2015 Пiдприємство, у вiдповiдностi до умов Договору оренди основних засобiв №1О15М2 вiд 01.04.2015 передало у строкове платне користування ТОВ «Юнiгран» виробниче обладнання дробарно — сортувального, автотранспортного цехiв, ремонтно — механiчної, електродiльницi, транспортнi засоби, iнше обладнання — загалом 164 об’єкта основних засобiв. Термiн дiї договору закiнчується 31.03.2020. Плата за 1 мiсяць оренди складає 680 тис. грн. (з ПДВ).

30.04.2015 з  ТОВ «Юнiгран» укладено Договори №12-02, №13-03 сублiзингу кар’єрного самоскида та бульдозера, плата за 1 мiсяць суборенди складає 15 тис. грн. i 10 тис. грн., вiдповiдно (з ПДВ).

Загальна балансова вартiсть основних засобiв, переданих в операцiйну оренду та сублiзинг станом на 31.12.2016 складає 25053 тис. грн.

У попередньому звiтному роцi реалiзацiя готової продукцiї на експорт у суттєвих обсягах здiйснювалась ТОВ «Атенор» (Росiйська Федерацiя), тому виходячи iз сутностi господарських операцiй, Пiдприємство визнало зазначеного контрагента пов’язаною стороною. У 2016 роцi експортнi поставки вказаному контрагенту не здiйснювались, вiдповiдно, виручка вiд реалiзацiї продукцiї вказаному контрагенту у 2016 роцi вiдсутня.

Залишок заборгованостi перед ТОВ «Атенор» представлений у фiнансовiй звiтностi у складi поточної заборгованостi за авансами одержаними та на 31.12.2016 р. складає 469,6 тис. росiйських рублiв, гривневий еквiвалент 161 тис. грн.

Операцiї з компанiями пiд спiльним контролем ПАТ «Коростенський кар’єр» та ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» пов’язанi iз наданням Пiдприємством зазначеним контрагентам послуг з технiчного обслуговування, виконання бурових робiт. Крiм послуг, ТОВ «Юнiгран — Сервiс» придбало у Пiдприємства основний засiб — буровий станок на загальну суму 150 тис. грн. (з ПДВ). У 2016 ТОВ «Юнiгран — Сервiс» здiйснювало Пiдприємству постачання вибухових матерiалiв (гранемiт) на суму 6851 тис. грн.

Угоди купiвлi — продажу з пов’язаними сторонами здiйснюються на умовах, аналогiчних умовам угод на комерцiйнiй основi, оплата по ним здiйснюється грошовими коштами. Жодного поручительства не було надано чи отримано у вiдношеннi кредиторської або дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн.

Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та безпроцентними (окрiм позики I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед) i погашаються грошовими коштами.

Пiдприємство не вiдображало зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум заборгованостi вiд пов’язаних сторiн.

Винагороди посадовим особам Пiдприємства у звiтному роцi здiйснювались виключно пов’язанi iз вiдносинами трудового найму та передбаченi колективним договором.

Операцiї з отримання/надання позик, продажу продукцiї та/або придбання активiв, з представниками управлiнського персоналу Пiдприємством у 2016 роцi не вiдбувались.

Платежi на основi акцiй, довгостроковi виплати ключовому управлiнському персоналу у 2016 роцi не здiйснювались. Представники вищого управлiнського персоналу  не володiють значними пакетами акцiй Товариства.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї — об’єкти, що знаходяться в процесi незавершеного будiвництва/не готовi до використання визнаються Пiдприємством як окремi елементи основних засобiв/нематерiальних активiв, але, зважаючи на особливостi затвердженої форми звiту про фiнансовий стан, вартiсть об’єктiв не готових до використання у балансi вiдображена у окремiй статтi у складi Роздiлу 1 «Необоротнi активи».

На 31.12.2016 р. вартiсть необоротних активiв не готових для використання складає 251 тис. грн., що включає капiталiзованi витрати.

У складi не введених в експлуатацiю нематерiальних активiв, що перебувають на етапi доведення до придатного для експлуатацiї стану представлено робочий проект первинного дроблення в кар’єрi — 251 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)

Будинки, споруди та передавальнi пристрої       Машини

та обладнання           Транспортнi засоби  Iншi основнi засоби Всього

Первiсна вартiсть на 01.01.2016     38347  77207  18695  461      134710

Придбано (надходження) основних засобiв        37        6404    -           167      6608

Дооцiнка вартостi    -           -           -           -           -

Уцiнка вартостi        (-)        (-)        (-)        (-)        (-)

Вибуло           (-)        (1622) (-)        (3)       (1625)

Первiсна вартiсть на 31.12.2016     38384  81989  18695  625      139693

Накопичена амортизацiя на 01.01.2016    (26322)           (51176)           (14243)           (360)   (92101)

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод    (1751) (7511) (1195) (69)     (10526)

Вибуло (знос)           (-)        (1530) (-)        (3)       (1533)

Накопичена амортизацiя на 31.12.2016    (28073)           (57157)           (15438)           (426)   (101094)

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду   10311  24832  3257    199      38599

 

У 2016 роцi Пiдприємство користувалось орендованими основними засобами та передавало власне майно в оренду.

Вiдповiдно до Договору оренди нерухомого майна вiд 15.07.2016 р. ПАТ «МКДЗ» прийняло у КП «Архплан» в строкове платне користування нерухоме майно: будiвлю локомотивного депо, строк оренди до 15.06.2019 р., орендна плата 7668,47 грн. (без ПДВ) — базовий мiсяць розрахунку липень 2016 р., орендна плата за наступнi мiсяцi визначається шляхом коригування орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць.

За Договором оренди землi вiд 31.05.2016 Пiдприємство отримало в строкове платне користування у Малинської районної державної адмiнiстрацiї земельнi дiлянки загальною площею 13,3998 га з цiльовим призначенням: землi промисловостi, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та iншого призначення для розширення територiї промислового майданчика, складiв готової продукцiї та кар’єрного поля в межах гiрничого вiдводу для дотримання проектних параметрiв кар’єру пiд час розробки родовища корисних копалин, розташованих на територiї Гранiтненської селищної ради та на територiї Малинської мiської ради Малинського району Житомирської  областi. Орендна плата вноситься в розмiрi 3% вiд нормативної грошової оцiнки орендованих земельних дiлянок, що становить: за земельнi дiлянки, розташованi на територiї Гранiтненської селищної ради Малинського району за межами населеного пункту, 187797,16 грн., за земельнi дiлянки, розташованi на територiї Малинської мiської ради за межами населеного пункту, 578993,65 грн. в рiк. Договiр укладено строком до 24.01.2017 р (на строк дiї спецiального дозволу на користування надрами). Оскiльки спецiальний дозвiл на користування надрами продовжено до 16.11.2036 р., Пiдприємство, на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, користуючись своїм переважним правом, поновило Договiр оренди на строк дiї спецiального дозволу.

На 31.12.2016 року наявнi основнi засоби, одержанi за договорами фiнансової оренди (лiзингу), що були укладенi в попереднiх роках:

- кар’єрний самоскид Caterpillar 773Е первiсною вартiстю 4557 тис. грн., балансова вартiсть на 31.12.16 складає 2278 тис. грн. Об’єкт отриманий у 2013 роцi згiдно Договору фiнансового лiзингу №UA23L-13-03 вiд 17.05.2013, 05.06.2015 Пiдприємством укладено додаткову угоду №2 з лiзингодавцем про уточнення загального графiку платежiв до Договору №UA23L-13-03, за якою кiнцева дата сплати 01.07.2018.

-           бульдозер Caterpillar D8R первiсною вартiстю 4072 тис. грн., балансова вартiсть на 31.12.16 складає 2085 тис. грн. Об’єкт отриманий у 2012 роцi згiдно Договору фiнансового лiзингу №UA23L-12-02 вiд 11.10.2012, вiдповiдно до умов додаткової угоди вiд 05.06.2015 до Договору №UA23L-12-02, встановлено кiнцеву дату оплати 01.01.2018.

Заборгованiсть по договорам лiзингу вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у складi довгострокових зобов’язань — 256 тис. грн. та у статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями» — 1488 тис. грн.

Сума сплаченої заборгованостi по вказаним договорам фiнансової оренди за 2016 рiк складає 1412 тис. грн.

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, так як за умовами оренди передаються всi ризики та вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає  критерiям визнання за МСФЗ 17 «Оренда». Основнi засоби, одержанi в лiзинг, є гарантiєю виконання лiзингових зобов’язань.

З травня 2015 ПАТ «МКДЗ» передав в оренду ТОВ «Юнiгран» нерухомiсть та виробничi основнi засоби (детально у роздiлi 7 цих Примiток). Додатковою угодою №1 вiд 27.12.2016 до Договору оренди основних засобiв №1О15М2 вiд 01.04.2015, що набирає чинностi з 01.01.2017, внесено змiни до перелiку основних засобiв, якi передаються в оренду та збiльшено вартiсть орендної плати до 704 тис. грн./мiс.

Вiдповiдно до умов Договору сублiзингу №12-02, на пiдставi дозволу на передачу предмету лiзингу №130/04 вiд 30.04.2015, отриманого вiд лiзингодавця — ТОВ «Катерпiллар Файненшл Україна», Пiдприємством 30.04.2015 передано в сублiзинг ТОВ «Юнiгран», кар’єрний самоскид Caterpillar 773Е. Також по Договору сублiзингу №13-03 вiд 30.04.2015, вiдповiдно до дозволу лiзингодавця №131/04 вiд 30.04.2015, ТОВ «Юнiгран» передано бульдозер Caterpillar D8R. Термiн дiї зазначених вище Договорiв сублiзингу не може перевищувати строку вiдповiдних Договорiв лiзингу. Плата за надане сублiзингоодержувачу майно, по вказаним Договорам складає 15 тис. грн. i 10 тис. грн. за мiсяць, вiдповiдно (з ПДВ).

За умовами Договору оренди примiщення їдальнi вiд 01.04.2016 р., Пiдприємство передало у строкове платне користування примiщення їдальнi на 150 посадкових мiсць та майно, що знаходиться у примiщеннi (вiтрина, плита, стiльцi, посуд, iнше), фiзичнiй особi — пiдприємцю Жмаченко Н.П. Щомiсячна плата 3900 грн. (з ПДВ), вiдшкодування електроенергiї здiйснюється орендарем окремо, термiн дiї договору закiнчується 31.07.2018 р.

Основнi засоби переданi в заставу та такi щодо яких iснують обмеження права власностi на 31.12.2016 у Пiдприємства вiдсутнi.

Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення — вiдсутнi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Економiка України як i ранiше, перебуває пiд впливом непередбачуваної ситуацiї з безпекою на сходi країни, наявнiстю значних умовних зобов’язань i державного боргу, а також пiд впливом не стабiльного функцiонування банкiвського i фiнансового секторiв.

Податкове i митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.

Рейтингове агентство Fitch пiдвищило довгостроковий рейтинг України в iноземнiй i нацiональнiй валютах до рiвня «В -» з «ССС». При цьому агентство пiдкреслює, що подальшi затримки в отриманнi нового траншу МВФ або припинення програми може привести до зниження рейтингу України. Також ризиком є зовнiшнi фактори, якi можуть ослабити макропоказники України або її фiскальну i зовнiшню позицiї.

Стабiлiзацiя економiчної i полiтичної ситуацiї залежить вiд здатностi уряду України продовжувати реформи, вiд дiй НБУ iз стабiлiзацiї банкiвського сектора, а також вiд можливостi української економiки в цiлому адекватно реагувати на змiни на ринках.

При цьому подальший розвиток економiчної i полiтичної ситуацiї в Українi, а так само вплив цих чинникiв на Пiдприємство, його контрагентiв, складно передбачити на поточну дату.

Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг змiн в iснуючому середовищi та, у випадку необхiдностi, вдається до вiдповiдних дiй. Управлiнський персонал має об?рунтовану впевненiсть в тому, що незважаючи на те, що сучасне економiчне середовище в Українi є складним i нестабiльним, Пiдприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрiшньому i зовнiшньому ринках за рахунок переорiєнтацiї на iншi ринки, доречного стратегiчного управлiння та ефективного використання антикризових заходiв.

Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй, макроекономiчнiй сферах, а також у сферi мiжнародної торгiвлi може негативно вплинути на результати дiяльностi Пiдприємства та його фiнансову позицiю у ступенi, який неможливо наразi оцiнити.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв виплати штрафних санкцiй ( штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у звiтному роцi не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує дiяльнiсть на умовах самоокупностi та госпрозрахунку. Робочого капiталу достатньо i в цiлому вiн  вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об’ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб’єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов’язань.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду, Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планом роботи на наступний рiк передбачено збiльшення обсягу випуску i реалiзацiї  продукцiї.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи вiдсутнi

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

42 609

38 599

0

0

42 609

38 599

  будівлі та споруди

12 025

10 311

0

0

12 025

10 311

  машини та обладнання

26 031

24 832

0

0

26 031

24 832

  транспортні засоби

4 452

3 257

0

0

4 452

3 257

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

101

199

0

0

101

199

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

42 609

38 599

0

0

42 609

38 599

Опис Основнi засоби Товариства використовуються для здiйснення його статутної дiяльностi. Класифiкацiя основних засобiв здiйснена вiдповiдно МСФЗ. Термiни користування ОЗ: Група 3 — Будiвлi,споруди,передавальнi пристрої10-20 рокiв; Група 4- Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5-10 рокiв; Група 4- Комп’ютерна технiка 2-3 роки; Група 5-Транспортнi засоби 5-7 рокiв; Група — 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 3-5 рокiв; Група 9-Iншi основнi засоби 3-10 рокiв.Умови використання об’єктiв кожної групи ОЗ визначенi законодавством України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та технiчною документацiєю окремого об’єкта ОЗ. Кожна група основних засобiв використовується за цiльовим призначенням виключно для здiйснення господарської дiяльностi по виробництву нерудних будiвельних матерiалiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2016 року — 139693 тис. грн., накопичений знос — 92101 тис. грн., амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 10526 тис. грн.  ступiнь використання — 60%, ступiнь зносу — 72,4%.

Надходження ОЗ за 2016 рiк становлять — 6608 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 37 тис. грн., машини та обладнання — 6404 тис. грн., iншi основнi засоби — 167 тис. грн. Вибуло основних засобiв у звiтному роцi на суму (за первiсною вартiстю) — 1625 тис. грн.

У 2016 роцi вiдбувалось вибуття основних засобiв пов’язане з їх продажем, реалiзовано буровий станок самохiдний гiдравлiчний ROC L8 та кран козловий, чистий доход вiд реалiзацiї об’єктiв основних засобiв складає 125 тис. грн., балансова вартiсть проданих основних засобiв — 91 тис. грн.

Вибуття iнших необоротних матерiальних активiв Пiдприємства у 2016 роцi пов’язане з визнанням окремих об’єктiв, такими, що на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв знецiнення, непридатнi до подальшої експлуатацiї. Активи, подальше використання яких визначене як не доцiльне, визнанi такими, що бiльше не використовуються Пiдприємством, їх балансова вартiсть у перiодi списання дорiвнювала нулю.

На 31 грудня 2016 року основнi засоби, класифiкованi як призначенi для продажу вiдсутнi.

Обмеженя на використання майна ПАТ «МКДЗ» вiдсутнi.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

24 181

26 113

Статутний капітал (тис.грн)

9 522

9 522

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

9 522

9 522

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ «Малинський каменедробильний завод» проводиться на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств».

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

 

Висновок На 31.12.2016 вартiсть чистих активiв ПАТ «МКДЗ» складає 24 181 тис. грн. Вартiсть чистих активiв ПАТ «МКДЗ» перевищує статутний (зареєстрований) капiтал Пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

685

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

29 637

X

X

Усього зобов’язань

X

30 322

X

X

Опис Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов’язань Товариства є реальним i складає  30 322 тис. грн., у тому числi:

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення, а саме:

вiдстроченi податковi зобов’язання — 368 тис.грн.

пенсiйнi зобов’язання — 2239 тис. грн.

iншi довгостроковi зобов’язання — 256 тис. грн.

Поточнi зобов’язання i забезпечення, а саме:

Залишок заборгованостi по позицi, отриманiй вiд I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед — 17319 тис. грн.

поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов’язаннями — 1488 тис. грн.

товари, роботи, послуги — 5512 тис.грн.

розрахунками з бюджетом — 685 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток — 3 тис. грн.

розрахунками зi страхування — 120 тис. грн.

розрахунками з оплати працi — 450 тис. грн.

одержаними авансами — 192 тис. грн.

Поточнi забезпечення — 1558 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання — 135 тис.грн.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Камiнь бутовий

2324,5 тис. т

35621,1

100

2324,5 тис. т

35621,1

98,8

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Оплата працi

10,7

2

Амортизацiя

17,3

3

Паливно-мастильнi матерiали

12,7

4

Запчастини до машин i механiзмiв

26,9

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2016

31 974

63 948

50

Опис:
27.04.2016 року загальними зборами акцiонерiв було надано попереднє схвалення  (попереднє  надання  згоди  на  вчинення)  значних  правочинiв  (в  т.ч.,  але  не  обмежуючись,  правочини  про  придбання,  вiдчуження,  оренду,  лiзинг  майна,  надання  та  отримання  позик,  кредитiв,  отримання  гарантiй  та  акредитивiв,  продовження  строкiв,  термiнiв  дiї,  перегляд  iстотних  умов  таких  правочинiв),  предметом  яких  є  майно, грошовi кошти, роботи або послуги, ринкова вартiсть кожного з яких (правочинiв) перевищує 10 вiдсоткiв,  становить 25 i бiльше та не бiльше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi   Товариства. Вказанi значнi правочини можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати ухвалення цього рiшення.

Вартiсть активiв ПАТ » МКДЗ » за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 63948 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 50%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства — 5988964 шт.;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 5988964 шт.;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 5988964 шт., що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — немає.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.01.2016

20.01.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2016

19.04.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

27.04.2016

27.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.07.2016

01.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)  

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради — акціонерів

1

членів наглядової ради — представників акціонерів

0

членів наглядової ради — незалежних директорів

2

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)  
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть) Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Інше (запишіть)  
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв Товариство аудитора не змiнювало.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався  i не оприлюднювався

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодекс принципiв, правил корпоративного управлiння Товариством не приймався.

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)

Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)

35169487

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4031, 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» за 2016 рiк

м. Житомир, 2017

Адресовано: Загальним зборам акцiонерiв,

найвищому управлiнському персоналу ПАТ «МКДЗ»,

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Вступ

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (далi — Пiдприємство та/або Товариство), що додається, яка є повним пакетом рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi — МСФЗ), що є концептуальною основою загального призначення  та, водночас, концептуальною основою достовiрного подання, станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2016.

 

Фiнансова звiтнiсть, що є предметом аудиту включає:

 

«Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року (Форма №1) з валютою 54.503 тис. грн.,

«Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2) зi збитком за звiтний рiк 1.932 тис. грн.,

«Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (Форма №3),

«Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4),

«Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки),

(далi — Фiнансова звiтнiсть).

Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi.

Обсяг аудиторської перевiрки

 

Аудит було здiйснено вiдповiдно до:

-           Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi — МСА), виданих Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв (МФБ) та пiдготовлених Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, що затвердженi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi — АПУ) № 320/1 вiд 29.12.2015;

-           Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;

-           Кодексу етики професiйних бухгалтерiв;

-           Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та доповненнями;

-           iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу

 

Управлiнський персонал ПАТ «Малинський каменедробильний завод» несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Малинський каменедробильний завод».

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi.

 

Нам було надано необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу.

 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, та не мiстить будь — яких коригувань, якi могли б вважатися необхiдними у випадку неможливостi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно — позитивної думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)

 

Управлiнський персонал не застосував обранi облiковi полiтики, в частинi визнання нерухомостi в орендi — iнвестицiйною. Пунктом 32 МСБО 40 заохочується визначення суб’єктом господарювання справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi на основi оцiнювання незалежним оцiнювачем. Пiдприємство не здiйснило оцiнку об’єктiв, переданих в операцiйну оренду, вказанi об’єкти визнанi у Фiнансовiй звiтностi у складi основних засобiв, якi оцiненi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Зазначене є вiдхиленням вiд застосованої концептуальної основи, в результатi Фiнансова звiтнiсть не вiдображає окремi операцiї (подiї) у спосiб, що забезпечує достовiрне подання. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi вартостi вказаних необоротних активiв.

 

Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» на 31.12.2016, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

Пояснювальний параграф

 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 6 до цiєї Фiнансової звiтностi, в якiй зазначається, що на думку керiвництва Товариства, необхiднiсть застосування МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» до Фiнансової звiтностi за 2016 рiк  — вiдсутня.

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «МКДЗ», складена з використанням форм звiтностi, що визначенi НП(С)БО — 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» (затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013), окремi вiдмiнностi у структурi та найменуваннях статей не мають суттєвого впливу на достовiрнiсть подання, оскiльки МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» не визначає унiфiкованого порядку чи формату, для подання статей у фiнансових звiтах.

Наша думка не мiстить застережень стосовно вказаних вище питань.

 

2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ З IНШИХ ПИТАНЬ

 

Для розумiння користувачами аудиторського Звiту повiдомляємо додаткову iнформацiю, щодо основних даних про Пiдприємство, положень облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ «МКДЗ».

 

Основнi данi про Пiдприємство

 

2.1. Повна/скорочена назва: Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» / ПАТ «МКДЗ».

 

Код за ЄДРПОУ — 04011905, мiсцезнаходження — Україна, 11634 Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранiтненська, комплекс будiвель i споруд, №4.

 

Дата державної реєстрацiї — 03.03.1997 року, чисельнiсть персоналу на 31.12.2016 — 93 особи.

 

Основний вид економiчної дiяльностi — добування пiску, гравiю, глин i каолiну (08.12).

 

Видобування гранiту, з метою подальшої розробки родовища з видобуванням гранiтiв, придатних для виробництва щебеню будiвельного здiйснюється на пiдставi спецiального дозволу на користування надрами, реєстрацiйний №766 вiд 24.01.1997 року, що виданий Державною службою геологiї та надр України, строк дiї спецiального дозволу продовжено на 20 (двадцять) рокiв до 16.11.2036 року.

 

Органи управлiння ПАТ «МКДЗ»:

загальнi збори акцiонерiв — вищий орган;

наглядова рада — контролюючий та регулюючий орган;

правлiння — виконавчий орган;

ревiзiйна комiсiя — контролюючий орган.

 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Пiдприємства та Закону України «Про акцiонернi товариства». Черговi загальнi збори акцiонерiв проводяться у термiни, передбаченi законодавством.

 

Посадовi особи ПАТ «Малинський каменедробильний завод» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi:

Голова правлiння: Онопрiєнко Iгор Миколайович.

Головний бухгалтер: Олексiйчук Тетяна Василiвна.

 

У 2016 роцi в складi основного адмiнiстративного персоналу Пiдприємства вiдбувались змiни, посаду голови правлiння обiймали: Аннєнков Юрiй Сергiйович — повноваження припинено з 18.01.2016; виконуючий обов’язки голови правлiння Бiлобров Сергiй Анатолiйович з 18.01.2016 до 01.07.2016; з 01.07.2016 голова правлiння Онопрiєнко Iгор Миколайович. Пiдстави змiни посадових осiб: рiшення наглядової ради, протокол №1 вiд 18.01.2016 та протокол №2 вiд 01.07.2016, вiдповiдно.

Iнформацiя про положення облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ «МКДЗ»

 

2.2. Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку ведеться за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя» Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов’язань станом на 01.10.2016, згiдно наказу №116 вiд 30.09.2016. За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.

У звiтi про фiнансовий стан Пiдприємство представляє активи i зобов’язання на пiдставi їх класифiкацiї на необоротнi/довгостроковi та оборотнi/поточнi, а саме:

 

2.3. Активи ПАТ «МКДЗ» у Фiнансовiй звiтностi, в суттєвих аспектах, визнанi, класифiкованi та представленi вiдповiдно до МСФЗ.

2.3.1. Необоротнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають — 40.697 тис. грн., що включає вартiсть об’єктiв нематерiальних активiв та основних засобiв (в т. ч. вартiсть нематерiальних активiв не готових для використання). Детальне розкриття iнформацiї, щодо необоротних активiв (визнання, класифiкацiя, рух, термiни використання, тощо) наведено у роздiлi I активу Звiту про фiнансовий стан, та вiдповiдних Примiтках.

 

Основнi  засоби,  нематерiальнi активи оцiненi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням зносу.

Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного  перiоду  були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй  Товариством  облiковiй полiтицi та вимогам МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» та МСФЗ 16 «Основнi засоби».

 

Винятком прийнятностi розкриття iнформацiї про необоротнi активи, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи Фiнансової звiтностi є iнформацiя наведена в роздiлi «Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки».

 

Управлiнський персонал ПАТ «МКДЗ» не визнав нерухомiсть, що передана в операцiйну оренду iнвестицiйною нерухомiстю, не розкрив iнформацiю щодо iнвестицiйної нерухомостi у Фiнансовiй звiтностi та Примiтках, як того вимагає МСБО 40. Об’єкти, що мали бути вiдображенi у якостi iнвестицiйної нерухомостi облiковуються у складi основних засобiв (як об’єкти зайнятi власником).

 

Пiдприємство не визначило справедливу вартiсть об’єктiв основних засобiв та об’єктiв переданих в операцiйну оренду на основi оцiнки незалежного оцiнювача, нi на дату першого застосування МСФЗ, нi на наступнi звiтнi дати.

Керiвництвом прийнято рiшення вважати iсторичну собiвартiсть основних засобiв такою, що вiдповiдає справедливiй вартостi, оскiльки бiльшiсть основних засобiв Пiдприємства вузькоспецiалiзованi, та такi, що рiдко продаються на вiдкритому ринку України. За результатами тестування щодо зменшення корисностi (знецiнення) необоротних активiв у 2016 роцi, Пiдприємство не визнавало збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення).

 

Термiни корисного використання необоротних активiв у 2016 роцi не переглядались.

Необоротнi активи, представленi у Фiнансовiй звiтностi належать Пiдприємству на правi власностi. Об’єкти, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi вiдсутнi.

 

2.3.2. Оборотнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають — 13.806 тис. грн., представленi вартiстю запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами i включають витрати майбутнiх перiодiв.

Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, вiдповiдає вимогам МСФЗ 2 «Запаси». Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними.

 

Визнання,  облiк  i  оцiнка  дебiторської  заборгованостi  здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ. Справедлива вартiсть торгової дебiторської заборгованостi Пiдприємства та дебiторської заборгованостi за виданими авансами вiдповiдає її балансовiй вартостi. Резерви знецiнення нарахованi на iндивiдуальнiй основi, iнформацiя про їх створення належним чином розкрита у Примiтках до Фiнансової звiтностi.

Отриманими на дату нашого висновку (звiту незалежного аудитора) вiдповiдями на запити, що були направленi контрагентам пiд час проведення аудиту, торгова дебiторська заборгованiсть Пiдприємства пiдтверджена на 91,4%, по дебiторськiй заборгованостi за виданими авансами, ми отримали зовнiшнi пiдтвердження на 34,6% її балансової вартостi.

Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом, включає переплату грошових коштiв з податку на прибуток в сумi — 1.884 тис. грн. Iснує ймовiрнiсть того, що повернення сплаченого авансу з податку на прибуток може бути вiдстроченим у часi та/або меншим, нiж за оцiнками керiвництва, вплив вищевказаного не можливо достовiрно оцiнити на дату цього висновку (звiту).

 

Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою, вона є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.

 

На Пiдприємствi вiдсутнi грошовi кошти користування якими обмежене.

Данi про надходження та витрачання грошових коштiв достовiрно вiдображенi у Звiтi про рух грошових коштiв. Детально iнформацiю щодо оборотних активiв Пiдприємством розкрито у роздiлi II активу Балансу, та у вiдповiдних Примiтках.

Пiдприємство не має активiв на анексованiй територiї та в зонi ведення бойових дiй.

 

2.4.  Визнання, облiк i оцiнка зобов’язань i забезпечень в суттєвих аспектах здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ. У Фiнансовiй звiтностi зобов’язання та забезпечення класифiкованi на довгостроковi та поточнi.

 

2.4.1. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення Пiдприємства на 31.12.2016  — 2.863 тис. грн., представленi вiдстроченими податковими зобов’язаннями, забезпеченнями наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення, iншими довгостроковими зобов’язаннями, якi включають заборгованiсть згiдно договорiв фiнансового лiзингу.

 

Пiдприємством визнано пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до положень облiкової полiтики та вимог МСФЗ 19 «Винагороди робiтникам».

 

2.4.2. Поточнi зобов’язання Пiдприємства на 31.12.2016 — 27.459 тис. грн., включають прострочену кредиторську заборгованiсть по позицi, отриману вiд нерезидента I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед, термiн погашення якої закiнчився 20.03.2015 та поточну частину зобов’язань по договорам фiнансової оренди. Крiм вказаних заборгованостей у складi поточних зобов’язань представленi торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, визнання i оцiнка яких здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ.

Детально iнформацiю щодо зобов’язань та забезпечень Пiдприємством розкрито у роздiлах II, III пасиву Звiту про фiнансовий стан, та у вiдповiдних Примiтках.

 

Облiковi записи Пiдприємства свiдчать про те, що фiнансовi зобов’язання, якi утримуються до погашення (позика нерезидента), пiсля первiсного визнання не оцiнювались за амортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка. На звiтну дату фiнансовi зобов’язання, що вiдображенi у Фiнансовiй звiтностi, оцiненi по первiснiй вартостi на дату отримання (яка дорiвнює сумi погашення), що є вiдхиленням вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання i оцiнка». За нашими розрахунками зазначене вiдхилення не має суттєвого впливу на представлену Фiнансову звiтнiсть ПАТ «МКДЗ» за 2016 рiк.

 

У вiдповiдях на запити ми отримали пiдтвердження контрагентiв на 53,4% балансової вартостi торгової кредиторської заборгованостi та на 83,6% балансової вартостi зобов’язань за виданими авансами.

 

У 2016 роцi Пiдприємство не визнавало умовнi активи та зобов’язання. Товариство на звiтну дату не являється стороною судових спорiв.

 

2.5. Iнформацiю щодо власного капiталу  ПАТ  «МКДЗ»  розкрито згiдно з вимогами МСФЗ. Власний капiтал Пiдприємства на 31.12.2016 — 24.181 тис. грн., складається зi зареєстрованого капiталу (акцiонерного (статутного) капiталу), резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.

2.5.1. На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) i повнiстю сплачений статутний капiтал становить 9.522.000,00 грн. подiлений на 6.348.000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. кожна (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у видане Житомирським ТУ ДК ЦПФР 03.02.2011 року №11/06/1/11).

 

Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру статутного (зареєстрованого) капiталу, оцiненого за номiнальною вартiстю i складає 9.522 тис. грн.

У 2016 роцi розмiр акцiонерного капiталу не змiнювався.

 

Пiдприємство створене пiд час приватизацiї державного майна, iснує певна невизначенiсть стосовно виконання Пiдприємством всiх вимог законодавства в ходi приватизацiї. На думку керiвництва Пiдприємство виконало усi вiдповiднi нормативно — правовi акти.

2.5.2. На 31.12.2016 року акцiї розмiщенi серед акцiонерiв наступним чином:                              — власники фiзичнi особи — 244, якi разом володiють 5,5407%  акцiонерного (зареєстрованого) капiталу; — власники юридичнi особи — 2, яким належить — 94,4593%  статутного капiталу, обидвi юридичнi особи володiють бiльше 10% акцiй Пiдприємства.

 

2.6. Iнформацiя про операцiйнi сегменти, операцiї з пов’язаними особами, доходи та витрати дiяльностi, оренднi операцiї, подiї пiсля дати балансу наведена у вiдповiдних Примiтках до рiчної Фiнансової звiтностi. Визнання та обсяг розкриття вiдповiдає вимогам МСФЗ.

 

2.7. На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу. ПАТ «МКДЗ» має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов’язкiв управлiнського персоналу.

 

Iдентифiкацiя  та  оцiнка  ризикiв  суттєвого  викривлення  фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження, передбаченi МСА 240 та отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Пiдприємства, структури його власностi, вивчили структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес — ризики та оцiнки.

Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано.

 

2.8. Фiнансово — економiчнi показники ПАТ «МКДЗ» за 2016 рiк:

№ п/п  Показники     на 01.01.2016 на 31.12.2016 Прийняте позитивне значення показника (норматив)

1          Коефiцiєнт загальної лiквiдностi   0,552   0,503   1,0 — 2,0

2          Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi           0,086   0,068   0,25 — 0,5

3          Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi    0,408   0,444   0,25 — 0,5

4          Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)  0,690   0,797   0,5 — 1,0

5          Рентабельнiсть активiв        х          х          -

6          Вартiсть чистих активiв, тис. грн. 26.113 24.181

Вартiсть чистих активiв, має бути не меншою статутного (зареєстрованого) капiталу

Вартiсть чистих активiв ПАТ «МКДЗ» перевищує статутний (зареєстрований) капiтал Пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Розрахованi значення показникiв — iндикаторiв фiнансового стану Пiдприємства на звiтну дату не зазнали суттєвих змiн у порiвняннi до значень минулого звiтного року. Отриманi коефiцiєнти фiнансової стiйкостi та лiквiдностi, нижчi за прийнятi в Українi позитивнi значення, що зумовлено насамперед отриманням Пiдприємством збитку вiд дiяльностi протягом двох рокiв поспiль, за 2016 рiк — 1.932 тис. грн., вiдповiдно, показник рентабельностi активiв за 2015-2016 рр. не розраховується.

 

Збитковiсть господарської  дiяльностi у звiтному роцi зумовлена негативними факторами в економiцi України: знецiнення нацiональної валюти; зростання вартостi ресурсiв, в тому числi енергетичних; збiльшення витрат унаслiдок пiдвищення тарифiв на транспортнi перевезення.

 

Зовнiшнi фактори, у виглядi лiцензування iмпорту гравiю i щебеню, запровадженi Урядом Росiйської Федерацiї, продовжують негативний вплив на нерудну галузь економiки України в цiлому, та зумовили зменшення обсягiв виробництва, скорочення експорту продукцiї Пiдприємства до РФ.

 

Грунтуючись на вищенаведеному, вважаємо, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може породжувати сумнiви щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi (процедури виконувались за МСА 570 «Безперервнiсть»).

 

При цьому аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення/покращення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах, оскiльки подальший розвиток подiй залежить вiд полiтичної ситуацiї в Українi, мiжнародних економiко — торгових вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю.

 

2.9. За перiод з 01.01.2017 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована.

 

Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.

 

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)

 

Повне найменування: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Код за ЄДРПОУ: 35169487

 

Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, факс (0412) 43-89-16.

 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України (далi — АПУ) №182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд 05.07.2012 до 05.07.2017 року.

 

31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 «Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами» ПП «Аудиторська компанiя «Престиж» визнана такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, про що видано Свiдоцтво №0328. ПП «АК «Престиж» включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на пiдставi рiшення АПУ вiд 30 сiчня 2014 року №288/3.

 

Аудит проведено вiдповiдно до умов договору №24/16 вiд «09″ грудня 2016 року.

 

Генеральний директор, аудитор

ПП АК «Престиж» Ейсмонт С. П.

Сертифiкат аудитора серiя А №004248 чинний до 15.06.2019 р.

«18″ квiтня 2017 р.

Україна, м. Житомир

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

за ЄДРПОУ

04011905

Територія Житомирська область, смт Гранiтне

за КОАТУУ

1823455200

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників: 92

Адреса, телефон: 11634 селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4, 233-5-12-43

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи

1000

2 056

1 847

    первісна вартість

1001

3 054

3 144

    накопичена амортизація

1002

( 998 )

( 1 297 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

835

251

Основні засоби

1010

42 609

38 599

    первісна вартість

1011

134 710

139 693

    знос

1012

( 92 101 )

( 101 094 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

45 500

40 697

    II. Оборотні активи

Запаси

1100

9 111

8 097

Виробничі запаси

1101

8 319

7 018

Незавершене виробництво

1102

0

726

Готова продукція

1103

789

351

Товари

1104

3

2

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3 582

1 805

Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    за виданими авансами

1130

709

109

    з бюджетом

1135

2 084

1 884

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

1 884

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

63

16

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2 875

1 868

Готівка

1166

3

3

Рахунки в банках

1167

2 872

1 865

Витрати майбутніх періодів

1170

21

25

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:      
    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

3

2

Усього за розділом II

1195

18 448

13 806

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

63 948

54 503

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9 522

9 522

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

2 381

2 381

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14 210

12 278

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

26 113

24 181

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

408

368

Пенсійні зобов’язання

1505

2 265

2 239

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1 744

256

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:      
    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

4 417

2 863

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

15 607

17 319

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:      
    довгостроковими зобов’язаннями

1610

1 412

1 488

    товари, роботи, послуги

1615

11 147

5 512

    розрахунками з бюджетом

1620

2 105

685

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

3

    розрахунками зі страхування

1625

151

120

    розрахунками з оплати праці

1630

350

450

    одержаними авансами

1635

168

192

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

1 450

1 558

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1 028

135

Усього за розділом IІІ

1695

33 418

27 459

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

63 948

54 503

 

Керівник                                            Онопрiєнко I.М.

 

Головний бухгалтер                         Олексiйчук Т.В.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»

за ЄДРПОУ

04011905

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

60 090

91 184

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 41 263 )

( 73 715 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

прибуток

2090

18 827

17 469

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

9 383

9 816

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2 873 )

( 2 584 )

Витрати на збут

2150

( 2 241 )

( 15 686 )

Інші операційні витрати

2180

( 18 308 )

( 19 287 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

4 788

0

    збиток

2195

( 0 )

( 10 272 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

22

33

Інші доходи

2240

1 767

6 922

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 4 425 )

( 4 181 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 4 124 )

( 12 959 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 1 972 )

( 20 457 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

40

-5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 1 932 )

( 20 462 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1 932

-20 462

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

33 538

47 862

Витрати на оплату праці

2505

6 134

12 099

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 327

4 444

Амортизація

2515

10 825

14 637

Інші операційні витрати

2520

10 052

27 057

Разом

2550

61 876

106 099

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6 348 000

6 348 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6 348 000

6 348 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0,330000

-3,220000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0,300000

-3,220000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Онопрiєнко I.М.

 

Головний бухгалтер                         Олексiйчук Т.В.

 

 

КОДИ

  Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» за ЄДРПОУ

04011905

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

73 104

109 245

Повернення податків і зборів

3005

200

89

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

89

Цільового фінансування

3010

58

634

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

26

66

Надходження від повернення авансів

3020

39

1 227

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

22

33

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

10 088

5 452

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

7 024

22 304

Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 59 483 )

( 84 316 )

Праці

3105

( 5 328 )

( 10 299 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 448 )

( 5 114 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 8 149 )

( 8 298 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток

3116

( 16 )

( 150 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість

3117

( 4 133 )

( 3 198 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів

3118

( 4 000 )

( 4 950 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 99 )

( 163 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 105 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 8 448 )

( 23 077 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

7 501

7 783

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

161

911

Надходження від отриманих:      
    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:      
    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 2 073 )

( 2 357 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 582 )

( 61 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2 494

-1 507

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:      
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 307 )

( 1 561 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 4 352 )

( 4 214 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 1 412 )

( 1 537 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-6 071

-7 312

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-1 064

-1 036

Залишок коштів на початок року

3405

2 875

3 828

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

57

83

Залишок коштів на кінець року

3415

1 868

2 875

 

Керівник                                            Онопрiєнко I.М.

 

Головний бухгалтер                         Олексiйчук Т.В.

 

 

КОДИ

  Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» за ЄДРПОУ

04011905

 

Звіт про власний капітал

За 2016 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

9 522

0

0

2 381

14 210

0

0

26 113

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

9 522

0

0

2 381

14 210

0

0

26 113

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-1 932

0

0

-1 932

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-1 932

0

0

-1 932

Залишок на кінець року

4300

9 522

0

0

2 381

12 278

0

0

24 181

 

Керівник                                            Онопрiєнко I.М.

 

Головний бухгалтер                         Олексiйчук Т.В.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки

до фінансової звітності

 

Публічного акціонерного товариства

«Малинський каменедробильний завод»

за рік, що закінчився 31 грудня 2016

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Основні юридичні дані

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (далі у тексті – Товариство та/або Підприємство) є юридичною особою, створене відповідно до законодавства України.

 

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод»
Скорочене найменування ПАТ «МКДЗ»
ЄДРПОУ 04011905
Назва органу, який здійс­нив реєстрацію Підприємство зареєстроване Малинською районною державною адміністрацією Житомирської області 03.03.1997 року
Вищий орган управління загальні збори акціонерів
Вид діяльності добування піску, гравію, глин і каоліну
 

Адреса (місцезнаходження), телефон

Україна, 11634 Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд, №4; тел. (4133) 5-23-29, 5-12-43
Банківські реквізити п/р 26003441084 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 308805
 

Система оподаткування

Підприємство перебувало на загальній системі оподаткування, зареєстроване платником податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 040119006134
Чисельність персоналу на 31.12.2016

Середня кількість працівників

93

92

Керівник підприємства Аннєнков Юрій Сергійович повноваження голови правління припинено з 18.01.2016;

виконуючий обов’язки голови правління Білобров Сергій Анатолійович з 18.01.2016 до 01.07.2016;

з 01.07.2016 голова правління Онопрієнко Ігор Миколайович.

Підстави зміни посадових осіб: рішення наглядової ради: протокол №1 від 18.01.2016 та протокол №2 від 01.07.2016, відповідно

Головний бухгалтер  

Олексійчук Тетяна Василівна

 

 

 

 

 

Історична довідка

«Малинський каменедробильний завод» — третій кар’єр на Пинязевицькому родовищі сірих гранітно-рапакових порід площею понад 70 га. Засноване підприємство постановою Ради Міністрів УРСР № 3431 від 14 жовтня 1953 року «Про відкриття гранітного кар’єру на станції Пинязевичі» у зв’язку зі зростаючими потребами Києва в будівельних матеріалах.

Відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву від 17 липня 1995 року №846-ВАТ, Державне комунальне підприємство «Малинський каменедробильний завод» перетворене у Відкрите акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (ВАТ «МКДЗ» виступив правонаступником Державного комунального підприємства). Статутний фонд товариства формувався як вартість цілісного майнового комплексу при приватизації державного майна станом на 17 липня 1995 р. З метою приведення діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у 2010 році змінено найменування Підприємства на Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «МКДЗ».

ПАТ «МКДЗ» має в своєму розпорядженні кар’єр площею 70 га. Він являє собою один розкривний виступ і сім виступів висотою від 12 до 15 метрів. Загальна розкрита товщина граніту — приблизно 90 м. Довжина фронту гірничих робіт — понад 5 км. Розкривні роботи здійснюються екскаватором Volvo-360 з вивезенням м’яких порід у відвали на південну сторону кар’єра. Підготовку скельних порід для видобутку працівники підприємства ведуть буровибуховим методом.

Підприємство входить до групи компаній «Юнігран».

 

Економіко — політичні умови функціонування підприємств нерудної галузі України в 2014-2016 рр., мали вплив на роботу й структуру Товариства. Нестабільне середовище зумовлено загрозами для зовнішньоекономічної діяльності Підприємства, оскільки Постановами Уряду РФ №815 від 06.08.2015, №1486 від 30.12.2015, №556 від 17.06.2016 Російською Федерацією запроваджено  і продовжується одностороннє нетарифне регулювання імпорту з держав, що не входять в Євразійський економічний союз, у вигляді ліцензування імпорту гравію і щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економіки України та на можливості здійснення експорту продукції Підприємства до РФ.

Тому в 2015 році для раціоналізації організаційної структури та з метою скорочення витрат на виробництво, уп­равління та підвищення ефективності, найвищим управлінським персоналом прийнято рішення про централізацію функцій і розмежування ви­трат на виробництво.

Для реалізації зазначеного Підприємством укладено Договір оренди нерухомого майна №1О15М1 від 30.04.15 та Договір оренди основних засобів №1О15М2 від 01.04.15, за умовами яких ПАТ «МКДЗ» передало у строкове платне користування ТОВ «Юнігран» нерухомість і виробниче обладнання дробарно – сортувального, автотранспортного цехів, ремонтно – механічної, електродільниці та дільниці утримання споруд.

Діяльність ПАТ «МКДЗ» протягом 2016 року продовжувала концентруватись виключно на видобутку корисних копалин (граніту). Орендні відносини дозволяють Підприємству знизити трудомісткість виробничих процесів з переробки каменю бутового та оптимізувати витрати. Перерозподіл функцій усередині групи компаній сприяє спрощенню бізнес-процесів і документо­обі­гу.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Підприємство не має.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКДЗ» використовує власні та орендовані необоротні активи. Підприємство не має активів на анексованій території і на території проведення військових дій.

 

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення        

Здійснення статутної діяльності Підприємства потребує спеціальних дозвільних документів.

У 2016 році діяли:

- спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний №766 від 24.01.1997 року, виданий Державною службою геології та надр України, чинний по 23.01.2017 р., строк дії спеціального дозволу продовжено на 20 (двадцять) років до 16.11.2036 року. Вказаним дозволом Підприємству надано право на видобування граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового;

- дозволи Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Предмет діяльності Товариства у 2016 році – виробництво каменю бутового.

Номенклатура готової продукції ПАТ «МКДЗ» у 2016  р. — камінь бутовий; супутня продукція: пісок з відсівів дроблення фракції 0х5 (відсів), пісок митий фракції 0,63-2.

Вся продукція відповідає 1 класу по випроміненою і придатна для застосування в усіх видах будівництва.

Ціни на продукцію власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих факторів. Підприємством застосовуються ціни, що визначені та затверджені у внутрішніх локальних та розпорядчих документах. У загальному структура ринкових договірних цін визначається такими складовими: — собівартість виробу, що містить витрати на створення, виробництво і реалізацію; — прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією); — податок на додану вартість (ПДВ).

 

Опис виробничого процесу

Підготовку скельних порід для видобутку працівники підприємства ведуть буровибуховим методом із залученням до бурових робіт відповідних установок Atlas Copro ROC-L8, ROC-L6H. При цьому вибухові роботи проводяться з використанням високоефективної емульсійной вибухівки Гранеміт-І-30-У.

Видобуток і навантаження сировини в самоскиди типу БелАЗ-7547 здійснюється за допомогою екскаваторів гідравлічних Busyrus RH-40, Terex RH40, Volvo  EC 360 BLC, електроекскаваторів ЕКГ-5А та ЕКГ-4.6-1, навантажувачів Сaterpillar 988G та 988Н. Негабаритні блоки розбиваються гідромолотами RAMMER — G80, G90.

 

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ, ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Економіка України як і раніше, перебуває під впливом непередбачуваної ситуації з безпекою на сході країни, наявністю значних умовних зобов’язань і державного боргу, а також під впливом не стабільного функціонування банківського і фінансового секторів.

Податкове і митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні.

Рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня «В -» з «ССС». При цьому агентство підкреслює, що подальші затримки в отриманні нового траншу МВФ або припинення програми може привести до зниження рейтингу України. Також ризиком є зовнішні фактори, які можуть ослабити макропоказники України або її фіскальну і зовнішню позиції.

Стабілізація економічної і політичної ситуації залежить від здатності уряду України продовжувати реформи, від дій НБУ із стабілізації банківського сектора, а також від можливості української економіки в цілому адекватно реагувати на зміни на ринках.

При цьому подальший розвиток економічної і політичної ситуації в Україні, а так само вплив цих чинників на Підприємство, його контрагентів, складно передбачити на поточну дату.

Керівництво здійснює постійний моніторинг змін в існуючому середовищі та, у випадку необхідності, вдається до відповідних дій. Управлінський персонал має обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище в Україні є складним і нестабільним, Підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Подальший негативний розвиток подій у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері міжнародної торгівлі може негативно вплинути на результати діяльності Підприємства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.

 

 

 

 

3. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi за рік, що закiнчується 31 грудня 2016 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»).

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

- вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв;

- прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими;

- iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi;

- пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

- створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;

- ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ;

- ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України;

- застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

- виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

 

Основа складання фінансової звітності

Фінансова звітність Підприємства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Під терміном Міжнародні стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); – Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ.

У поточному році Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов’язковими для застосування при складанні фінансової звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2016 р. та пізніше.

 

Інші критерії вибору принципів представлення

Функціональною валютою і валютою представлення звітності є гривня («грн») і всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

 

Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. На дату затвердження звітності, Підприємство здійснює свою діяльність в нестабільному політичному та економічному середовищі, в результаті існує значна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість компенсації вартості активів Підприємства та його здатність обслуговувати і сплачувати борги відповідно до настання термінів їх погашення. Ця фінансова звітність не містить коригувань, які можуть з’явитися в результаті такої невизначеності.

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність ПАТ «МКДЗ» в Україні.

 

             4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

 

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення були випущені, та беруться до застосування при складанні річної фінансової звітності за періоди, що розпочинаються з 01.01.2016 або після цієї дати:

 

 

Стандарти і тлумачення

Набувають чинності

щодо річних періодів, які починаються на або після

Поправки до МСФЗ 2 – Роз’яснення щодо класифікації та оцінки платежів на основі акцій

1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 4 і МСФЗ 9 – взаємодія між МСФЗ 4 і МСФЗ 9

1 січня 2018 року

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 28 – Інвестиційні підприємства: застосування звільнення від необхідності консолідації

 

1 січня 2016 року

Поправки до МСФЗ 11 – Облік операцій придбання часток у спільній діяльності

1 січня 2016 року

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

1 січня 2016 року

МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», включно із поправками до МСФЗ 15: Дата набуття чинності МСФЗ 15 та роз’ясненнями до МСФЗ 15

1 січня 2018 року

МСФЗ 16 «Оренда»

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 1 – Ініціатива щодо розкриття інформації

 

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 7 – Ініціатива щодо розкриття інформації

 

1 січня 2017 року

Поправки до МСБО 12 – Визнання відстрочених податкових активів стосовно нереалізованих збитків

1 січня 2017 року

Поправки до МСБО 16 і МСБО 38 – Роз’яснення щодо застосування прийнятних методів обліку зносу та амортизації

 

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 16 і МСБО 41 – Сільське господарство: плодоносні рослини

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 27 – Застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності

1 січня 2016 року

Щорічні вдосконалення до МСФЗ за період 2012-2014 років

1 січня 2016 року

 

За оцінками Керівництва Товариства, набуття чинності переліченими стандартами  та тлумаченнями до застосування з 01.01.2016 не мало істотного впливу на фінансову звітність.

На момент пiдготовки фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звітність, дострокове застосування перелічених стандартів та тлумачень не планується.

 

 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Операції в іноземній валюті

Порядок визнання, класифікації та оцінки наслідків валютних операцій, розкриття інформації про них у фінансовій звітності Підприємство визначає за допомогою МСБО 2 «Вплив зміни валютних курсів». Операції,  деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні валюти), відображаються у функціональній валюті за офіційним обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках.            Гривня не є конвертованою валютою за межами України. В Україні офіційні обмінні курси встановлюються щоденно Національним банком України (НБУ). Ринкові курси можуть відрізнятись від офіційних, але в межах вузького коридору, що контролюється НБУ.

Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/поточні та необоротні/довгострокові

У звіті про фінансовий стан Підприємство представляє активи і зобов’язання на підставі їх класифікації на оборотні/короткострокові (поточні) та необоротні/довгострокові. Актив визнається оборотним, якщо: — його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи використання в межах звичайного операційного циклу; — актив призначений для реалізації (торгівлі); — актив передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або – актив являє собою грошові кошти, за виключенням випадків наявності обмежень на його обмін або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються як необоротні.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від, реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за справедливою вартістю компенсації на дату визнання.

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за її теперішньою, вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов’язання.  Як правило, така заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з урахуванням ефективної ставки відсотка.

Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо воно відповідає одному із наступних критеріїв: — передбачається,що зобов’язання буде погашено в ході звичайного операційного циклу; — зобов’язання призначено, головним чином, для продажу; — зобов’язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після дати балансу. Підприємство не має безумовного права відкласти погашення зобов’язання принаймні протягом 12 місяців після дати балансу.

Зобов’язання, що не відповідають жодному із перерахованих критеріїв вважаються довгостроковими. Частина довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від останнього числа кожного календарного місяця, переводиться до складу поточних зобов’язань на ту ж дату. Об’єкти аналітики довгострокових і поточних зобов’язань повинні співпадати. Облік довгострокових та поточних зобов’язань ведеться з поділом на торгові, фінансові та інші зобов’язання.

Відстрочені податкові активи і зобов’язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи і зобов’язання.

 

Оцінка справедливої вартості

Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуються прийнятні вихідні дані за результатами спостережень. Підприємство визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості так і для одноразової оцінки вартості активів (у разі наявності та необхідності оцінки активів, наприклад, призначених для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки значних активів таких, як об’єкти нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу, умовні винагороди, у разі доцільності, залучаються зовнішні оцінювачі.

Рішення про необхідність залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно, найвищим управлінським персоналом Підприємства, після обговорення та затвердження такого рішення. На кожну звітну дату керівництво оцінює та аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що здійснюється у звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що угода по продажу активу (передачі зобов’язання) відбувається: — або на основному ринку для даного активу (зобов’язання);  — або, в умовах відсутності основного (активного) ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу (зобов’язання).

Справедлива вартість активу (зобов’язання) оцінюється з використанням припущень, які передбачають, що учасники ринку діють у своїх кращих інтересах.

 

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.  Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням вказаних активів. Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 6000 грн.

Витрати на ремонт та утримання основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Понесені витрати капіталізуються, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об’єкта основних засобів.

Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних груп основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта ліквідаційної вартості або нульового значення.                                                 Ліквідаційна вартість визначається комісією при введенні в експлуатацію, виходячи із запланованого способу експлуатації та можливості отримати від реалізації (ліквідації) об’єкта певну оціночну суму коштів або вартість інших активів (будівельні матеріали, металобрухт, запчастини, інше) після завершення строку корисного використання. При визначенні ліквідаційної вартості із суми, що Підприємство планує отримати в кінці строку корисного використання від реалізації або ліквідації об’єкта, віднімаються витрати, які пов’язані з таким продажем (ліквідацією).  Амортизація нараховується навіть якщо справедлива вартість активу перевищує його балансову вартість, доки ліквідаційна вартість не перевищує його балансову вартість. Ліквідаційна вартість  може зростати до суми, що дорівнює або є більшою за його балансову вартість. В цьому випадку сума амортизаційних відрахувань для такого активу дорівнює нулю доти, доки ліквідаційна вартість у наступних періодах не зменшиться до суми, нижчої за  балансову вартість активу.

Діапазон строків корисного використання Підприємства:

№ групи

Категорія активу

Строк корисного використання, роки

Група 1 Земельні ділянки

х

Група 3 Будівлі,споруди,передавальні пристрої

10-20

Група 4 Машини та обладнання (крім комп’ютерної техніки)

5-10

Група 4 Комп’ютерна техніка

2-3

Група 5 Транспортні засоби

5-7

Група 6 Інструменти, прилади, інвентар

3-5

Група 9 Інші основні засоби

3-10

 

Амортизація ґрунтується на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів (та нематеріальних активів). Оцінки можуть змінюватись під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні  зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо подальше використання активу не принесе економічних  вигід.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання є суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистим надходженням від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, у якому відбулось припинення визнання об’єкту.

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується. Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Підприємством, але ще не введене в експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.

Значні запасні  частини та резервне (змінне) обладнання відносяться до основних засобів (до окремої групи «Змінне обладнання, капітальні вузли та запчастини», якщо очікуваний строк їх використання перевищує 1 рік. Амортизація вказаних запасних частин нараховується протягом періоду, що не перевищує терміни експлуатації активів, яких вони стосуються.

З метою коректного визначення строку корисного використання та методу амортизації об’єкта після проведених поліпшень, їх Підприємство розмежовує на:             — поліпшення та заміни, що приводять до збільшення терміну служби; — поліпшення та заміни, що приводять до збільшення корисності (кількості та якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється цим об’єктом. Якщо визнається (капіталізується) в балансовій вартості об’єкта основних засобів вартість заміни частини даного об’єкта, то Підприємство припиняє визнання балансової вартості заміненої частини не залежно від того, амортизувалася ця замінена частина окремо, чи ні.

Залишкова вартість основних засобів, строк корисного використання та методи амортизації переглядаються та коригуються за необхідністю в кінці кожного фінансового року.

Передоплати за основні засоби представляють собою авансові платежі Підприємства за обладнання та послуги по його встановленню.

 

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість — власна або орендована на умовах фінансової оренди нерухомість (земля чи 6удівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана за для отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу або для досягнення обох цих цілей, а не для: — виробництва та постачання товарів або надання послуг або адміністративних цілей; — продажу в процесі звичайної діяльності. Для визначення, чи відповідає нерухомість вимогам визнання інвестиційної нерухомості, Підприємством розроблено певні критерії для послідовного застосовування цього судження відповідно до визначення інвестиційної нерухомості та до облікової політики.

Нерухомість в оренді визнається інвестиційною, якщо доход від оренди є довгостроковим та суттєвим для звітності Підприємства, а також існує можливість фізичного поділу нерухомості та юридичного відокремлення (окремі об’єкти чи ізольовані приміщення всередині об’єктів, площі та межі яких визначено в технічній документації на об’єкт). У разі, якщо лише частину нерухомості здано в оренду, і така частина відповідає вказаним вище критеріям, зазначена нерухомість визнається: окремо інвестиційною та ОЗ у відповідних частинах, за умов якщо площа нерухомості, що здається в оренду перевищує 10% загальної площі нерухомого майна Підприємства та вартість об’єктів переданих в оренду перевищує 5% балансової вартості ОЗ Підприємства. Повністю інвестиційною, якщо та частина об’єкта, що не здана в оренду й використовується власником, не перевищує 20% загальної площі нерухомості, належної Підприємству.

 

 

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій.

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи (на умовах фінансової оренди) нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак, якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Підприємства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди, тобто рівномірно, методом нарахування.

 

Витрати на позики

Фінансові зобов’язання (зобов’язання за кредитами та позиками, на які нараховуються відсотки) при первісному визнанні оцінюються за їх справедливою вартістю на дату операції мінус витрати на операцію. Витрати на операцію включають гонорари та комісійні, сплачені банкам, брокерам, агентам, збори урегульовані державними органами або фондовими біржами. Витрати на операцію не включають фінансові витрати та внутрішні адміністративні витрати.

Відсотки за користування кредитними коштами визнаються фінансовими витратами періоду. Не визнаються витратами поточного періоду, а підлягають капіталізації фінансові витрати, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва чи виробництва кваліфікаційного активу.

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизація нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Доходи або витрати від припинення визнання нематеріальних активів оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний доход як інші витрати (доходи).

 

Запаси

На дату балансу запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації у випадку, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первісно очікувану Компанією економічну вигоду від їх використання. Коригування балансової вартості запасів до чистої вартості реалізації здійснюється шляхом нарахування резерву на знецінення запасів.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і продаж (збут). Резерв на знецінення запасів визначається на звітну річну дату на основі огляду та аналізу залишків запасів. Такий огляд залишків запасів здійснюється при проведенні річної інвентаризації.

Затрати, що понесені при доставці запасів до місця призначення і приведення у належний для використання стан обліковуються таким чином: — сировина і матеріали: витрати на придбання по середньозваженому методу; — готова продукція і незавершене виробництво: прямі витрати на матеріали, оплату праці і відповідні виробничі витрати.

 

 

 

Зменшення корисності нефінансових активів

 

На кожну звітну дату Підприємство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, Підприємство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу.

Відшкодовувана вартість активу — це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності, керівництво визначило, що Підприємство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усю мережу ПАТ «МКДЗ».

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу (за вирахуванням його ліквідаційної вартості) на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

 

Фінансові активи

Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу  (кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість – непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції (товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.

Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в подальшому  — за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова вартість активу зменшується з використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною  — вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат.

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інструментів, які не є об’єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими витратами. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

Для цілей складання фінансової звітності грошові кошти включають: — готівку в касі в національній і іноземній валюті; — грошові кошти в національній і іноземній валюті в банківських установах без обмеження їх використання; — депозити до запитання в банківських та інших фінансових установах; — грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок згідно умов документарних банківських операцій (на умовах акредитиву); — банківські овердрафти. Еквіваленти грошових коштів включають: — короткострокові високоліквідні інвестиції, що відповідають визначенню еквівалентів грошових коштів, з терміном погашення не більше трьох місяців з дати придбання (акції, облігації,векселі тощо, отримані не в торгових операціях (для подальшого продажу).

Грошові кошти і їх еквіваленти, за якими існують обмеження у використанні (довгострокові депозити без права дострокового зняття коштів, еквіваленти грошових коштів закладені в якості забезпечення зобов’язань, грошові кошти на рахунках банків банкрутів тощо), відображаються у складі інших необоротних активів.

Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені за амортизованою вартістю. Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює їм відповідну категорію.

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу, і фінансові зобов’язання за похідними фінансовими інструментами (крім зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашеним шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу) на кожну наступну після визнання дату балансу оцінюються за справедливою вартістю. Зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату балансу не можна достовірно визначити, оцінюється за собівартістю.

 

Зменшення корисності фінансових активів

Підприємство визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу («у випадку виникнення збитків»), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, Підприємство спочатку проводить окрему оцінку існування об’єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

За наявності об’єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів

Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв’язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання вартості фінансового інструмента згодом відшкодовується, сума відшкодування визнається у  складі фінансових витрат у звіті про сукупний дохід

 

Податки

Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток та відстрочений податок на прибуток і відображаються у фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства.

Поточний податок на прибуток

Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, — це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім окремих випадків визначених МСФЗ 12.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у звіті про сукупні прибутки, за виключенням випадків, коли вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу. У таких випадках поточний чи відстрочений податок на прибуток також визнається у складі капіталу.

Податок на додану вартість

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім випадків, коли:

-          податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті;

-          дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.

Операційні податки

В Україні існують інші податки, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці податки включаються до складу собівартості та/або операційних витрат (за функціональним призначенням) у звіті про сукупні прибутки.

Виплати працівникам

Підприємство здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Підприємство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що  працюють на посадах із шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами праці.

Забезпечення на виплату пільгових пенсій робітникам певних професій,  що відповідно до законодавства мають право виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку, нараховуються на основі актуарних розрахунків. Поточна сума зобов’язання по пенсійному плану з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього витрачання грошових коштів з урахуванням ринкової доходності по державним облігаціям, строки погашення яких приблизно відповідають терміну відповідних пенсійних зобов’язань у функціональній валюті. За відсутності зазначених даних по облігаціям Підприємство розраховує ставку дисконту шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок. Актуарні прибутки або збитки, що виникли за рахунок минулих коригувань і змін в актуарних припущеннях відображаються у складі прибутку/збитку, якщо вартість такого прибутку/збитку перевищує 10% вартості активів плану або 10% від вартості зобов’язань по плану з визначеною виплатою.

 

Резерви та забезпечення

Забезпечення та резерви створюються з метою дотримання принципу обачності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, що передбачає застосування методів оцінки, які повинні запобігати завищенню оцінки активів і доходів Компанії та заниженню -зобов’язань. Забезпечення — зобов’язання на невизначену суму або з невизначеним терміном.

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків Підприємства. Сума визнаного забезпечення є найкращою оцінкою витрат, необхідних для виконання існуючого зобов’язання на звітну дату з метою відображення фактичного положення Підприємства на таку дату. Оцінка визнаної суми забезпечень не виправдовує навмисне завищення зобов’язань. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнається в сумі його теперішньої вартості. Резерви, що відображають суми коригування (зменшення) вартості активів, створюються з метою відображення у фінансовій звітності активів за чистою реалізаційною вартістю.

 

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною до того моменту, поки не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, головним чином, являють собою:

продаж готової продукції – виручка від реалізації продукції та товарів визнається в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі затверджених прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них);

продаж послуг – доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство  визнає в періоді їх надання (здійснення).

Облік доходів звичайної діяльності ведеться в розрізі наступних видів доходів:

операційні доходи: — дохід (виручка) від реалізації продукції ,товарів, робіт, послуг; — інші операційні доходи; — фінансові доходи; — інші доходи. Основні види діяльності Підприємства, визначаються направленістю бізнесу та структурою доходів (наприклад, до основних видів звичайної діяльності можна віднести діяльність з виробництва щебеню). У випадку зміни основних видів діяльності або їх розширення види доходів також можуть змінюватися (наприклад, діяльність у сфері інформаційно-консультаційних послуг, послуг зі здачі основних засобів в оренду тощо).

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: — сума  податку на додану вартість, акциз, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету; — сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, тощо; — сума авансу отриманого в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг; — сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; — надходження, що належать іншим особам; — надходження від первинного розміщення цінних паперів.

 

Визнання витрат

Здійснюється по методу нарахування. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати. До витрат на виробництво продукції, товарів, робіт, послуг належать витрати, які можливо прямо зв’язати з виробництвом продукції, товарів, робіт, послуг.

До витрат періоду належать витрати, які неможливо прямо зв’язати з виробництвом продукції, товарів, робіт, послуг. Такі витрати включають у Звіт про фінансові результати того періоду, у якому вони були понесені

Адміністративні витрати та витрати на реалізацію (збут) відображаються за методом класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати.

Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.

Якщо Підприємством в одному звітному періоді понесені витрати, які по своїй суті  мають відношення до майбутніх звітних періодів, віднесення таких витрат до складу витрат відповідних звітних періодів проводиться з урахуванням способу одержання економічних вигод або на прямолінійній основі. Підприємство визнає такі витрати з використанням відповідних рахунків обліку витрат залежно від їх характеру та за умови відповідності критеріям визнання.

 

Умовні активи і зобов’язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. Оцінка умовних зобов’язань (оцінка фінансового ефекту) для розкриття інформації здійснюється за принципами оцінки зобов’язань. Існування умовних зобов’язань та умовних активів оцінюється Підприємством на регулярній основі для відповідного відображення інформації про них у фінансовій звітності.

 

Державні субсидії

            Державні субсидії визнаються, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що вони будуть отримані і всі пов’язані з ними умови будуть виконані. Якщо субсидія видана з метою фінансування окремих витрат, вона визнається Підприємством у складі доходу на систематичній основі, у тому ж періоді, в якому списуються витрати, які субсидія компенсує. Якщо субсидія видана з метою фінансування активу, то вона визнається в якості доходу рівними частками, протягом очікуваного терміну корисного використання.

 

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

 

6. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

 

Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва здійснення оцінок і припущень, які впливають на суми, відображені у фінансовій звітності. Ці припущення ґрунтуються на інформації, що була відома на дату затвердження фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Основні оцінки щодо фінансової звітності стосуються оцінки вартості та строків корисної служби основних засобів, нематеріальних активів, відстрочених податків, резерву сумнівної заборгованості та пенсійних зобов’язань.

 

Критичні облікові припущення і джерела невизначеності оцінок

«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану Підприємства, так і результатів його діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.

 

(а)       Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Підприємства щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватись згодом. Деякі активи, в які інвестувало Підприємство декілька років тому,ю усе ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій.

Підприємство оцінює залишкові строки корисної служби об’єктів основних засобів принаймні на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються під попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про сукупні прибутки та збитки.

 

(б)       Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

(в)        Плани із встановленими виплатами (пенсійні виплати)

Вартість винагород по пенсійним планам. Та пенсійним виплатам встановлюється з використанням актуарного методу, який передбачає використання різних припущень, котрі можуть відрізнятись від фактичних результатів в майбутньому. Актуарний метод включає припущення про ставки дисконтування, зростанні заробітної плати в майбутньому, тощо. Зважаючи на складність оцінки та довгостроковий характер пенсійних зобов’язань, ці зобов’язання чутливі до змін у припущеннях. Тому всі припущення переглядаються на кожну звітну дату.

 

(г)        Визначення справедливої вартості основних засобів.

Використання різних професійних суджень стосовно оцінки вартості може мати суттєвий вплив на умовну вартість основних засобів Підприємства, що відображена у фінансовій звітності.

 

(д)       Зменшення корисності нефінансових активів

Підприємством здійснено інвестиції в основні засоби. Ці активи тестуються, на зменшення корисності, коли обставини вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнес-стратегії Підприємства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції. Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

 

(ж)       Резерв сумнівної заборгованості

Керівництво створило резерв сумнівної заборгованості для обліку очікуваних збитків внаслідок нездатності покупців (замовників) здійснити необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівної заборгованості керівництво виходило з оцінок дебіторської заборгованості за строками виникнення та статистики списань за попередні звітні періоди, платоспроможності замовників і змін у строках платежів з боку замовників. У випадку погіршення фінансового стану замовників, фактичні суми списання можуть бути вище очікуваних.

 

(з)        Судові спори і претензії.

Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше, коли таке оціночне значення не вважалося ймовірним та/або реальна оцінка не була можливою.

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться  під спільним контролем з нею або має значний вплив при ухваленні фінансових або операційних рішень. При аналізі кожної операції, між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі. Інші пов’язані сторони — це компанії зі значною концентрацією операцій, які не знаходяться під загальним контролем.

 

Пов’язані особи ПАТ «МКДЗ»:

-          акціонер, що має контрольний пакет акцій – нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр) (80,4572% у статутному капіталі Товариства);

-          акціонер, який володіє значним пакетом акцій  ТОВ «Юнігран» (Україна) (14,0022% у статутному капіталі);

-          ключовий управлінський персонал Підприємства.

 

В наступних таблицях наведені суми балансових залишків та обсяги операцій з пов’язаними сторонами протягом 2016-2015 років, що закінчились 31 грудня:

Балансові залишки за операціями з пов’язаними сторонами у 2016 році:

(у тисячах гривень)

Операції Підприємства з пов’язаними сторонами

Доходи загальні (реалізація  товарів, робіт послуг, з ПДВ)

Придбання основних

засобів нематеріальних активів, ТМЦ, послуг

(з ПДВ)

Поточні зобов’язання (в т. ч. по авансам отриманим)

Торгова та інша дебіторська заборгованість

 

Нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр)

-

-

17319

(прострочена позика деномінована     в доларах США, еквівалент 644 тис. дол. США)

 

 

 

 

 

-

ТОВ «Юнігран» (Україна)

70940

17392

2032

1611

 

Компанії під спільним контролем,

а саме:

ПАТ «Коростенський карєр»

157

22

-

38

 

ПрАТ «Пинязевицький карєр»

1230

265

-

137

 

ТОВ «Юнигран-Сервис»

2430

6851

195

2

 

Інші пов’язані сторони ТОВ «Атенор» (Росія)

-

-

161

-

Вищий управлінський персонал Товариства

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна інформація щодо обсягів операцій та балансових залишків з пов’язаними сторонами в 2015 році.

(у тисячах гривень)

Операції Підприємства з пов’язаними сторонами

Доходи загальні (реалізація  товарів, робіт послуг, з ПДВ)

Придбання основних

засобів нематеріальних активів, ТМЦ, послуг

(з ПДВ)

Поточні зобов’язання (в т. ч. по авансам отриманим)

Торгова та інша дебіторська заборгованість

 

 

Нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр)

-

-

15607

(прострочена позика деномінована     в доларах США, еквівалент 656 тис. дол. США)

 

 

 

 

 

-

ТОВ «Юнігран» (Україна)

87052

40535

8913

2820

Компанії під спільним контролем,

а саме:

ПАТ «Коростенський карєр»

952

-

-

104

 

ПрАТ «Пинязевицький карєр»

1366

910

-

480

 

ТОВ «Юнигран-Сервис»

3065

8900

273

159

 

Інші пов’язані сторони ТОВ «Атенор» (Росія)

20561

-

161

-

 

У 2016 році Підприємство здійснювало господарські операції з акціонером, який володіє значним пакетом акцій І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, пов’язані зі сплатою відсотків за користування грошовою позикою, яку було отримано відповідно до умов Договору позики №2 від 20.02.2013 р. (зареєстровано в Управлінні НБУ в Житомирській області 11.03.2013 №272). За яким ліміт позики – 1130000,00 доларів США, проценти за користування — 5% річних від суми позики, сплата яких здійснюється щомісячно у безготівковій формі, не пізніше останнього робочого дня кожного місяця. Термін повернення 20.03.2016 року.

 

Надходження додаткових позикових коштів у 2016 р. не відбувалось. Погашення позики здійснювалось в листопаді 2016 року, в загальній сумі  12000,00 доларів США, гривневий еквівалент  306914,29 грн.

 

Залишок заборгованості по позиці, отриманій від І.Ес. Майнінг Компані Лімітед на 31.12.2016 року є простроченим зобов’язанням та складає 644000,00 дол. США, гривневий еквівалент – 17319 тис. грн., що має відповідне відображення в бухгалтерському обліку Підприємства, на рахунку «прострочені позики в іноземній валюті».

Розкриття простроченої заборгованості по позиці нерезидента у фінансовій звітності наведено у складі поточних зобов’язань у статті «короткострокові кредити банків».

 

Відсотки за користування позикою у 2016 нараховані в повному обсязі, сплата відсотків здійснювалась з порушенням термінів.

 

Інформація про суми нарахованих і сплачених відсотків за користування позикою на користь І.Ес. Майнінг Компані Лімітед

 

 

2016 рік

 

 

2015 рік

 

Нараховані та відсотки, долари США

32623,12

35431,12

Гривневий еквівалент, грн.

855645,89

807428,04

 

Сплачені відсотки, долари США

30038,57

35431,12

Гривневий еквівалент, грн..

786085,39

807428,04

Балансова заборгованість по сплаті відсотків, на звітну дату фінансових років, що закінчились 31 грудня, долари США

2586,55

-

Гривневий еквівалент, грн.

69560,50

-

 

Значні поставки каменю бутового на ринку України Підприємство здійснювало шляхом реалізації акціонеру — ТОВ «Юнігран». Чистий доход (виручка) від реалізації продукції та інших активів вказаному контрагенту у 2016 році складала 59117 тис. грн. Торгова дебіторська заборгованість ТОВ «Юнігран» на 31.12.2016 року складає 1611 тис. грн.

У ТОВ «Юнігран» Підприємство у 2016 році придбавало запаси (матеріали, запасні часини, нафтопродукти) і послуги, торгова кредиторська заборгованість на 31.12.2016 року, перед вказаним контрагентом складає 2032 тис. грн., зазначена сума має відображення в фінансовій звітності Підприємства у складі поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

 

30.04.2015 ПАТ «МКДЗ» на підставі Договору оренди нерухомого майна №1О15М1 передало у строкове платне користування ТОВ «Юнігран» об’єкти нерухомого майна (будівлі цехів дроблення, сортування, електроцеху, лабораторії, матеріального складу, інші приміщення — загалом 20 об’єктів нерухомого майна), що належать Підприємству на праві власності. Термін дії вказаного договору з 30.04.2015 до 28.04.2018. Орендна плата за користування предметом оренди 9 тис. грн. (з ПДВ) за один місяць. Відшкодування орендодавцю витрат на оплату електроенергії, водопостачання здійснюється орендарем окремо, на підставі відповідних рахунків Орендодавця.

 

30.04.2015 Підприємство, у відповідності до умов Договору оренди основних засобів №1О15М2 від 01.04.2015 передало у строкове платне користування ТОВ «Юнігран» виробниче обладнання дробарно – сортувального, автотранспортного цехів, ремонтно – механічної, електродільниці, транспортні засоби, інше обладнання – загалом 164 об’єкта основних засобів. Термін дії договору закінчується 31.03.2020. Плата за 1 місяць оренди складає 680 тис. грн. (з ПДВ).

 

30.04.2015 з  ТОВ «Юнігран» укладено Договори №12-02, №13-03 сублізингу кар’єрного самоскида та бульдозера, плата за 1 місяць суборенди складає 15 тис. грн. і 10 тис. грн., відповідно (з ПДВ).

 

Амортизаційні відрахування предмету оренди за вищенаведеними Договорами нараховуються Підприємством і використовуються на відновлення і підтримання нормального технічного стану переданих об’єктів. Договори не передбачають передачу предмету оренди в суборенду.

Загальна балансова вартість основних засобів, переданих в операційну оренду та сублізинг станом на 31.12.2016 складає 25053 тис. грн.

 

У попередньому звітному році реалізація готової продукції на експорт у суттєвих обсягах здійснювалась ТОВ «Атенор» (Російська Федерація), тому виходячи із сутності господарських операцій, Підприємство визнало зазначеного контрагента пов’язаною стороною. У 2016 році експортні поставки вказаному контрагенту не здійснювались, відповідно, виручка від реалізації продукції вказаному контрагенту у 2016 році відсутня.

Залишок заборгованості перед ТОВ «Атенор» представлений у фінансовій звітності у складі поточної заборгованості за авансами одержаними та на 31.12.2016 р. складає 469,6 тис. російських рублів, гривневий еквівалент 161 тис. грн.

 

Операції з компаніями під спільним контролем ПАТ «Коростенський кар’єр» та ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» пов’язані із наданням Підприємством зазначеним контрагентам послуг з технічного обслуговування, виконання бурових робіт. Крім послуг, ТОВ «Юнігран – Сервіс» придбало у Підприємства основний засіб — буровий станок на загальну суму 150 тис. грн. (з ПДВ). У 2016 ТОВ «Юнігран – Сервіс» здійснювало Підприємству постачання вибухових матеріалів (гранеміт) на суму 6851 тис. грн.

 

Угоди купівлі – продажу з пов’язаними сторонами здійснюються на умовах, аналогічних умовам угод на комерційній основі, оплата по ним здійснюється грошовими коштами. Жодного поручительства не було надано чи отримано у відношенні кредиторської або дебіторської заборгованості пов’язаних сторін.

 

Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кінець року є незабезпеченими та безпроцентними (окрім позики І.Ес. Майнінг Компані Лімітед) і погашаються грошовими коштами.

Підприємство не відображало зменшення корисності дебіторської заборгованості стосовно сум заборгованості від пов’язаних сторін.

 

Винагороди посадовим особам Підприємства у звітному році здійснювались виключно пов’язані із відносинами трудового найму та передбачені колективним договором.

Операції з отримання/надання позик, продажу продукції та/або придбання активів, з представниками управлінського персоналу Підприємством у 2016 році не відбувались.

Платежі на основі акцій, довгострокові виплати ключовому управлінському персоналу у 2016 році не здійснювались. Представники вищого управлінського персоналу  не володіють значними пакетами акцій Товариства.

8. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходи визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: Підприємство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням продукцією; Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію; сума доходів може бути достовірно визначена; існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з операцією; понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені, відповідно до МСФЗ 18 «Доход».

 

 

Доходи Підприємства розкриті у фінансовій звітності включають:

 

(у тисячах гривень)

Найменування показника

 

2016 рік

 

2015 рік

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

60090

91184

Дохід від операцій купівлі — продажу  іноземної валюти

20

-

Дохід від реалізації інших оборотних активів та основних засобів

1333

2446

Дохід від операційної оренди активів

7649

5240

Дохід від операційної курсової різниці

65

969

Дохід від списання кредиторської заборгованості

19

51

Інші операційні доходи

289

137

Дохід від відновлення корисності активів, в т. ч.:

8

972

по запасам

3

972

по торговій, іншій дебіторській заборгованості, іншим не фінансовим активам

 

5

 

-

Фінансові доходи (отримані %)

22

33

Інші доходи, в т. ч.:

1767

6922

дохід від не операційної курсової різниці

1767

6916

 

Разом:

 

71262

 

107954

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Облік витрат Підприємства здійснюється з дотриманням принципу нарахування й відповідності доходів і витрат. Доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Відображення витрат Підприємства та розкриття інформації у фінансовій звітності здійснюється по методу класифікації витрат за функціональним призначенням.

 

Витрати ПАТ «МКДЗ» класифіковані у сумах:

(у тисячах гривень)

Найменування показника

 

2016 рік

 

2015 рік

Собівартість реалізованої продукції (послуг)

41263

73715

Адміністративні витрати

2873

2584

Витрати на збут

2241

15685

Витрати від операцій купівлі — продажу  іноземної валюти

37

83

Собівартість реалізованих запасів та ОЗ

862

2460

Безнадійні та сумнівні борги

201

191

Витрати від операційної курсової різниці

56

867

Визнані штрафи (пені, неустойки)

4

2293

Витрати від знецінення активів

-

-

Інші операційні витрати

17148

13393

Фінансові витрати

4425

4181

Інші витрати, в т. ч.:

4124

12959

вибуття необоротних активів

91

61

не операційна курсова різниця

3780

12645

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(40)

5

 

Разом:

 

73194

 

128416

(у тисячах гривень)

Чистий фінансовий результат

 

2016 рік

 

2015 рік

Прибуток/збиток

(1932)

(20462)

 

Підприємством розраховано суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2016 за ставкою податку на прибуток, що діяла у 2016 році – 18%.

Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2016, були такими:

-          поточний податок на прибуток за звітний 2016 рік – 0 тис. грн.,

-          відстрочений податок на прибуток, пов’язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових різниць – (40) тис. грн. (зменшення відстрочених податкових зобов’язань, дохід з податку на прибуток).

Природа тимчасових різниць є такою: основні засоби та нематеріальні активи – різниці в принципах капіталізації та амортизації; запаси – різниці в методах оцінки запасів і періодах визнання; виплати працівникам, торгова та інша дебіторська заборгованість, резерви, податки до сплати, крім податку на прибуток – різниці в періодах визнання; інші оборотні фінансові активи та інші поточні зобов’язання – різниці у принципах оцінки та визнання.

Розкриття інформації про класифікацію витрат за елементами:

 

(у тисячах гривень)

Найменування показника

 

2016 рік

 

2015 рік

Матеріальні затрати

33538

47862

Витрати на оплату праці

6134

12099

Відрахування на соціальні заходи

1327

4444

Амортизація

10825

14637

Інші операційні витрати

10052

27057

 

Разом:

 

61876

 

106099

 

 

9. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за П(С)БО) на дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості, оскільки більшість основних засобів Підприємства вузькоспеціалізовані, та такі, що рідко продаються на відкритому ринку України.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках розкриваються у фінансовій  звітності без перерахування порівняльних показників.

 

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

 

У складі нематеріальних активів Підприємства на 31.12.2016 визнані:

(у тисячах гривень)

Найменування нематеріального активу

Дата вводу в експлуатацію

Строк експлуатації, років

Первісна вартість

Накопичений знос

Балансова вартість

Геологічна  дорозвідка корисних копалин

04.2009

10

900

663

237

Робочий проект «Реконструкція кар’єру на Пенізевицькому родовищі граніту»

05.2011

10

336

151

185

Матеріали  «Оцінка впливів на навколишнє середовище»

03.2011

10

80

80

-

Наукове супроводження надрокористування

12.2014

10

105

103

2

Проект рекультивації

04.2009

10

63

48

15

Комплекс документації з техногенної безпеки

12.2011

5

17

17

-

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право на земельну ділянку

03.2013

10

10

5

5

Проект гірничотехнічної рекультивації Малинського родовища гранітів

11.2013

10

20

8

12

Геолого-економічна оцінка родовища

11.2013

33

1440

171

1269

Детальний план території в межах гірничого відводу

09.2016

24

33

20

13

Проект землеустрою

12.2016

24

50

25

25

Технічний звіт по обстеженню земельної ділянки

08.2016

5

90

6

84

Разом:

 

х

 

х

 

3144

 

1297

 

1847

 

Накопичена амортизація нематеріальних активів на кінець 2016 року 1297 тис. грн. Нарахована амортизація нематеріальних активів за 2016 рік – 299 тис. грн.

Надходження нематеріальних активів у 2016 році – 90 тис. грн. Вибуття нематеріальних активів у 2016 році не відбувалось.

 

Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції

 

Незавершені капітальні інвестиції – об’єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва/не готові до використання визнаються Підприємством як окремі елементи основних засобів/нематеріальних активів, але, зважаючи на особливості затвердженої форми звіту про фінансовий стан, вартість об’єктів не готових до використання у балансі відображена у окремій статті у складі Розділу 1 «Необоротні активи».

 

На 31.12.2016 р. вартість необоротних активів не готових для використання складає 251 тис. грн., що включає капіталізовані витрати.

 

Капіталізовані витрати підприємства представлені:

 

(у тисячах гривень)

Найменування показника

на 31.12.2015

за 2016 рік

на 31.12.2016

Капітальне будівництво

-

37

-

Придбання (виготовлення) основних засобів

835

 

5713

-

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

23

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

-

90

251

Разом:

835

1503

251

 

У складі не введених в експлуатацію нематеріальних активів, що перебувають на етапі доведення до придатного для експлуатації стану представлено робочий проект первинного дроблення в кар’єрі – 251 тис. грн.

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних необоротних активів на кожну звітну дату (за зовнішніми і внутрішніми факторами).  У разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є).

У 2016 році Підприємством не виявлено ознак знецінення нематеріальних активів та об’єктів основних засобів на стадії будівництва (не готових до експлуатації).

Необоротні активи відображені в Фінансовій звітності за історичною собівартістю, що визначена як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом.

Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного використання об’єктів.

У 2016 році встановлені строки корисного використання об’єктів основних засобів Підприємством не переглядались. Накопичена амортизація становить 68,4% первісної вартості основних засобів.

 

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини

та обладнання

Транспортні засоби

Інші основні засоби

Всього

Первісна вартість на 01.01.2016

 

 

38347

 

 

77207

 

 

18695

 

 

461

 

 

134710

Придбано (надходження) основних засобів

 

37

6404

-

 

167

6608

Дооцінка вартості

-

-

-

-

-

Уцінка вартості

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Вибуло

(-)

(1622)

(-)

(3)

(1625)

Первісна вартість на 31.12.2016

 

 

38384

 

 

81989

 

 

18695

 

 

625

 

 

139693

Накопичена амортизація на 01.01.2016

 

 

(26322)

 

 

(51176)

 

 

(14243)

 

 

(360)

 

 

(92101)

Амортизаційні нарахування за звітний період

(1751)

(7511)

(1195)

(69)

(10526)

Вибуло (знос)

(-)

(1530)

(-)

(3)

(1533)

Накопичена амортизація на 31.12.2016

 

 

(28073)

 

 

(57157)

 

 

(15438)

 

 

(426)

 

 

(101094)

Балансова вартість станом на кінець звітного періоду

 

 

 

10311

 

 

 

24832

 

 

 

3257

 

 

 

199

 

 

 

38599

 

У 2016 році відбувалось вибуття основних засобів пов’язане з їх продажем, реалізовано буровий станок самохідний гідравлічний ROC L8 та кран козловий, чистий доход від реалізації об’єктів основних засобів складає 125 тис. грн., балансова вартість проданих основних засобів – 91 тис. грн.

Операції з продажу необоротних активів відображені у Звіті про сукупний дохід, шляхом визнання вказаних сум, відповідно, у складі інших операційних доходів і витрат.

Вибуття інших необоротних матеріальних активів Підприємства у 2016 році пов’язане з визнанням окремих об’єктів, такими, що на підставі внутрішніх індикаторів знецінення, непридатні до подальшої експлуатації. Активи, подальше використання яких визначене як не доцільне, визнані такими, що більше не використовуються Підприємством, їх балансова вартість у періоді списання дорівнювала нулю.

На 31 грудня 2016 року основні засоби, класифіковані як призначені для продажу відсутні. Представлені у фінансовій звітності основні засоби належать Підприємству на праві власності.

 

У 2016 році Підприємство користувалось орендованими основними засобами та передавало власне майно в оренду.

Відповідно до Договору оренди нерухомого майна від 15.07.2016 р. ПАТ «МКДЗ» прийняло у КП «Архплан» в строкове платне користування нерухоме майно: будівлю локомотивного депо, строк оренди до 15.06.2019 р., орендна плата 7668,47 грн. (без ПДВ) – базовий місяць розрахунку липень 2016 р., орендна плата за наступні місяці визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

За Договором оренди землі від 31.05.2016 Підприємство отримало в строкове платне користування у Малинської районної державної адміністрації земельні ділянки загальною площею 13,3998 га з цільовим призначенням: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розширення території промислового майданчика, складів готової продукції та кар’єрного поля в межах гірничого відводу для дотримання проектних параметрів кар’єру під час розробки родовища корисних копалин, розташованих на території Гранітненської селищної ради та на території Малинської міської ради Малинського району Житомирської  області. Орендна плата вноситься в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки орендованих земельних ділянок, що становить: за земельні ділянки, розташовані на території Гранітненської селищної ради Малинського району за межами населеного пункту, 187797,16 грн., за земельні ділянки, розташовані на території Малинської міської ради за межами населеного пункту, 578993,65 грн. в рік. Договір укладено строком до 24.01.2017 р (на строк дії спеціального дозволу на користування надрами). Оскільки спеціальний дозвіл на користування надрами продовжено до 16.11.2036 р., Підприємство, на дату затвердження цієї фінансової звітності, користуючись своїм переважним правом, поновило Договір оренди на строк дії спеціального дозволу.

 

На 31.12.2016 року наявні основні засоби, одержані за договорами фінансової оренди (лізингу), що були укладені в попередніх роках:

- кар’єрний самоскид Caterpillar 773Е первісною вартістю 4557 тис. грн., балансова вартість на 31.12.16 складає 2278 тис. грн. Об’єкт отриманий у 2013 році згідно Договору фінансового лізингу №UA23L-13-03 від 17.05.2013, 05.06.2015 Підприємством укладено додаткову угоду №2 з лізингодавцем про уточнення загального графіку платежів до Договору №UA23L-13-03, за якою кінцева дата сплати 01.07.2018.

-         бульдозер Caterpillar D8R первісною вартістю 4072 тис. грн., балансова вартість на 31.12.16 складає 2085 тис. грн. Об’єкт отриманий у 2012 році згідно Договору фінансового лізингу №UA23L-12-02 від 11.10.2012, відповідно до умов додаткової угоди від 05.06.2015 до Договору №UA23L-12-02, встановлено кінцеву дату оплати 01.01.2018.

Заборгованість по договорам лізингу відображена у Звіті про фінансовий стан у складі довгострокових зобов’язань – 256 тис. грн. та у статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» — 1488 тис. грн.

Сума сплаченої заборгованості по вказаним договорам фінансової оренди за 2016 рік складає 1412 тис. грн.

Оренда класифікується як фінансова оренда, так як за умовами оренди передаються всі ризики та вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає  критеріям визнання за МСФЗ 17 «Оренда». Основні засоби, одержані в лізинг, є гарантією виконання лізингових зобов’язань.

 

З травня 2015 ПАТ «МКДЗ» передав в оренду ТОВ «Юнігран» нерухомість та виробничі основні засоби (детально у розділі 7 цих Приміток). Додатковою угодою №1 від 27.12.2016 до Договору оренди основних засобів №1О15М2 від 01.04.2015, що набирає чинності з 01.01.2017, внесено зміни до переліку основних засобів, які передаються в оренду та збільшено вартість орендної плати до 704 тис. грн./міс.

 

Відповідно до умов Договору сублізингу №12-02, на підставі дозволу на передачу предмету лізингу №130/04 від 30.04.2015, отриманого від лізингодавця – ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна», Підприємством 30.04.2015 передано в сублізинг ТОВ «Юнігран», кар’єрний самоскид Caterpillar 773Е. Також по Договору сублізингу №13-03 від 30.04.2015, відповідно до дозволу лізингодавця №131/04 від 30.04.2015, ТОВ «Юнігран» передано бульдозер Caterpillar D8R. Термін дії зазначених вище Договорів сублізингу не може перевищувати строку відповідних Договорів лізингу. Плата за надане сублізингоодержувачу майно, по вказаним Договорам складає 15 тис. грн. і 10 тис. грн. за місяць, відповідно (з ПДВ).

 

За умовами Договору оренди приміщення їдальні від 01.04.2016 р., Підприємство передало у строкове платне користування приміщення їдальні на 150 посадкових місць та майно, що знаходиться у приміщенні (вітрина, плита, стільці, посуд, інше), фізичній особі – підприємцю Жмаченко Н.П. Щомісячна плата 3900 грн. (з ПДВ), відшкодування електроенергії здійснюється орендарем окремо, термін дії договору закінчується 31.07.2018 р.

 

Основні засоби передані в заставу та такі щодо яких існують обмеження права власності на 31.12.2016 у Підприємства відсутні.

 

10. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

 

Складові запасів Підприємства були такими:

(у тисячах гривень)

 

на 31 грудня       2016 року

на 31 грудня 2015 року

Сировина і матеріали

1029

694

Купівельні напівфабрикати

278

172

Паливо

99

190

Тара і тарні матеріали

4

5

Будівельні матеріали

8

10

Запасні частини

5463

7090

МШП

137

158

Незавершене виробництво

726

-

Готова продукція

351

789

Товари

2

3

Разом:

8097

9111

 

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2016 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні запаси Підприємством не ідентифіковані. При відпуску запасів у виробництво, продаж, при іншому вибутті  оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Протягом 2016 року відсутні події (обставини), що призвели б до відновлення списаних запасів (використання у операційній діяльності запасів, по яким у попередніх періодах був нарахований резерв знецінення), Підприємство не визнавало доходу від відновлення корисності запасів.

 

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства відповідає її балансовій вартості. Резерви знецінення нараховані на індивідуальній основі, Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

Торгова та інша дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву під зменшення корисності на 31.12.2016 є поточною, представлена у національній валюті та складалась з наступного:

Довідково у таблиці наведено узгодження змін у резервах.

 

(у тисячах гривень)

 

Торгова дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгова  ність за виданими авансами

З бюджетом

Інша дебіторська заборгованість

Усього

 

Станом на 01.01.2016

 

3582

 

       709

 

     2084

 

63

 

6438

Залишок резерву знецінення на 01.01.2016

196

       14

    -

-

210

Нараховано резерву за рік

7

       194

      -

-

201

Використано

(15)

       (-)

      -

-

(15)

Попередньо визнані, не використані суми зменшення корисності

-

    5

  -

-

5

Залишок резерву знецінення на 31.12.2016

188

       203

    -

-

       391

Станом на 31.12.2016

 

1805

 

     109

 

 1884

 

16

 

3814

 

Залишок сформованого (не використаного) резерву знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості (з урахуванням сальдо на 01.01.2016 р.) складає 391 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2016 р. включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Заборгованість по розрахункам з бюджетом на 31.12.2016 — передплата з податку на прибуток – 1884 тис. грн.

У 2016 році витрати пов’язані з сумнівною заборгованістю в розмірі 201 тис. грн., визнані у складі інших операційних витрат, відновлення сум резерву дебіторської заборгованості у складі доходів відбувалось у сумі 5 тис. грн.

На 31 грудня 2016 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені, не знецінені та включали:

(у тисячах гривень)

на 31 грудня       2016 року

на 31 грудня 2015 року

Грошові кошти в банку

1865

2872

Готівка в касі

3

3

Разом:

1868

2875

Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні. Поточні рахунки та, відповідно, залишки коштів, у банківських установах, в яких НБУ введено тимчасову адміністрацію, або в банках на ліквідації — відсутні.

 

 

11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

Власний капітал Підприємства складається із зареєстрованого капіталу (акціонерний капітал), резервного капіталу, нерозподіленого прибутку.

Акціонерний (зареєстрований) капітал

На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) і повністю сплачений зареєстрований (статутний) капітал становить 9.522.000,00 грн. поділений на 6.348.000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. кожна.

Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування видане Житомирським територіальним управлінням ДК ЦПФР 03.02.2011 року №11/06/1/11.

 

На 31.12.2016 року акції розміщені серед акціонерів наступним чином:

-          власники фізичні особи — 244, які володіють 351721 шт. акцій, що складає 5,5407%  акціонерного (зареєстрованого) капіталу;

-          власники юридичні особи – 2, які володіють 5996279 шт. акцій – 94,4593% статутного капіталу, в тому числі 2 акціонери, що володіють більше 10% акцій Підприємства:    нерезидент  І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр) – належна кількість акцій – 5107422 шт. (80,4572%);

ТОВ «Юнігран» (Україна) – належна кількість акцій – 888857 шт. (14,0022%).

Додаткова емісія акцій Підприємством у 2016 році не здійснювалась.

Дивіденди по результатам 2013 року в 2016 не оголошувались.

Інший додатковий капітал на 31.12.2016 відсутній.

 

Нерозподілений прибуток на 31.12.2016 року складає 12278 тис. грн., що сформований: за рахунок нерозподіленого прибутку минулих фінансових років в сумі 14210 тис. грн., зменшений на суму збитку отриманого Підприємством у звітному році в сумі 1932 тис. грн.

 

  1. 12.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підприємство не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни відсоткової ставки. Станом на звітну дату справедлива вартість зобов’язань відповідає їх балансовій вартості.

 

Довгострокові зобов’язання

У складі довгострокових зобов’язань Підприємства відображено:

 

(у тисячах гривень)

на 31 грудня 2016 року

на 31 грудня

2015 року

Відстрочений податок на прибуток

368

408

Інші довгострокові зобов’язання (зобов’язання по договорам фінансової оренди)

256

1744*

 *відповідно до термінів оплати по договорам лізингу, заборгованість розподілена Підприємством на поточну і довгострокову частини.

Терміни сплати по договорам фінансової оренди у 2016 році не порушувались.  Довгострокові кредити та/або інші кредити у банках Підприємство не отримувало.

 

 

Забезпечення

З метою виконання положень облікової політики та вимог  МСФЗ, Підприємством визнано резерви, у відповідності до критеріїв визнання, що передбачені МСФЗ 37: наявність поточного юридичного (фактичного) зобов’язання по передачі економічних вигід, що виникло в результаті минулих подій, ймовірність того, що погашення зобов’язань призведе до зменшення ресурсів (економічних вигід), суми резервів можливо надійно оцінити.  Та відповідно до норм  МСФЗ «Винагороди робітникам» (у новій редакції).

Розподіл за статтями резервів, що відображені у фінансовій звітності у складі зобов’язань та забезпечень був такий:

 

 (у тисячах гривень)

 

на 31.12.2016

на 31.12.2015

 

Примітка

 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

1558

1450

у фінансовій звітності у складі поточних забезпечень

 
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

2239

2265

у фінансовій звітності у складі довгострокових пенсійних забезпечень

 
Разом:

3797

3715

х

 

Суми, визнані в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов’язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточні зобов’язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

 

Поточні зобов’язання

Торгова та інша кредиторська заборгованість Підприємства включає таке:

 

(у тисячах гривень)

на 31 грудня 2016 року

на 31 грудня 2015 року

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, в т. ч.:

1488

1412

заборгованість по позиці, отриманій від І.Ес. Майнінг Компані Лімітед**

-

-

зобов’язання з фінансової оренди

1488

1412

Короткострокові кредити банків**

17319

15607

** у статтю включено прострочену заборгованість по позиці І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, еквівалент 656 тис. дол. США на 31.12.2015 та 644 тис. дол. США на 31.12.2016

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5512

11147

з одержаних авансів, в т.ч.:

192

168

аванс нерезидентів: ТОВ «Атенор»» сума деномінована в рублях РФ на 01.01.2016 – 469,6 тис. руб. РФ, на 31.12.2016 469,6 тис. руб. РФ; ТОВ «СЭМЗ» на 31.12.2016 — 63 тис. рос. руб

186

161

аванси – резидентів

6

7

з бюджетом, в т. ч:

685

2105

податок на додану вартість

113

417

податок з доходів фізичних осіб

98

54

плата за користування надрами

388

388

військовий збір

8

6

інші податки

78

1240

зі страхування

120

151

з оплати праці

450

350

інші поточні зобов’язання

135

1028

Разом:

25901

31968

 

Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату фінансової звітності відсутня. Заробітна плата виплачувалась в повному обсязі.

 

13. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 8  Підприємство вважає операційним сегментом – компонент компанії, по якому в результаті господарської діяльності, наявні доходи та витрати, операційні результати якого регулярно аналізуються керівництвом та щодо якого наявна окрема фінансова інформація. Операційним сегментом визнається компонент суб’єкта господарювання: який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати; операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та про який доступна дискретна фінансова інформація.

Підприємством у 2016 році визначено два операційних звітних сегменти: операційна діяльність  ПАТ «МКДЗ» в межах України та експортні операції. Розкриття інформації про доходи, витрати, активи і зобов’язання сегментів здійснюється в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. Для 2017 року керівництво прийняло рішення визнати сегменти: виробництво та операційна оренда активів.

(у тисячах гривень)

 

Україна

Експорт

Разом

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Реалізація продукції (послуг)

54131

70623

5959

20561

60090

91184

Собівартість реалізованої продукції

37756

(57092)

3507

(16623)

41263

(73715)

Валовий прибуток

16375

13531

2452

3938

18827

17469

Витрати на збут

211

(5490)

2030

(10196)

2241

15686

Торгова дебіторська заборгованість

1805

3582

-

-

1805

3582

Аванси одержані

6

7

186

161

192

168

 

До сегментних доходів відносяться  доходи  від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на збут.

Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов’язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов’язання, доходи і витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цілому.

 

14. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Оподаткування

 

У 2016 році  Державною фіскальною службою планові/позапланові виїзні документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства не проводились. Періоди з 01.01.2014 по 31.12.2016 не перевірені органами фіскальної служби.

Інших перевірок, проведених Державними органами у 2016 році, таких, що мають вплив на дані фінансової звітності Підприємства – не відбувалось.

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим загальнодержавне податкове та митне законодавство постійно змінюється.

Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання вимог українських законів та норм може призвести до серйозних штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності Підприємства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи та пеня, розміри яких можуть бути суттєвими. Митна та податкова служби мають право переглядати податкові зобов’язання за три календарні роки, що передували року перевірки. За певних обставин, перевірки можуть покривати довші періоди. Станом на 31 грудня 2016 керівництво вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є доцільною, та ймовірно, що податкові, валютні та митні позиції Підприємства можуть бути затверджені.

Підприємство здійснює окремі операції зі зв’язаними особами, тому існує вірогідність того, що зі зміною тлумачення податкового законодавства і підходу податкових органів, такі операції можуть бути оскаржені в майбутньому. Наслідки оскарження застосування податкового законодавства Підприємством неможливо передбачити,  але керівництво вважає, що Підприємство у 2016 році відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, а будь – які вірогідні оскарження будуть незначними. Окремі потенційні зобов’язання, пов’язані з вищевикладеним Підприємством не визнавались.

Юридичні питання

На 31 грудня 2016 року у провадженні судових органів відсутні судові справи за участю Підприємства. У 2016 році Підприємством нараховані та сплачені незначні штрафні санкції з єдиного соціального внеску (несвоєчасна сплата) в сумі 3,5тис. грн.

 

15. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Основні фінансові інструменти Підприємства включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Підприємство має різні інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.

Політика Підприємства не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Підприємства. Вище керівництво контролює процес управління цими ризиками, а діяльність ПАТ «МКДЗ», пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами.

Управління ризиками Підприємство здійснює у рамках комплексної системи управління. Вона спрямована на виявлення, прогнозування, оцінку і зведення до мінімуму потенційно несприятливих подій, які можуть негативно відбитися на досягненні цілей компанії.

Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Підприємству не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона зазвичай позичає кошти за фіксованими ставками. Так само Підприємству не притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик — це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик, пов’язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Товариства (коли торгова кредиторська і дебіторська заборгованість  деноміновані в іноземних валютах) і фінансової діяльності (коли процентні позики Підприємства деноміновані в іноземних валютах).

Ризик ліквідності Підприємство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в коротко-і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності та позики акціонера.

Кредитний ризик — це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Підприємству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговельною дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти.

Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Підприємства, складаються в основному із коштів у банку, торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Підприємства регулярно переглядає структуру капіталу ПАТ «МКДЗ».

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

 

Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалось подій, які могли б вплинути на фінансовий стан Товариства та відповідно, на необхідність коригування показників фінансової звітності  за 2016 рік.

17. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ця фінансова звітність за 2016 рік, була затверджена до надання Зборам акціонерів виконавчим органом  — Товариства 24 лютого 2017 року.

 

 

Голова правління            ________________________    І.М. Онопрієнко

Головний бухгалтер         ________________________    Т.В .Олексійчук

   

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Фотогалерея

image