• Доставка:

 • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
 • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

PDF версія документу - Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

Ярмолюк Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

(дата)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00292422

4. Місцезнаходження

11500, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 67

5. Міжміський код, телефон та факс

+380414232118, +380414243081

6. Електронна поштова адреса

Kor_kar@emitents.net.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.unigran.ua/ua/?cat=5

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери
   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов’язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

20. Річна фінансова звітність
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

22. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
23. Примітки:Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки

Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не приймало.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть Товариством не приймалось.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає звiтнiсть за МСФЗ.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi не здiйснювало.

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АБ № 123456

3. Дата проведення державної реєстрації 14.07.1995

4. Територія (область) Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн)  799320

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 171

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.11 — Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

08.12 — Добування пiску, гравiю, глин i коалiну

10. Органи управління підприємства

Не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Райффайзен Банк «Аваль»

2) МФО банку 380805

3) Поточний рахунок 26002412467

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «Райффайзен Банк «Аваль»

5) МФО банку 380805

6) Поточний рахунок 2600241246/643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування гранiту, придатного для виробництва бутового каменю, щебеню i використання вiдсiву для будiвельних робiт

№ 634

16.09.1996

Державна служба геологiї та надр України

16.09.2032

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 037.14.18

16.01.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

15.01.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 452.14.18

22.05.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

21.05.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 453.14.18

22.05.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

21.05.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 454.14.18

22.05.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

21.05.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1031.14.18

12.12.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

11.12.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1032.14.18

12.12.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

11.12.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1034.14.18

12.12.2014

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

11.12.2019

Опис За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

I.Ес.МАЙНIНГ КОМПАНI ЛIМIТЕД

НЕ294917

1095, Кiпр, Нiкосiя, Лампоусас, буд.1

61,6837

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран»

24584514

01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В

18,5713

Закрите акцiонерне товариство «Торговець цiнними паперами «Восток-Маклер»

23461005

61003, Харківська обл., Дзержинський р-н, м. Харкiв, Майдан Конституцiї, буд. 1

0,051

Акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Аванпост»

40075925

03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1

0,102

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонери — 243 фiзичнi особи

- -  -

19,592

Усього

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ярмолюк Олександр Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 577485 25.10.2012 Коростенським РС УДМС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ «Гулянецький щебзавод»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:

Без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях.

Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства. Вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом. Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.  Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства. Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.  Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств. Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства. Пiдписувати доручення  та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства. Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та  Статутом. Розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння Товариства. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства. Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань  Правлiння Товариства. Видавати накази та розпорядження, якi є обов’язковими для працiвникiв Товариства.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор ТОВ «Гулянецький щебзавод». Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член правлiння

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайдлiч Андрiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 806962 21.02.2000 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1983

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 17

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ «Укрвибухбуд» -  головний iнженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.06.2014, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених  Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених  Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв’язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств. Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб’єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Малинський каменедробильний завод» — майстер пiдмiнний в гiрничому цеху, ВАТ «Укрвибухбуд» -  головний iнженер. Одночасно обiймає посаду Головного iнженера ПАТ «Коростенський кар’єр».

1) Посада Член правлiння/головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жмаченко Тетяна Валентинiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 925167 16.12.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1975

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПАТ «Коростенський кар’єр»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.06.2014, обрано на 3 роки, згiдно Статуту, на посаду головного бухгалтера — безтермiново

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених  Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою.  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.  Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених  Статутом.  Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради.  Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства.  Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених  Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв’язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств.

Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.  Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб’єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному  Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства  внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає  осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Обов’язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 24 роки. Перелiк попереднiх посад: Заступник головного бухгалтера ПАТ «Коростенський кар’єр». Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

 

 

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наумець Iгор Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 657048 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник генерального директора ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 1 рiк до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на посаду Голови Наглядової ради згiдно рiшення  Наглядової ради вiд 26.04.2016, Протокол № 4. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник генерального директора ТОВ «Юнiгран» . Обiймає посаду Президена групи компанiй «Юнiгран»,  мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

 

 

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прокопчук Микола Григорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 320068 17.03.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1955

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник Генерального директор ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 1 рiк до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення  загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016, Протокол № 21. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв та по теперiшнiй час обiймає посаду заступника Генерального директора ТОВ «Юнiгран»,  мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

 

 

 

1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паращенюк Iрина Вiкторiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 082457 26.01.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження 1966

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ «Юнiгран» головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї  з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж  роботи- 31 рiк. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Українськi вертольоти» головний бухгалтер фiнансово-економiчної служби. Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Юнiгран» мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

 

 

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дикий Геннадiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КИ 010174/109178 10.03.2004 УГIРФОГ УМВС України в м. Києвi

4) Рік народження 1970

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний iнженер ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 1 рiк до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення  загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016, Протокол № 21. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв та по теперiшнiй час обiймає посаду головного iнженера ТОВ «Юнiгран»,  мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

 

 

 

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Годлевський Станiслав Антонович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 350992 28.05.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1952

5) Освіта середня технiчна

6) Стаж роботи (років) 46

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ «Коростенський кар’єр», iнженер з охорони працi

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 1 рiк до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення  загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016, Протокол № 21. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 46 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв та по теперiшнiй час обiймає посаду iнженера з охорони працi ПАТ «Коростенський кар’єр».

 

 

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диняк Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 323591 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ «Юнiгран»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано на 1 рiк до наступних рiчних зборiв

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства  та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.  Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.  Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством.  Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства.  Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством.  Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi  змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi,  не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради згiдно рiшення  загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016, Протокол № 21. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв та по теперiшнiй час обiймає посаду Генерального директора ТОВ «Юнiгран», мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул.Михайлiвська, буд. 20В.

 

 

 

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фещук Наталiя Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 924191 16.11.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1984

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

бухгалтер ПАТ «Коростенський кар’єр»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ПАТ «Коростенський кар’єр.

 

 

 

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiдкiвський Костянтин Вiкторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 182811 21.05.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1978

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 19

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник гiрничого цеху ПАТ «Коростенський кар’єр»

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання  Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов’язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи — 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: механiк гiрничого цеху ПАТ «Коростенський кар’єр». Одночасно обiймає посаду начальника гiрничого цеху ПАТ «Коростенський кар’єр».

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння Ярмолюк Олександр Миколайович ВН 577485 25.10.2012 Коростенським РС УДМС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння Зайдлiч Андрiй Олександрович ВМ 806962 21.02.2000 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння/головний бухгалтер Жмаченко Тетяна Валентинiвна ВМ 925167 16.12.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради Наумець Iгор Володимирович ВН 657048 29.07.2015 Малинським РС УДМС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Прокопчук Микола Григорович ВМ 320068 17.03.1997 Малинським РВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї Паращенюк Iрина Вiкторiвна СМ 082457 26.01.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Дикий Геннадiй Iванович КИ 010174/109178 10.03.2004 УГIРФОГ УМВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Годлевський Станiслав Антонович ВМ 350992 28.05.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

41 544

1,2993

41 544

0

0

0

Член Наглядової ради Диняк Сергiй Васильович ВМ 323591 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї Фещук Наталiя Володимирiвна ВМ 924191 16.11.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

967

0,0302

967

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї Дiдкiвський Костянтин Вiкторович ВМ 182811 21.05.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

967

0,0302

967

0

0

0

Усього

43 478

1,3597

43 478

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юнiгран» 24584514 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд 20В

593 775

18,571254

23,1

593 775

0

0

0

І.Ес.МАЙНIНГ КОМПАНI ЛIМIТЕД НЕ294917 1091, Кiпр, Нiкосiя, Лампоусас, буд.1

1 972 201

61,683712

76,1

1 972 201

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Усього

2 565 976

80,254966

99,2

2 565 976

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

26.04.2016

Кворум зборів

99,9

Опис Розглянувши питання порядку денного:1. Обрання лiчильної комiсiї.

2. Обрання секретаря загальних зборiв.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв.

4. Звiт правлiння Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визначення  основних напрямiв дiяльностi Товариства на поточний 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.

8. Порядок покриття збиткiв товариства за 2015 рiк.

9. Про затвердження значних правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi були вчиненi протягом 2015 року до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.

10.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборiв акцiонерiв.

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.

12. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

13. Про внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його нової редакцiї.

14. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакцiї.

Вирiшили:

1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у складi:

Малинiвська Наталiя Леонiдiвна

Бiлошицька Марiя Василiвна

Бульвiн Алiна Ярославiвна

2. Обрати Авраменко Iрину Анатолiївну секретарем загальних зборiв акцiонерiв.

3. Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:

- основна доповiдь — до 10 хвилин;

- спiвдоповiдь — до 5 хвилин;

- виступи в дебатах — до 3 хвилини;

- вiдповiдi на запитання  -  до 3 хвилин.

4. За наслiдками розгляду звiту затвердити звiт правлiння Товариства за 2015 рiк.

5. За наслiдками розгляду звiту затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.

6. Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк та  основнi напрями дiяльностi Товариства на поточний 2016 рiк..

7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.

8. Покрити збиток у розмiрi 941 тис. грн. за рахунок прибуткiв минулих перiодiв.

9. Затвердити всi значнi правочини товариства, укладенi з моменту проведення останнiх чергових зборiв та до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв.

10. Попередньо схвалити значнi правочини, правочини щодо яких є заiнтересованiсть, якi будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборiв акцiонерiв та надати повноваження на їх пiдписання головi правлiння Товариства.

11. Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства.

12. Обрати членами наглядової ради Товариства

1. Наумця Iгоря Володимировича, представника акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед

2. Прокопчука Миколу Григоровича, представника акцiонера I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед.

3. Годлевського Станiслава Антоновича, акцiонера.

4. Диняка Сергiя Васильовича, представника акцiонера ТОВ «Юнiгран.

5. Дикого Геннадiя Iвановича, представника акцiонера ТОВ «Юнiгран».

13. Внести  змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити пiдписати нову редакцiю статуту голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення набирає чинностi з 01.05.2016 року.

14. Внести змiни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову раду голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення набирає чинностi з 01.05.2016 року.

Рiчнi загальнi збори ПАТ «Коростенський кар’єр» скликано за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 вiд 23.03.2016 р.) вiдповiдно до ст. 32 Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства.

Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у перелiку питань порядку денного не було.   Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Всi питання оголошеного порядку денного були розглянутi на загальних зборах акцiонерiв та по кожному з них були прийнятi вiдповiднi рiшення. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не iнiцiювались та не скликались.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

35169487

Місцезнаходження

10008, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 22 кв.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2008

Міжміський код та телефон

0412-44-66-36

Факс

0412-43-89-16

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис Аудит за 2016 рiк здiйснено вiдповiдно до умов договору про проведення аудиту № 6/17 вiд «09″ лютого 2017 року

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044-591-04-00

Факс

044-482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис ПАТ «Коростенський кар’єр» укладено Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство «IТТ-iнвест»

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

23517763

Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286517

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

044-277-26-27

Факс

044-277-26-26

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку — Депозитарна дiяльнiсть, а саме  депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис ПАТ «Коростенський кар’єр» укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах з ПрАТ «IТТ-iнвест».

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.03.2011

21/06/1/11

Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 UA 4000114144

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

3 197 280

799 320

100

Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались. 

 

 

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Коростенське (Стремигородське) родовище гранiту розташоване на правому березi рiчки Уж в 1 км на пiвденний-схiд вiд мiста Коростеня й в 1,5 км на захiд вiд станцiї Шатрище Пiвденно-Захiдної залiзницi. Вперше Коростенське родовище гранiту детально розвiдане в 1938 роцi для видобутку каменю на потреби дорожнього будiвництва. Видобуток каменю кустарним способом розпочався у 1939 роцi. А  розробка родовища у великих, поступово наростаючих об’ємах, проводиться з 1948 року. У 1955 роцi запаси родовища були перезатвердженi ТКЗ згiдно  з постановою  Уряду в контурах запасiв 1938 року.

У 1960 роцi проводиться дорозвiдка  родовища з метою збiльшення запасiв гранiту для забезпечення споруджуваного на родовищi каменедробильного заводу початкової потужностi. У цей перiод розпушування гранiту проводиться буро-вибуховими роботами.

Навантаження гiрничої маси й розкриття здiйснюються екскаваторами типу 3-2501 з ковшем ємнiстю 2,5 м. куб. в самоскиди МАЗ-205 вантажопiдйомнiстю 6 тонн.

У 1963 роцi на пiдприємствi будуються механiчна майстерня, кузня, електричний цех, побутова кiмната, червоний куточок, вагова.

Обсяг виробництва щебеню в 1963 роцi досяг 150 тис. м. куб.

У зв’язку зi збiльшенням попиту будiвельної iндустрiї на щебiнь, у 1968 роцi введений в експлуатацiю каменедробильний цех № 2 з продуктивнiстю 700 тис. м. куб. фракцiйного  щебеню у рiк.

Найвищої продуктивностi пiдприємство досягло двома заводами в 1988 роцi -   1270 тис. м. куб. фракцiйного  щебеню.

В 1994 роцi у зв’язку з рiзким падiнням попиту на буто-щебеневу продукцiю, робота дробарно-сортувального заводу № 1 була припинена, а власне завод згодом демонтовано.

Акцiонерне товариство ВАТ «Коростенський кар»єр» засновано вiдповiдно до рiшення Житомирського регiонального фонду державного майна вiд 27 червня 1995 року, №140 шляхом перетворення державного пiдприємства Коростенський кар»єр у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд 26 листопада 1994 року №699/94 «Про заходи щодо забеспечення прав громодян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв»

Статутний фонд товариства формувався в процесi приватизацiї Державного пiдприємства Коростенський кар»єр, вiдповiдно до рiшення (наказу) №59-ПКУ вiд 22 червня 1995 року.

Статутний фонд пiдприємства формувався в процесi приватизацiї державного майна як вартiсть цiлiсного майнового комплексу станом на 01 сiчня 1995 року.

Загальними зборами акцiонерiв 27 сiчня 2011 року (протокол №15 вiд 27.01.2011) прийнято рiшення щодо приведення дiяльностi Пiдприємства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку з чим змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства «Коростенський кар’єр» на Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр».

Фактiв злиття, подiлу, приєднння, перетворення протягом звiтного перiоду не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Всi структурнi пiдроздiли кар’єру: гiрничний цех, дробильно-сортувальний i каменедробильний заводи,транспортний цех, адмiн управлiння, механiчний цех, гараж, ремонтно-будiвельна дiльниця знаходяться в межах гiрничного вiдводу, що пiдтверджується Планом розвитку гiрничних робiт пiдприємства. Для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємством використовуються власнi офiснi, складськi примiщення, транспортнi засоби, машини та обладнання. Дочiрнi пiдприємства та фiлiї представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу — 162 особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв -  9 осiб; осiб, якi працюють за сумiсництвом не облiковується, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) — 2 особи. Витрати на оплату працi у 2016 роцi склали -9869 тис. грн., витрати на оплату працi попереднього року — 8544 тис. грн. Сума коштiв, витрачена товариством на  оплату працi у 2016 роцi збiльшилась на 15,5 % порiвняно з попереднiм. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання,  зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя, Версiя 7.7.» Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов’язань станом на 01.12.2016, згiдно наказу №176 вiд 28.11.2016. За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.

Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства була складена вiдповiдно до МСФЗ. Пiд термiном Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB): — Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS); — Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS); — Тлумачення, розробленi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ.

У поточному роцi Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов’язковими для застосування при складаннi фiнансової звiтностi за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2016 р. та пiзнiше.

Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного  перiоду  були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй  Товариством  облiковiй полiтицi та вимогам МСФЗ.

Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних груп основних засобiв до досягнення балансової вартостi об’єкта нульового значення. При розрахунку амортизованої вартостi лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється  до нуля.

Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, вiдповiдав вимогам МСФЗ 2 «Запаси». Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними.

На дату балансу запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї у випадку, якщо на дату балансу їх цiна знизилася або вони зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсно очiкувану Пiдприємством економiчну вигоду вiд їх використання. Коригування балансової вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється шляхом нарахування резерву на знецiнення запасiв.

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається по кожнiй одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної цiни продажу очiкуваних витрат на завершення виробництва i продаж (збут). Резерв на знецiнення запасiв визначається на звiтну рiчну дату на основi огляду та аналiзу залишкiв запасiв. Такий огляд залишкiв запасiв здiйснюється при проведеннi рiчної iнвентаризацiї.

Затрати, що понесенi при доставцi запасiв до мiсця призначення i приведення у належний для використання стан облiковуються таким чином: — сировина i матерiали: витрати на придбання по середньозваженому методу; — готова продукцiя i незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали, оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати.

Фiнансовi iнвестицiї не облiковуються

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Предметом дiяльностi Товариства є видобуток та виробництво товарного щебеню (переробка гiрничої маси гранiту у товарний щебiнь).

 

Номенклатура готової продукцiї ПАТ «Коростенський кар’єр»: щебiнь фракцiй 5х10, 5х20, 10х20, 20х40, 25х60, 40х70 мм; щебнево — пiщана сумiш фракцiй 0,05х40, 0,05х70 мм; пiсок з вiдсiвiв дроблення фракцiй: 0х5, 2х5, 0,63х2 (митий), пiсок з вiдсiвiв дроблення фракцiї понад 0,63х2 мм (сухий), камiнь бутовий. Вся продукцiя вiдповiдає 1 класу по випромiненою i придатна для застосування в усiх видах будiвництва. Щебiнь, вироблений Пiдприємством проходить обов’язкову сертифiкацiю в Держстандартi України (сертифiкат вiдповiдностi), сертифiкацiю на допустимий вмiст радiонуклiдiв в лабораторiї Обласної CEC. Для країн зовнiшнього ринку проводиться сертифiкацiя в Торгово-промисловiй палатi України. Лабораторiєю Пiдприємства на продукцiю видається посвiдчення якостi.

Реалiзацiя готової продукцiї здiйснюється на ринку України та шляхом експортних поставок за межi митної територiї України (у Республiку Бiлорусь та Росiйську Федерацiю). Цiни на продукцiю власного виробництва визначаються самостiйно з врахуванням основних цiноутворюючих факторiв таких як: рiвень поточних витрат на виготовлення продукцiї, цiни спорiднених товарiв/продукцiї, умови транспортування, умови оплати, iншi чинники. Пiдприємством застосовуються цiни, що визначенi та затвердженi у внутрiшнiх локальних та розпорядчих документах. У загальному структура ринкових договiрних цiн визначається такими складовими: — собiвартiсть виробу, що мiстить витрати на створення, виробництво i реалiзацiю; — прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацiєю (попитом i пропозицiєю); — податок на додану вартiсть (ПДВ).

Початок виробничого процесу — розкривнi роботи. На родовищi Коростенське  (Стремигородське) був знятий м’який грунт розкривних порiд, та почався промисловий добуток гранiту з послiдуючим дробленням його на щебiнь.

Стадiї розробки такi:

1.Буро-вибуховi роботи в процесi яких проходить бурiння свердловин в якi потiм закладаються вибуховi речовини та проводиться вибух. Вибуховi роботи проводяться з використанням високоефективної емульсiйной вибухiвки Гранемiт-I-30-У. Вихiд гiрничої маси, яка здатна для переробки в щебiнь складає 85%. Великi глиби гранiту пiдлягають подальшому подрiбненню. Негабаритнi блоки розбиваються гiдромолотами RAMMER — G80, G90, INDECO HP5000, НВ2500.

2. Наступний етап — екскавацiя гiрничої маси екскаватором ЕКГ -5А в автомобiлi БелАЗ, якi транспортують її до дробильно-сортувального цеху та завантажують в приймальний бункер живильника.

3. Третiй етап — дроблення гiрничої маси. В процесi дроблення використовуються дробарки первинного дроблення СМД — 118, середнього КСД -2200, та дрiбного КМД — 2200, НР-500. По конвеєрах подрiбнена гiрнича маса направляється на грохочення та сортування, де проходить роздiл на фракцiї та складування товарного щебеню.

4. Зi складiв товарний щебiнь вiдвантажується покупцям.

Технологiчний процес виробництва протягом останнiх рокiв має якiсний рiст. Зараз на ПАТ «Коростенський кар’єр» видобуток i навантаження сировини в самоскиди БелАЗ здiйснюється за допомогою навантажувачiв CAT-988, STALOWA WOLA, екскаваторiв ЕКГ-5, ЕКГ-4,6,  Volvo, переробка гiрничої маси проводиться на каменедробильному заводi №2, де випускається в основному щебiнь дрiбних фракцiй: 5-10, 5-20, 10-20, на замовлення — 20-40, 40-70.

На даний час на Коростенському родовищi гранiту, який розробляється ПАТ «Коростенський кар’єр», залишилося 15 млн. м. куб. балансових запасiв корисних копалин, що дає можливiсть пiдприємству i в майбутньому працювати  стабiльно.

Сума виручки за 2016 рiк -  77 411 тис.грн. в т.ч.загальна сума експорту: 24 751 тис.грн., частка експорту становить: 32%

Залежнiсть вiд сезонних змiн є значною, як для виробництва продукцiї так i для її реалiзацiї iз-за спаду попиту у споживачiв будiвельних органiзацiй у зимовий перiод; Основними ринками збуту основної продукцiї — щебеню та основними постiйними клiєнтами є: ТОВ «Юнiгран», ПП «АВ-сервiс», ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», ТОВ «Армат-М», ТОВ «Гранвуд», ТОВ «Захiдавiабуд», ТОВ «Корпорацiя КРТ», ТОВ «Новодiм», ТОВ «Прикарпатська будiвельна компанiя», ТОВ «Спектр-Транс» та iншi — на внутрiшньому ринку України; ООО «Асгард-Гранит», ООО «БелНеруд Трейд», ООО «КерамоКирпич», ООО «Нерудная Компания», УП «Белинвелс» — на зовнiшньому ринку .

Особливих ризикiв в дiяльностi пiдприємства, у заходах щодо їх зменшення, захисту своєї дiяльностi в розширеннi виробництва та ринкiв збуту немає потреби завдяки стабiльностi та надiйностi у довготривалих вiдносинах з основними постiйними клiєнтами; Канали збуту i методи продажу: 95% всiєї вироблюваної продукцiї реалiзується споживачам залiзничним транспортом та 5% — самовивозом автотранспортом. Вся продукцiя реалiзується за попередньою оплатою. Основним i єдиним джерелом сировини є Коростенське (Стремигородське) родовище гранiтiв. Це джерело сировини є доступним для пiдприємства.

 

Стан розвитку галузi виробництва щебеневої продукцiї та впровадження нових технологiй особливостей нiяких не має. Ринок будiвельних матерiалiв, а саме щебеневої продукцiї  стабiльно постiйний та не потребує впровадження нових технологiй чи видiв продукцiї

Конкуренцiя в галузi виробництва щебеневої продукцiї стабiльно висока за рахунок того, що регiон, до якого вiдноситься пiдприємство, є одним iз найбiльших в Українi за розмiщенням щебеневих кар’єрiв.

Продукцiя пiдприємства є якiсною, вiдповiдає вимогам Держстандарту України, користується широким попитом у споживачiв та є конкурентноспроможною.

Перспективний план розвитку пiдприємства — замiна застарiлого обладнання, подальша розробка балансових запасiв корисних копалин

Основнi постачальники за основними видами матерiалiв, що займають бiльше 10 % в загальному об’ємi постачання: ТОВ «Юнiгран»,  ПП «Укрпалетсистем», ТОВ «Продмаркетпром», ТОВ «ПТК»Промтехсервiс», ТОВ «Iнтеграл» ТОВ «Техногор МК», Виробничий кооператив «Геолог», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»ПрАТ «Пинязевицький кар’єр», Регiональна фiлiя «ПЗЗ ПАТ «Українська залiзниця», ТОВ «ТЕП «Вертикаль», ТОВ «Юнiгран-Сервiс», Фiлiя «ЦТЛ» ПАТ «Укрзалiзниця»  та iншi.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Надходження основних засобiв 2016 року — 4958 тис. грн, в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 1218 тис. грн., машини та обладнання — 2924 тис. грн., транспортнi засоби — 156 тис. грн. iншi основнi засоби — 660 тис. грн. Вибуло ОЗ на  90 тис. грн..

Надходження основних засобiв 2015 року — 2962 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 452 тис. грн.; машини та обладнання — 1713 тис. грн.; транспортнi засоби — 123 тис. грн., iншi основнi засоби — 674 тис. грн. Вибуло за рiк (за первiсною вартiстю) — 228 тис. грн.

Надходження основних засобiв 2014 року — 8 393 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 182 тис. грн.; машини та обладнання — 8 031 тис. грн.; транспортнi засоби — 142 тис. грн., iншi основнi засоби — 38 тис. грн. Вибуло за рiк (за первiсною вартiстю) — 1789 тис. грн.

Надходження основних засобiв 2013 року — 6038 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 160 тис. грн.; машини та обладнання — 5138 тис. грн.; транспортнi засоби — 737 тис. грн., iншi основнi засоби — 3 тис. грн. Вибуття основних засобiв Пiдприємства у 2013 роцi пов’язане з тим, що Пiдприємство визнало збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в сумi 1.264 тис. грн., на пiдставi внутрiшнiх iндикаторiв стосовно непридатностi подальшої експлуатацiї.

Надходження основних засобiв 2012 року — 10 871 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 260 тис. грн.; машини та обладнання — 8886 тис. грн.; транспортнi засоби — 1725 тис. грн.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться  пiд спiльним контролем з нею або має значний вплив при ухваленнi фiнансових або операцiйних рiшень. При аналiзi кожної операцiї, мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих стосункiв, а не тiльки їх юридичнiй формi. Iншi пов’язанi сторони — це компанiї зi значною концентрацiєю операцiй, якi не знаходяться пiд загальним контролем. Нижче описаний характер вiдносин мiж тими пов’язаними сторонами, з якими Пiдприємство здiйснювало операцiї або має залишки станом на 31 грудня 2016 р.

Iнформацiя про акцiонерiв ПАТ «Коростенський кар’єр», якi володiють бiльше 10% статутного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2016:

-           акцiонер, що має контрольний пакет акцiй — нерезидент I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед (Кiпр) (61,683712%),

-           акцiонер, який володiє значним пакетом акцiй Пiдприємства — ТОВ «Юнiгран» (Україна) (18,571254%).

У 2016 роцi Пiдприємство не отримувало вiд компанiї I.Ес. Майнiнг Компанi Лiмiтед товарiв, робiт, послуг, грошових виплат та не здiйснювало будь — яких господарських операцiй, пов’язаних з отриманням доходiв iз вказаною пов’язаною особою (акцiонером).

Значнi поставки щебеневої продукцiї на ринку України Пiдприємство здiйснює шляхом реалiзацiї ТОВ «Юнiгран». Виручка вiд реалiзацiї щебеневої продукцiї  вказаному контрагенту у 2016 роцi складає 16.914 тис. грн., виручка вiд реалiзацiї iнших ТМЦ та послуг на ТОВ «Юнiгран» 342 тис. грн.  Торгова дебiторська заборгованiсть ТОВ «Юнiгран» на 31.12.2016 року складає 18 тис. грн. Сума авансу виданого Пiдприємству за щебiнь гранiтний  4.244 тис. грн.

У ТОВ «Юнiгран» Пiдприємство у 2016 роцi придбавало активи i роботи (послуги) на загальну суму 10.994 тис. грн., торгова кредиторська заборгованiсть на 31.12.2016 року перед ТОВ «Юнiгран»  складає 23.036 тис. грн. Усi вказанi суми мають вiдображення у вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi Пiдприємства.

Операцiї з компанiями пiд спiльним контролем у 2016 роцi пов’язанi iз:

-           по ПАТ «Малинський каменедробильний завод» iз виконанням вказаним контрагентом Пiдприємству бурових робiт та послуг ремонту i технiчного обслуговування обладнання 157 тис. грн., залишок не погашеної кредиторської заборгованостi 38 тис. грн.;

-           ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» виконувало для Пiдприємства буровi роботи на загальну суму 1.931 тис. грн.  ПАТ «Коростенський кар’єр» здiйснював реалiзацiю запасiв ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» на суму 30 тис. грн.. залишок непогашених зобов’язань на користь  ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» на 31.12.2016 складає 491 тис. грн.;

-           ТОВ «Юнiгран — Сервiс» виконував Пiдприємству вибуховi роботи в сумi 4.383 тис. грн., поточнi зобов’язання Пiдприємства на дату фiнансової звiтностi 808 тис. грн.

Угоди купiвлi — продажу з пов’язаними сторонами, договори про виконання робiт (надання послуг) iз компанiями пiд спiльним контролем здiйснювались на умовах, аналогiчних умовам угод на комерцiйнiй основi, оплата по ним здiйснюється грошовими коштами. Жодного поручительства не було надано чи отримано у вiдношеннi кредиторської або дебiторської заборгованостi пов’язаних сторiн.

Реалiзацiя готової продукцiї на експорт ТОВ «Атенор» (Росiйська Федерацiя) у 2016 роцi не здiйснювалась, що пов’язано iз ембарго на щебневу продукцiю, введену урядом РФ. У минулих роках вказаний контрагент придбавав продукцiю у суттєвих обсягах, тому Пiдприємство визнало зазначеного контрагента пов’язаною стороною, виходячи iз сутностi господарських операцiй. Залишок заборгованостi перед з ТОВ «Атенор» представлений у фiнансовiй звiтностi у складi авансiв одержаних та на 31.12.2016 р. складає 33.460 тис. росiйських рублiв, гривневий еквiвалент 8.394 тис. грн., облiковується рiк без руху.

Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими та безпроцентними i погашаються грошовими коштами.

Пiдприємство не вiдображало зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум заборгованостi вiд пов’язаних сторiн.

Винагороди посадовим особам Пiдприємства у звiтному роцi здiйснювались виключно такi, що пов’язанi iз вiдносинами трудового найму та передбаченi колективним договором.

У 2016 роцi голова правлiння Ярмолюк О.М. придбавав у Пiдприємства металобрухт по ринковiй цiнi на суму 300 грн. та iншi ТМЦ (борт дорожнiй, акцiйна палета) на суму 5033 грн. Заборгованiсть перед Пiдприємством на звiтну дату вiдсутня.

Управлiнський персонал отримував у 2016 роцi вiд Пiдприємства безвiдсотковi позики: головний бухгалтер Жмаченко Т.В. по договору вiд 18.02.16 в сумi 45 тис. грн. На 31.12.2016 заборгованість зазначеної посадової особи перед Пiдприємством погашена в повному обсязi, без порушення термiнiв, що встановленi умовами договору.

Платежi на основi акцiй, довгостроковi виплати ключовому управлiнському персоналу у 2016 роцi не здiйснювались. Представники вищого управлiнського персоналу  не володiють значними пакетами акцiй Товариства.

 

Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi  засоби,  нематерiальнi активи оцiненi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням зносу. Вiдповiдно до МСФО 1 умовна (первiсна) вартiсть основних засобiв на дату першого застосування (01.01.2011) була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на зазначену дату, згiдно з результатами оцiнки, що проведена незалежними оцiнювачами.

Основнi засоби вiдображаються за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.  Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, протягом усього очiкуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.

При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, що включає витрати, пов’язанi з придбанням вказаних активiв. Основними засобами вважаються активи, якi Товариство придбає з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн.

Витрати на ремонт та утримання основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх залишкова балансова вартiсть визнається збитком вiд вибуття. Понесенi витрати капiталiзуються, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об’єкта основних засобiв.

Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

(у тисячах гривень)

Будинки, споруди та передавальнi пристрої       Машини та обладнання       Транспортнi засоби            Iншi основнi засоби Всього

Первiсна вартiсть на 01.01.2016     20.849 41.910 3.321   6.555   72.635

Придбано (надходження) основних засобiв        1.218   2.924   156      660      4.958

Дооцiнка вартостi    -           -           -           -           -

Уцiнка вартостi        (-)        (-)        (-)        (-)        (-)

Вибуло           (-)        (-)        (88)     (2)       (90)

Первiсна вартiсть на 31.12.2016     22.067 44.834 3.389   7.213   77.503

Накопичена амортизацiя на 01.01.2016    (6.725) (21.296)          (2.256) (3.965) (34.242)

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод    (683)   (3.342)           (261)  (1.016)           (5.302)

Вибуло (знос)           (-)        (-)        (88)     (2)       (90)

Накопичена амортизацiя на 31.12.2016

(7.408) (24.638)         (2.429)           (4.979) (39.454)

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду

14.659 20.196            960      2.234   38.049

Вибуття основних засобiв у 2016 роцi — це активи повнiстю зношенi, подальше використання яких не доцiльне, визнанi Пiдприємством такими, що бiльше не використовуються.

Металобрухт, отриманий при розбираннi i демонтажi основних засобiв, що лiквiдованi, оприбуткований з визнанням iншого доходу i зарахуванням на рахунки облiку матерiальних запасiв. Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, класифiкованi як призначенi для продажу вiдсутнi.  Представленi у фiнансовiй звiтностi основнi засоби належать Пiдприємству на правi власностi. На Пiдприємствi вiдсутнi переданi в заставу об’єкти, необоротнi активи Пiдприємства не обтяженi.

ПАТ «Коростенський кар’єр» вiдповiдно до Договору оренди №2О2015К1 вiд 30.12.2015 отримало в операцiйну оренду вiд ТОВ «Юнiгран» технологiчнi транспортнi засоби (самоскиди БелАЗ). Вартiсть орендованих основних засобiв на 31.12.2016 складає 3.877 тис. грн. Розмiр орендної плати 23 тис. грн. (з ПДВ) на мiсяць.

У строкове платне користування вiд ТОВ «Юнiгран» по Договору оренди №2О15К2 вiд 30.12.2015 Пiдприємству передано основнi засоби (дробарне обладнання, екскаватори, навантажувачi кар’єрнi, гiдравлiчний молот). Вартiсть орендованих основних засобiв на 31.12.2016 складає 5.781 тис. грн. Розмiр орендної плати 41,5 тис. грн. (з ПДВ) на мiсяць. Термiн дiї вказаних Договорiв оренди до 31.12.2020 р.

Пiдприємство, згiдно з п. 33 МСБО 17, визнає оренднi платежi за договорами операцiйної оренди,  витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

В 2016 роцi Пiдприємство не передавало в оренду нерухоме та рухоме майно. Договори фiнансової оренди у 2016 роцi не укладались.

Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення — вiдсутнi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Економiка України як i ранiше, перебуває пiд впливом непередбачуваної ситуацiї з безпекою на сходi країни, наявнiстю значних умовних зобов’язань i державного боргу, а також пiд впливом не стабiльного функцiонування банкiвського i фiнансового секторiв.

Податкове i митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.

Рейтингове агентство Fitch пiдвищило довгостроковий рейтинг України в iноземнiй i нацiональнiй валютах до рiвня «В -» з «ССС». При цьому агентство пiдкреслює, що подальшi затримки в отриманнi нового траншу МВФ або припинення програми може привести до зниження рейтингу України. Також ризиком є зовнiшнi фактори, якi можуть ослабити макропоказники України або її фiскальну i зовнiшню позицiї.

Нестабiльне середовище несе загрози розвитку Пiдприємства, його зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, Постановами Уряду РФ №815 вiд 06.08.2015, №1486 вiд 30.12.2015, №556 вiд 17.06.2016 Росiйською Федерацiєю запроваджено  i продовжується одностороннє нетарифне регулювання iмпорту з держав, що не входять в Євразiйський економiчний союз, у виглядi лiцензування iмпорту гравiю i щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економiки України та на можливостi здiйснення експорту продукцiї Пiдприємства до РФ.

Стабiлiзацiя економiчної i полiтичної ситуацiї залежить вiд здатностi уряду України продовжувати реформи, вiд дiй НБУ iз стабiлiзацiї банкiвського сектора, а також вiд можливостi української економiки в цiлому адекватно реагувати на змiни на ринках.

При цьому подальший розвиток економiчної i полiтичної ситуацiї в Українi, а так само вплив цих чинникiв на Пiдприємство, його контрагентiв, складно передбачити на поточну дату.

Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг змiн в iснуючому середовищi та, у випадку необхiдностi, вдається до вiдповiдних дiй. Управлiнський персонал має об?рунтовану впевненiсть в тому, що незважаючи на те, що сучасне економiчне середовище в Українi є складним i нестабiльним, Пiдприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрiшньому i зовнiшньому ринках за рахунок переорiєнтацiї на iншi ринки, доречного стратегiчного управлiння та ефективного використання антикризових заходiв.

Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй, макроекономiчнiй сферах, а також у сферi мiжнародної торгiвлi може негативно вплинути на результати дiяльностi Пiдприємства та його фiнансову позицiю у ступенi, який неможливо наразi оцiнити.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв виплати штрафних санкцiй ( штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у звiтному роцi не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власних коштiв, отриманих вiд реалiзацiї виробленої готової продукцiї. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планується покращити фiнансовий стан товариства за рахунок розширення ринку збуту.  Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому вiдсутнi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок у звiтному роцi товариство не здiйснювало.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

На 31 грудня 2016 року у провадженнi судових органiв вiдсутнi судовi справи за участю пiдприємства

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

38 393

38 049

0

0

38 393

38 049

  будівлі та споруди

14 124

14 659

0

0

14 124

14 659

  машини та обладнання

20 614

20 196

0

0

20 614

20 196

  транспортні засоби

1 065

960

0

0

1 065

960

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

2 590

2 234

0

0

2 590

2 234

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

38 393

38 049

0

0

38 393

38 049

Опис Класифiкацiя основних засобiв здiйснена вiдповiдно МСФЗ. Термiни користування ОЗ: Група 3 — Будiвлi,споруди,передавальнi пристрої 20-40 рокiв; Група 4- Машини та обладнання (крiм комп’ютерної технiки) 5-30 рокiв; Група 4- Комп’ютерна технiка 2-10 рокiв; Група 5-Транспортнi засоби 10-15 рокiв; Група — 6 Iнструменти, прилади, iнвентар 3-5 рокiв; Група 9-Iншi основнi засоби 3-10 рокiв. Умови використання об’єктiв кожної групи ОЗ визначенi законодавством України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та технiчною документацiєю окремого об’єкта ОЗ.Первiсна вартiсть основних засобiв на дату балансу — 77503 тис.грн, накопичена амортизацiя на звiтну дату — 34242 тис. грн. ступiнь зносу основних засобiв — 50,91 %,  ступiнь використання — 95%,  сума нарахованої амортизацiї за 2016 рiк — 5302 тис.грн.

 

Надходження ОЗ у звiтному роцi становили 4958 тис. грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої — 1218 тис. грн., машини та обладнання — 2924 тис. грн., транспортнi засоби — 156 тис. грн. iншi основнi засоби — 660 тис. грн. Вибуло ОЗ на  90 тис. грн. Вибуття основних засобiв у 2016 роцi — це активи повнiстю зношенi, подальше використання яких не доцiльне, визнанi пiдприємством такими, що бiльше не використовуються. Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, класифiкованi як призначенi для продажу вiдсутнi. На пiдприємствi вiдсутнi переданi в заставу об’єкти, необоротнi активи пiдприємства не обтяженi.

Обмежень на використання майна Товариство не має.

 

 

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

3 432

9 902

Статутний капітал (тис.грн)

799

799

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

799

799

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв ПАТ «Коростенський кар’єр» проводиться на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р. «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств».Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

 

Висновок На 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв ПАТ «Коростенський кар’єр» складає 9 902 тис грн.Вартiсть чистих активiв ПАТ «Коростенський кар’єр» перевищує статутний капiтал пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

737

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

49 801

X

X

Усього зобов’язань

X

50 538

X

X

Опис Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов’язань є реальним i складав 50 538 тис. грн., у тому числi:Довгостроковi зобов’язання i забезпечення, а саме:

вiдстроченi податковi зобов’язання -1652 тис.грн.

пенсiйнi зобов’язання — 1382 тис. грн.

довгостроковi забезпечення — 417 тис. грн.

Поточнi зобов’язання i забезпечення, а саме:

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

товари, роботи, послуги — 24981 тис.грн.

розрахунками з бюджетом — 737 тис.грн.

розрахунками зi зi страхування — 108 тис. грн.

розрахунками з оплати працi — 587 тис. грн.

одержаними авансами — 14170 тис. грн.

Поточнi забезпечення — 1580 тис. грн.

Iншi поточнi зобов’язання — 4924 тис.грн.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Щебiнь будiвельний гранiтний , в т.ч.:

582331 т

35991,1

88,6

592477 т

36217,3

89,9

2

фракцiя вiд 5 до 10 мм

79861 т

5336,9

13,1

77723 т

5201,2

12,9

3

фракцiя вiд 5 до 20 мм

344838 т

22549,9

55,5

352271 т

23043,6

57,2

4

фракцiя понад 10 до 20 мм

64679 т

4119

10,1

58135 т

3694,3

9,2

5

фракція понад 20 до 40 мм

63297 т

2692,2

6,6

59364 т

2549,6

6,3

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

33,3

2

Витрати на оплату працi

11,8

3

Iншi операцiйнi витрати

45,7

4

Амортизацiйнi вiдрахування

6,6

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2016

115 641

53 204

217,35

Опис:
26.04.2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Коростенський кар’єр» було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року пiсля прийняття такого рiшення, необхiдних для здiйснення господарської дiяльностi товариства, а саме: укладання експортних контрактiв на поставку продукцiї, iз встановленням граничної сукупної вартостi правочинiв 115 641 тис.грн.

Вартiсть активiв ПАТ » Коростенський кар’єр » станом на 31.12.2016 року за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 53204 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 217,35%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства — 2 618355 шт.;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 2563789 шт.;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 2563789 шт., що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах;

кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — немає.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.04.2016

15.04.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

26.04.2016

27.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради — акціонерів

1

членів наглядової ради — представників акціонерів

0

членів наглядової ради — незалежних директорів

0

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради — представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть) Комiтети у складi Наглядової  ради не створювались.
Інше (запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв аудитора не змiнювали

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

 

 

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало.

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало та не оприлюднювало.

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало.

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)

Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)

35169487

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 4031, 27.09.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства         «Коростенський кар’єр»  за 2016 рiк

м. Житомир, 2017

Адресовано: Загальним зборам акцiонерiв,

найвищому управлiнському персоналу ПАТ «Коростенський кар’єр»,

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Вступ

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Коростенський кар’єр» (далi — Пiдприємство та/або Товариство), що додається, яка є повним пакетом рiчної фiнансової звiтностi, пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi — МСФЗ), що є концептуальною основою загального призначення  та, водночас, концептуальною основою достовiрного подання, станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2016.

Фiнансова звiтнiсть, що є предметом аудиту включає:

«        Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року (Форма №1) з валютою балансу 53.970 тис. грн.,

«        Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2) зi збитком за звiтний рiк (6.470) тис. грн.,

«        Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (Форма №3),

«        Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4),

«        Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки), (далi — Фiнансова звiтнiсть).

Фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України (грн.) i всi суми округленi до найближчої тисячi.

Обсяг аудиторської перевiрки

Аудит було здiйснено вiдповiдно до:

-        Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi — МСА), виданих Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв (МФБ) та пiдготовлених Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, що затвердженi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi — АПУ) № 320/1 вiд 29.12.2015;

-        Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;

-        Кодексу етики професiйних бухгалтерiв;

-        Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та доповненнями;

-        iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку.

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу

 

Управлiнський персонал ПАТ «Коростенський кар’єр» несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Коростенський кар’єр».

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання Фiнансової звiтностi.

Нам було надано необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу.

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, та не мiстить будь — яких коригувань, якi могли б вважатися необхiдними у випадку неможливостi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.

Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно — позитивної думки.

 

Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)

 

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй — основних засобiв не готових для використання, вiдображена у Звiтi про фiнансовий стан у розмiрi 3.160 тис. грн., у їх складi управлiнським персоналом визнанi необоротнi активи, якi не вiдповiдають загальному принципу визнання активiв, в частинi ймовiрностi отримання економiчних вигiд та достовiрностi оцiнки. Зазначене є вiдхиленням вiд застосованої концептуальної основи Фiнансової звiтностi. Як би управлiнський персонал визнав збитки у зв’язку iз припиненням визнання окремих активiв або розрахував збитки вiд знецiнення, то балансова вартiсть необоротних активiв була б зменшена на 2.255 тис. грн., що мало б вплив на фiнансовий результат та зменшення вартостi активiв та власного капiталу.

 

Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту Фiнансової звiтностi

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «Коростенський кар’єр» на 31.12.2016, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Пояснювальний параграф

Привертаємо увагу користувачiв до Примiтки 2.9, що мiститься у роздiлi 2 цього аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), в якiй зазначено про скорочення експорту продукцiї у 2016 роцi, що насамперед пов’язано iз обмеженням постачання продукцiї Пiдприємств України до Росiйської Федерацiї, у зв’язку з введенням урядом РФ лiцензування iмпорту гравiю та щебеню з країн, якi не входять до Євразiйського економiчного союзу.

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Коростенський кар’єр», складена з використанням форм звiтностi, що визначенi НП(С)БО — 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» (затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013), окремi вiдмiнностi у структурi та найменуваннях статей не мають суттєвого впливу на достовiрнiсть подання, оскiльки МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» не визначає унiфiкованого порядку чи формату, для подання статей у фiнансових звiтах.

Висловлюючи нашу умовно — позитивну думку, ми не брали до уваги вказанi вище питання.

 

2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ З IНШИХ ПИТАНЬ

 

Для розумiння користувачами аудиторського звiту повiдомляємо додаткову iнформацiю, щодо основних даних про Пiдприємство, положень облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ «Коростенський кар’єр».

 

Основнi данi про Пiдприємство

 

2.1. Повна/скорочена назва: Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр»/ПАТ «Коростенський кар’єр».

 

Код за ЄДРПОУ — 00292422, мiсцезнаходження — Україна, 11500 Житомирська область, м. Коростень, вулиця Сосновського, будинок 67.

Дата державної реєстрацiї — 14.07.1995 року, чисельнiсть персоналу на 31.12.2016 року — 177 осiб, основнi види економiчної дiяльностi: — добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю; — добування пiску, гравiю, глин i каолiну.

Видобування гранiту, придатного для виробництва бутового каменю, щебеню i використання вiдсiву для будiвельних робiт здiйснюється на пiдставi спецiального дозволу на користування надрами, реєстрацiйний № 634 вiд 16.09.1996 року, виданого Державною службою геологiї та надр України, строк дiї дозволу до 16.09.2032 року.

Органи управлiння ПАТ «Коростенський кар’єр»:

загальнi збори акцiонерiв — вищий орган;

наглядова рада — контролюючий та регулюючий орган;

правлiння — виконавчий орган;

ревiзiйна комiсiя — контролюючий орган.

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Пiдприємства та Закону України «Про акцiонернi товариства».

Черговi загальнi збори акцiонерiв проводяться у термiни, передбаченi законодавством. У 2016 роцi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2016, рiшення акцiонерiв по порядку денному, оформленi Протоколом №21.

Посадовi особи ПАТ «Коростенський кар’єр» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi:

голова правлiння: Ярмолюк Олександр Миколайович;

головний бухгалтер: Жмаченко Тетяна Валентинiвна.

У 2016 роцi змiни у складi основного адмiнiстративного персоналу не вiдбувались.

Iнформацiя про положення облiкової полiтики та систему внутрiшнього контролю ПАТ «Коростенський кар’єр»

2.2. Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi України, основних принципах МСФЗ та рiшеннях керiвництва. Обробка даних бухгалтерського облiку здiйснюється за допомогою програмного забезпечення «1С Бухгалтерiя, Версiя 7.7.» Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено iнвентаризацiю майна та зобов’язань станом на 01.12.2016, згiдно наказу №176 вiд 28.11.2016. За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.

У звiтi про фiнансовий стан Пiдприємство представляє активи/зобов’язання на пiдставi їх класифiкацiї на необоротнi/довгостроковi та оборотнi/поточнi, а саме:

 

2.3. Активи ПАТ «Коростенський кар’єр» у Фiнансовiй звiтностi, в суттєвих аспектах, визнанi, класифiкованi та представленi вiдповiдно до МСФЗ, крiм окремих об’єктiв необоротних активiв — не введених в експлуатацiю основних засобiв.

2.3.1. Необоротнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають — 42.625 тис. грн., що включає вартiсть об’єктiв нематерiальних активiв та основних засобiв (в т. ч. вартiсть незавершеного будiвництва i основних засобiв не готових для використання).

Визнання, облiк та представлення необоротних активiв Пiдприємства, у суттєвих аспектах вiдповiдає положенням МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» та МСФЗ 16 «Основнi засоби», за винятком iнформацiї наведеної в роздiлi «Пiдстава для висловлення умовно — позитивної думки», стосовно того, що у Фiнансовiй звiтностi в складi основних засобiв не готових для використання Пiдприємством вiдображенi капiталiзованi витрати на об’єкти, а саме: витрати на створення (реконструкцiю) дробильно — сортувального цеху (ДСЦ-1) в сумi 999 тис. грн. та фонтан — 1.256 тис. грн., що облiковуються протягом тривалого перiоду без змiни стану та вартостi, якi не приносять економiчних вигiд Пiдприємству, що є вiдхиленням вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Детальне розкриття iнформацiї, щодо необоротних активiв (визнання, класифiкацiя, рух, термiни використання, тощо) наведено у роздiлi I активу Форми № 1, та вiдповiдних Примiтках.

Основнi  засоби,  нематерiальнi активи оцiненi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням зносу. Вiдповiдно до МСФО 1 умовна (первiсна) вартiсть основних засобiв на дату першого застосування (01.01.2011) була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на зазначену дату, згiдно з результатами оцiнки, що проведена незалежними оцiнювачами.

Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв протягом звiтного  перiоду  були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй  Товариством  облiковiй полiтицi та вимогам МСФЗ.

За результатами щорiчного тесту ознак знецiнення необоротних активiв Пiдприємством не виявлено, вiдповiдно, збитки вiд зменшення корисностi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ «Коростенський кар’єр» не вiдображались.

Необоротнi активи належать Пiдприємству на правi власностi.

2.3.2. Оборотнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають — 11.345 тис. грн., представленi вартiстю запасiв, торговою та iншою дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами, витратами майбутнiх перiодiв та iншими оборотними активами.

Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, вiдповiдав вимогам МСФЗ 2 «Запаси». Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними.

Визнання,  облiк  i  оцiнка  дебiторської  заборгованостi  здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ. Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi Пiдприємства вiдповiдає її балансовiй вартостi. Резерви знецiнення нарахованi на iндивiдуальнiй основi, iнформацiя про їх формування i використання належним чином розкрита у Примiтках до Фiнансової звiтностi.

Дебiторська заборгованiсть Пiдприємства за розрахунками з бюджетом включає: передплату з податку на прибуток — 976 тис. грн. та вiд’ємне значення рiзницi мiж сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ — 1.309 тис. грн., вказана сума не заявлена Пiдприємством до бюджетного вiдшкодування.

Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою, вона є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi.

Грошовi кошти користування якими обмежене на 31.12.2016 у Пiдприємства вiдсутнi.

Данi про надходження та витрачання грошових коштiв достовiрно вiдображенi у Звiтi про рух грошових коштiв (Форма №3). Детально iнформацiю щодо оборотних активiв Пiдприємством розкрито у роздiлi II активу Форми № 1, та у вiдповiдних Примiтках.

Пiдприємство не має активiв на анексованiй територiї та в зонi ведення бойових дiй.

 

2.4.  Визнання, облiк i оцiнка зобов’язань i забезпечень в суттєвих аспектах здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ. У Фiнансовiй звiтностi зобов’язання та забезпечення класифiкованi на довгостроковi та поточнi.

2.4.1. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення Пiдприємства на 31.12.2016  — 3.451 тис. грн., представленi вiдстроченими податковими зобов’язаннями, забезпеченнями наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення, iншими довгостроковими забезпеченнями, якi включають резерв на вiдновлення земельних дiлянок (резерв на горнотехнiчну рекультивацiю кар’єру).

Пiдприємством визнано пенсiйнi зобов’язання вiдповiдно до положень облiкової полiтики та вимог МСФЗ 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).

Керiвництво Пiдприємства, вважає, що суми, визнанi в якостi резервiв i забезпечень, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов’язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов’язанням.

 

2.4.2. Поточнi зобов’язання Пiдприємства на 31.12.2016 — 47.087 тис. грн., включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, визнання, класифiкацiя i оцiнка яких здiйснювались вiдповiдно до вимог МСФЗ.

У 2016 роцi Пiдприємство не визнавало умовнi активи та зобов’язання. Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом та по заробiтнiй платi на дату балансу вiдсутня.

Детально iнформацiю щодо зобов’язань та забезпечень Пiдприємством розкрито у роздiлах II, III пасиву Форми № 1, та у вiдповiдних Примiтках.

 

2.5. Iнформацiю щодо власного капiталу  ПАТ  «Коростенський кар’єр»  розкрито згiдно з вимогами МСФЗ. Власний капiтал Пiдприємства на 31.12.2016 — 3.432 тис. грн., складається зi зареєстрованого капiталу (акцiонерного (статутного) капiталу), додаткового капiталу, зменшений на суму непокритого збитку.

2.5.1. На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) i повнiстю сплачений зареєстрований (статутний) капiтал становить 799.320,00 (сiмсот дев’яносто дев’ять тисяч триста двадцять) гривень та подiлений на 3.197.280 штук  простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна (Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй НК ЦПФР 04 березня 2011 року № 21/06/1/11).

Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру статутного (зареєстрованого) капiталу, оцiненого за номiнальною вартiстю i складає 799 тис. грн.

У 2016 роцi розмiр акцiонерного капiталу не змiнювався.

Пiдприємство створене пiд час приватизацiї державного майна, iснує певна невизначенiсть стосовно виконання Пiдприємством всiх вимог законодавства в ходi приватизацiї. На думку керiвництва Пiдприємство виконало усi вiдповiднi нормативно — правовi акти.

2.5.2. На 31.12.2016 року акцiї розмiщенi серед акцiонерiв наступним чином:                              — власники фiзичнi особи — 243 особи, якi разом володiють 19,5920%  акцiонерного (зареєстрованого) капiталу;

- власники юридичнi особи -  4 особи, яким належить — 80,4080% статутного капiталу.

Детально iнформацiю щодо власного капiталу розкрито у роздiлi I пасиву Форми № 1, та у вiдповiдних Примiтках.

 

2.6. Згiдно МСБО 1, суб’єкт господарювання подає усi статтi доходiв та витрат, визнанi за звiтний перiод у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).

Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг) визначений в суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 18.

Облiк витрат Пiдприємством здiйснюється вiдповiдно до норм П(С)БО 16. Доходи та витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження коштiв.  Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), складений за П(С)БО 1, з огляду МСБО-МСФЗ вважається деталiзованим, тобто iнформативним для користувачiв. Тому є пiдстави вважати, що звiт в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ.

Детальна iнформацiя щодо класифiкацiї доходiв та витрат розкрита у вiдповiдних роздiлах Примiток.

 

2.7. Iнформацiя про операцiйнi сегменти, операцiї з пов’язаними особами, оренднi операцiї, подiї пiсля дати балансу наведена у вiдповiдних Примiтках до рiчної Фiнансової звiтностi. Визнання та обсяг розкриття вiдповiдають вимогам МСФЗ.

 

2.8. На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi вiдокремленого пiдроздiлу.

ПАТ «Коростенський кар’єр» має органiзацiйну структуру управлiння з роздiленням повноважень i обов’язкiв управлiнського персоналу. Вимоги, завдання, функцiї, обов’язки викладенi в посадових iнструкцiях.

Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження, передбаченi МСА 240 та отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Пiдприємства, структури його власностi, вивчили структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес — ризики та оцiнки. Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не iдентифiковано.

Суттєвих фактiв порушень чинного законодавства України в ходi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємством, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, пiд час проведення аудиту не встановлено.

 

2.9. Фiнансово — економiчнi показники дiяльностi ПАТ «Коростенський кар’єр» за 2016 рiк:

№ п/п

Показники на 01.01.2016     на 31.12.2016

Норматив

1       Коефiцiєнт загальної лiквiдностi   0,260 0,241 1,0 — 2,0

2       Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi         0,050 0,025 0,25 — 0,5

3       Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi     0,186 0,064 0,25 — 0,5

4       Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)        0,229 0,068 0,5 — 1,0

5       Рентабельнiсть активiв х       х       -

6       Вартiсть чистих активiв, тис. грн. 9.902

3.432 Вартiсть чистих активiв, має бути не меншою статутного (зареєстрованого) капiталу

Вартiсть чистих активiв ПАТ «Коростенський кар’єр» перевищує статутний (зареєстрований) капiтал Пiдприємства, що вiдповiдає статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Показники лiквiдностi Пiдприємства впродовж звiтного перiоду дещо погiршились. Однiєю з причин зниження фiнансової стiйкостi є збiльшення поточних зобов’язань та отримання Пiдприємством збитку вiд дiяльностi за 2016 рiк, вiдповiдно, показник рентабельностi активiв за звiтний рiк не розраховується.

Збитковiсть господарської дiяльностi у 2016 роцi зумовлена негативними факторами в економiцi України: нестабiльне функцiонування банкiвської системи, девальвацiя нацiональної валюти; зростання вартостi ресурсiв, в тому числi енергетичних; збiльшення витрат унаслiдок пiдвищення тарифiв на транспортнi перевезення, крiм того, господарська дiяльнiсть Пiдприємства перебуває пiд впливом нестабiльної полiтичної ситуацiї.

 

У 2016 роцi експортнi операцiї Пiдприємства загалом скоротились на 31,5%, а експорт до РФ  зменшився на 91,5%, у порiвняннi до минулого 2015 року.

Нестабiльне середовище несе загрози розвитку Пiдприємства, його зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, Постановою Уряду РФ №556 вiд 17.06.2016 Росiйською Федерацiєю запроваджено i постiйно продовжується одностороннє нетарифне регулювання iмпорту з держав, що не входять до Євразiйського економiчного союзу, у виглядi лiцензування iмпорту гравiю i щебеню.

Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економiки України та на можливостi здiйснення експорту продукцiї Пiдприємства до Росiйської Федерацiї, яка у попереднiх роках була суттєвим споживачем готової продукцiї Пiдприємства.

Подальший розвиток економiчної i полiтичної ситуацiї в Українi, вплив цих чинникiв на Пiдприємство, його контрагентiв, складно передбачити на поточну дату.

грунтуючись на вищенаведеному, вважаємо, що використання припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi є прийнятним, але iснує суттєва невизначенiсть, яка може породжувати сумнiви щодо безперервностi дiяльностi (МСА 570 «Безперервнiсть»).

Аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах.

 

2.10. За перiод з 01.01.2017 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), не iдентифiковано подiй, якi потребують коригування показникiв Фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

27.03.2017 р. Головним управлiнням ДФС у Житомирськiй областi складено акт №147/06-30-14-01/00292422, за результатами проведеної у 2017 роцi документальної перевiрки. У висновках акту зазначено про встановленi порушення податкового законодавства на загальну суму 201 тис. грн. (без урахування штрафних (фiнансових) санкцiй). З огляду на вказанi умови, що виникли пiсля звiтного перiоду i, з урахуванням принципу суттєвостi, вважаємо, що визнання управлiнським персоналом зазначених подiй некоригуючими, а такими, що потребують розкриття у Фiнансовiй звiтностi, є прийнятним. Iнформацiя про результати акту перевiрки органу ДФС, розкрита в Примiтках до рiчної Фiнансової звiтностi без коригування звiтних форм.

Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)

 

Повне найменування: Приватне пiдприємство «Аудиторська компанiя «Престиж»

Код за ЄДРПОУ: 35169487

 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України (далi — АПУ) №182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд 05.07.2012 до 05.07.2017 року.

 

31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 «Про результати зовнiшнiх перевiрок системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами» ПП «Аудиторська компанiя «Престиж» визнана такою, що пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, про що видано Свiдоцтво №0328.

 

ПП «АК «Престиж» включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов’язкового аудиту на пiдставi рiшення АПУ вiд 30 сiчня 2014 року №288/3.

 

Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, факс (0412) 43-89-16.

 

Аудит здiйснено вiдповiдно до умов договору про проведення аудиту№ 6/17 вiд «09″ лютого 2017 року.

 

Генеральний директор, аудитор  ПП АК «Престиж»: Ейсмонт С. П.

Сертифiкат аудитора серiя А  №004248 чинний до 15.06.2019 р.

«04″ квiтня 2017 р.

 

 

 

КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр»

за ЄДРПОУ

00292422

Територія Житомирська область, м.Коростень

за КОАТУУ

1810700000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників: 171

Адреса, телефон: 11500 м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 67, +380414232118

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2016 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

1 629

1 416

    первісна вартість

1001

1 909

1 909

    накопичена амортизація

1002

( 280 )

( 493 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2 844

3 160

Основні засоби

1010

38 393

38 049

    первісна вартість

1011

72 635

77 503

    знос

1012

( 34 242 )

( 39 454 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

42 866

42 625

    II. Оборотні активи
Запаси

1100

4 148

4 738

Виробничі запаси

1101

2 171

3 345

Незавершене виробництво

1102

153

123

Готова продукція

1103

1 640

1 046

Товари

1104

184

224

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1 579

1 791

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами

1130

100

84

    з бюджетом

1135

1 619

2 285

    у тому числі з податку на прибуток

1136

741

976

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

379

221

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1 994

1 200

Готівка

1166

1

0

Рахунки в банках

1167

1 993

1 200

Витрати майбутніх періодів

1170

64

64

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

455

962

Усього за розділом II

1195

10 338

11 345

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

53 204

53 970

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

799

799

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

3 018

3 018

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6 085

-385

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

9 902

3 432

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1 824

1 652

Пенсійні зобов’язання

1505

1 405

1 382

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

387

417

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

3 616

3 451

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

26 516

24 981

    розрахунками з бюджетом

1620

207

737

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

208

108

    розрахунками з оплати праці

1630

456

587

    одержаними авансами

1635

11 125

14 170

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

976

1 580

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

198

4 924

Усього за розділом IІІ

1695

39 686

47 087

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

53 204

53 970

 

Керівник                                            Ярмолюк Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Жмаченко Тетяна Валентинiвна

 

КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр»

за ЄДРПОУ

00292422

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

77 411

70 845

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 65 804 )

( 59 545 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:прибуток

2090

11 607

11 300

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1 147

1 073

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4 155 )

( 3 623 )

Витрати на збут

2150

( 9 292 )

( 6 280 )

Інші операційні витрати

2180

( 5 775 )

( 2 379 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток

2190

-6 468

91

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

8

2

Інші доходи

2240

160

183

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 66 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 342 )

( 264 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 6 642 )

( 54 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

172

-887

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 6 470 )

( 941 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-6 470

-941

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

27 905

25 253

Витрати на оплату праці

2505

9 869

8 544

Відрахування на соціальні заходи

2510

2 076

3 093

Амортизація

2515

5 515

5 369

Інші операційні витрати

2520

38 256

27 795

Разом

2550

83 621

70 054

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

3 197 280

3 197 280

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

3 197 280

3 197 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-2,020000

-0,290000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-2,020000

-0,290000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Ярмолюк Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Жмаченко Тетяна Валентинiвна

 

КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр» за ЄДРПОУ

00292422

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

88 642

67 755

Повернення податків і зборів

3005

356

3 552

 у тому числі податку на додану вартість

3006

356

3 552

Цільового фінансування

3010

524

976

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3 080

8 590

Надходження від повернення авансів

3020

237

121

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

8

2

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 75 783 )

( 62 232 )

Праці

3105

( 8 426 )

( 6 996 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2 478 )

( 3 611 )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( 4 358 )

( 3 270 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на прибуток

3116

( 234 )

( 95 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з податку на додану вартість

3117

( 6 )

( 133 )

Витрачання на оплату зобов’язань  з інших податків і зборів

3118

( 4 118 )

( 3 042 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 51 )

( 358 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 144 )

( 37 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 388 )

( 382 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1 220

4 110

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

53

12

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 1 708 )

( 1 390 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 282 )

( 173 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1 937

-1 551

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 553 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 66 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-619

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-717

1 940

Залишок коштів на початок року

3405

1 994

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-77

54

Залишок коштів на кінець року

3415

1 200

1 994

 

Керівник                                            Ярмолюк Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Жмаченко Тетяна Валентинiвна

 

КОДИ

Дата

01.01.2017

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр» за ЄДРПОУ

00292422

 

Звіт про власний капітал

За 2016 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

799

0

3 018

0

6 085

0

0

9 902

Коригування:Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

799

0

3 018

0

6 085

0

0

9 902

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-6 470

0

0

-6 470

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку: Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників: Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу: Викуп акцій

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-6 470

0

0

-6 470

Залишок на кінець року

4300

799

0

3 018

0

-385

0

0

3 432

 

Керівник                                            Ярмолюк Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Жмаченко Тетяна Валентинiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПублічнЕ акціонернЕ товариствО

«Коростенський кар’єр»

Примітки до фінансової звітності

за рік, що закінчився 31 грудня 2016

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (далі по тексту – Товариство, або Підприємство) є юридичною особою, створене відповідно до законодавства України.

 

Основні юридичні дані

 

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр»
Скорочене найменування ПАТ «Коростенський кар’єр»
ЄДРПОУ 00292422
 

Назва органу, який здійс­нив реєстрацію

Підприємство зареєстроване виконавчим комітетом Коростенської міської Ради Житомирської області 14.07.1995, номер запису про включення Підприємства до ЄДР – 1 306 120 0000 000001.
Вищий орган управління загальні збори акціонерів
 

Види діяльності (КВЕД-2010)

добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (08.11);добування піску, гравію, глин і каоліну (08.12)
Адреса (місцезнаходження), телефон Україна, 11500 Житомирська область, м. Коростень, вулиця Сосновського, будинок 67, тел. +380414232118, +380414243081
Банківські реквізити поточний рахунок 26002412467 (UAH),валютні рахунки:

26003412466 (RUB),  26000510822 (EUR) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805

Система оподаткування Підприємство перебувало на загальній системі оподаткування є платником податку на прибуток, зареєстроване платником податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 002924206099
Чисельність персоналу на 31.12.2016 177
Керівник підприємства Ярмолюк Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Жмаченко Тетяна Валентинівна

 

 

 

Історична довідка

 

Коростенське  (Стремигородське) родовище граніту розташоване на правому березі річки Уж в 1 км на пiвденний-схiд вiд мiста Коростеня й в 1,5 км на захід вiд станції Шатрище Пiвденно-Захiдної залiзницi. Вперше Коростенське родовище граніту детально розвідане в 1938 році для видобутку каменю на потреби дорожнього будівництва. Видобуток каменю кустарним способом розпочався у 1939 році. А  розробка родовища у великих, поступово наростаючих об’ємах, проводиться з 1948 року. У 1955 році запаси родовища були перезатвердженi ТКЗ згідно  з постановою  Уряду в контурах запасів 1938 року. У 1960 році проведено дорозвідку  родовища з метою збільшення запасів граніту для забезпечення споруджуваного на родовищі каменедробильного заводу початкової потужності. У 1963 році на пiдприємствi збудовані механічна майстерня, кузня, електричний цех, побутова кімната, вагова. Обсяг виробництва щебеню в 1963 році досягав 150 тис. м. куб.

У зв’язку зi збільшенням попиту будівельної індустрії на щебінь, у 1968 році введений в експлуатацію каменедробильний цех № 2 з продуктивністю 700 тис. м. куб. фракційного  щебеню у рік. Найвищої продуктивності Підприємство досягло в 1988 році -   1270 тис. м. куб. фракційного  щебеню. В 1994 році у зв’язку з різким зниженням попиту на буто-щебеневу продукцію, робота дробарко — сортувального заводу № 1 була припинена, а завод згодом демонтовано.

У даний час на ПАТ «Коростенський кар’єр» переробка гірничої маси здійснюється на каменедробильному заводі № 2, де випускається в основному щебінь дрібних фракцій: 5-10, 5-20, 10-20; 20-40, 40-70  -   під замовлення.

Акціонерне товариство ВАТ «Коростенський кар’єр» засновано відповідно до рішення Житомирського регіонального фонду державного майна від 27 червня 1995 року, №140 шляхом перетворення державного підприємства Коростенський кар»єр у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів». Статутний фонд товариства формувався в процесі приватизації Державного підприємства Коростенський кар’єр, відповідно до рішення (наказу) №59-ПКУ від 22 червня 1995 року, як вартість цiлiсного майнового комплексу станом на 01 січня 1995 року.

З метою приведення діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у 2011 році змінено найменування Підприємства на Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Коростенський кар’єр».

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Підприємство не має.

Структурні пiдроздiли Підприємства: гірничий цех, дробильно-сортувальний i каменедробильний цехи, транспортний цех, адміністрація, механічний цех, гараж, ремонтно — будівельна дільниця, знаходяться в межах гірничого відводу, що підтверджується Планом розвитку гірничих робіт Підприємства.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством використовуються власні виробничі, офiснi, складські приміщення, власні та орендовані транспортні засоби, машини та обладнання.

 

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення

 

Предметом діяльності Товариства є видобуток та виробництво товарного щебеню (переробка гірничої маси граніту у товарний щебінь).

 

Здійснення статутної діяльності Підприємства потребує спеціальних дозвільних документів, у 2016 році діяли:

 • спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний № 634 від 16.09.1996 року виданий Державною службою геології та надр України, строк дії дозволу продовжено Наказом №232 від 25.05.2012 на 20 років до 16.09.2032 року;
 • дозволи видані Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України на виконання роботи підвищеної небезпеки при видобуванні та переробці природного каменю на Коростенському родовищі гранітів, на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки.

 

Номенклатура готової продукції ПАТ «Коростенський кар’єр»:

 • щебінь фракцій 5х10, 5х20, 10х20, 20х40, 40х70 мм;
 •  щебнево — піщана суміш фракцій 0,05х40, 0,05х70 мм;
 •  пісок з відсівів дроблення фракцій: 0х5, 2х5, 2х5, пісок з відсівів дроблення фракції понад 0,63х2 мм (митий/сухий);
 •  камінь бутовий.

Вся продукція відповідає 1 класу по випроміненою і придатна для застосування в усіх видах будівництва. Щебінь, вироблений Підприємством проходить обов’язкову сертифікацію в Держстандарті України (сертифікат відповідності), сертифікацію на допустимий вміст радіонуклідів в лабораторії Обласної CEC. Для країн зовнішнього ринку проводиться сертифікація в Торгово-промисловій палаті України. Лабораторією Підприємства на продукцію видається посвідчення якості.

 

Реалізація готової продукції здійснюється на ринку України та шляхом експортних поставок за межі митної території України (у Республіку Білорусь та Російську Федерацію).

 

Ціни на продукцію власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих факторів:

 • вартість матеріально-технічних ресурсів та рівень поточних витрат на виготовлення продукції;
 • знос обладнання та періодичності зміни зношених запасних частин;
 • умови транспортування;
 • ціни споріднених товарів/продукції (конкурентно-спроможність продукції на ринку збуту);
 • умови оплати, інші чинники.

Підприємством застосовуються ціни, що визначені та затверджені у внутрішніх локальних та розпорядчих документах. У загальному структура ринкових договірних цін визначається такими складовими: — собівартість виробу, що містить витрати на створення, виробництво і реалізацію; — прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією); — податок на додану вартість (ПДВ).

 

Опис виробничого процесу

 

Початок виробничого процесу — розкривні роботи. На родовищі Коростенське  (Стремигородське) був знятий м’який грунт розкривних порід, та почався промисловий добуток граніту з послідуючим дробленням його на щебінь.

 

Стадії розробки такі:

 

1.Буро-вибухові роботи в процесі яких проходить буріння свердловин в які потім закладаються вибухові речовини та проводиться вибух. Вибухові роботи проводяться з використанням високоефективної емульсійной вибухівки Гранеміт-І-30-У. Вихід гірничої маси, яка здатна для переробки в щебінь складає 85%. Великі глиби граніту підлягають подальшому подрібненню. Негабаритні блоки розбиваються гідромолотами RAMMER — G80, G90, INDECO HP5000, НВ2500.

.

2. Наступний етап — екскавація гірничої маси екскаватором ЕКГ -5А в автомобілі БелАЗ, які транспортують її до дробильно-сортувального цеху та завантажують в приймальний бункер живильника.

3. Третій етап — дроблення гірничої маси. В процесі дроблення використовуються дробарки первинного дроблення СМД — 118, середнього КСД -2200, та дрібного КМД – 2200, НР-500. По конвеєрах подрібнена гірнича маса направляється на грохочення та сортування, де проходить розділ на фракції та складування товарного щебеню.

4. Зі складів товарний щебінь відвантажується покупцям.

Технологічний процес виробництва протягом останніх років має якісний ріст. Зараз на ПАТ «Коростенський кар’єр» видобуток і навантаження сировини в самоскиди БелАЗ здійснюється за допомогою навантажувачів CAT-988, STALOWA WOLA, екскаваторів ЕКГ-5, ЕКГ-4,6,  Volvo, переробка гірничої маси проводиться на каменедробильному заводі №2, де випускається в основному щебінь дрібних фракцій: 5-10, 5-20, 10-20, на замовлення — 20-40, 40-70.

На даний час на Коростенському родовищі граніту, який розробляється ПАТ «Коростенський кар’єр», залишилося 15 млн. м. куб. балансових запасів корисних копалин, що дає можливість підприємству і в майбутньому працювати  стабільно.

 

2. УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

Економіка України як і раніше, перебуває під впливом непередбачуваної ситуації з безпекою на сході країни, наявністю значних умовних зобов’язань і державного боргу, а також під впливом не стабільного функціонування банківського і фінансового секторів.

Податкове і митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні.

Рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня «В -» з «ССС». При цьому агентство підкреслює, що подальші затримки в отриманні нового траншу МВФ або припинення програми може привести до зниження рейтингу України. Також ризиком є зовнішні фактори, які можуть ослабити макропоказники України або її фіскальну і зовнішню позиції.

Нестабільне середовище несе загрози розвитку Підприємства, його зовнішньоекономічній діяльності, Постановами Уряду РФ №815 від 06.08.2015, №1486 від 30.12.2015, №556 від 17.06.2016 Російською Федерацією запроваджено  і продовжується одностороннє нетарифне регулювання імпорту з держав, що не входять в Євразійський економічний союз, у вигляді ліцензування імпорту гравію і щебеню. Зазначене негативно впливає на нерудну галузь економіки України та на можливості здійснення експорту продукції Підприємства до РФ.

Стабілізація економічної і політичної ситуації залежить від здатності уряду України продовжувати реформи, від дій НБУ із стабілізації банківського сектора, а також від можливості української економіки в цілому адекватно реагувати на зміни на ринках.

При цьому подальший розвиток економічної і політичної ситуації в Україні, а так само вплив цих чинників на Підприємство, його контрагентів, складно передбачити на поточну дату.

Керівництво здійснює постійний моніторинг змін в існуючому середовищі та, у випадку необхідності, вдається до відповідних дій. Управлінський персонал має обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище в Україні є складним і нестабільним, Підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Подальший негативний розвиток подій у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері міжнародної торгівлі може негативно вплинути на результати діяльності Підприємства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.

 

 

3. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Заява про відповідність

 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi за рік, що закiнчується 31 грудня 2016 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»).

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

- вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв;

- прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими;

- iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi;

- пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне.

 

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:

- створення, впровадження та пiдтримання у Товариствi ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;

- ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ;

- ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України;

- застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

- виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

 

Основа складання фінансової звітності

 

Фінансова звітність Підприємства була складена відповідно до МСФЗ. Під терміном Міжнародні стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); – Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/IFRIC) або Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC).

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності».

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ.

У поточному році Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов’язковими для застосування при складанні фінансової звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2016 р. та пізніше.

 

Інші критерії вибору принципів представлення

 

Функціональною валютою і валютою представлення звітності є гривня («грн») і всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості. Підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність ПАТ «Коростенський кар’єр» в Україні.

 

4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації. Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення були випущені, та беруться до застосування при складанні річної фінансової звітності за періоди, що розпочинаються з 01.01.2016 або після цієї дати:

 

 

Стандарти і тлумачення

Набувають чинності

щодо річних періодів, які починаються на або після

Поправки до МСФЗ 2 – Роз’яснення щодо класифікації та оцінки платежів на основі акцій

1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 4 і МСФЗ 9 – взаємодія між МСФЗ 4 і МСФЗ 9

1 січня 2018 року

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 28 – Інвестиційні підприємства: застосування звільнення від необхідності консолідації 

1 січня 2016 року

Поправки до МСФЗ 11 – Облік операцій придбання часток у спільній діяльності

1 січня 2016 року

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

1 січня 2016 року

МСФЗ 15 «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами», включно із поправками до МСФЗ 15: Дата набуття чинності МСФЗ 15 та роз’ясненнями до МСФЗ 15

1 січня 2018 року

МСФЗ 16 «Оренда»

1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 1 – Ініціатива щодо розкриття інформації 

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 7 – Ініціатива щодо розкриття інформації 

1 січня 2017 року

Поправки до МСБО 12 – Визнання відстрочених податкових активів стосовно нереалізованих збитків

1 січня 2017 року

Поправки до МСБО 16 і МСБО 38 – Роз’яснення щодо застосування прийнятних методів обліку зносу та амортизації 

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 16 і МСБО 41 – Сільське господарство: плодоносні рослини

1 січня 2016 року

Поправки до МСБО 27 – Застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності

1 січня 2016 року

Щорічні вдосконалення до МСФЗ за період 2012-2014 років

1 січня 2016 року

 

За оцінками Керівництва Товариства, набуття чинності переліченими стандартами  та тлумаченнями до застосування з 01.01.2016 не мало істотного впливу на фінансову звітність.

На момент пiдготовки фiнансової звiтностi iснує ряд нових стандартiв, поправок до них та iнтерпретацiй, якi ще не вступили в дiю i не враховувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво Товариства ще не оцiнило вплив таких змiн на фiнансову звітність, дострокове застосування перелічених стандартів та тлумачень не планується.

 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/поточні та необоротні/довгострокові

У звіті про фінансовий стан Підприємство представляє активи і зобов’язання на підставі їх класифікації на оборотні/короткострокові (поточні) та необоротні/довгострокові. Актив визнається оборотним, якщо: — його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи використання в межах звичайного операційного циклу; — актив призначений для реалізації (торгівлі); — актив передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або – актив являє собою грошові кошти, за виключенням випадків наявності обмежень на його обмін або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються як необоротні.

Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо: — його передбачається погасити в межах звичайного операційного циклу; — воно утримується в основному у цілях торгівлі; — зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після завершення звітного періоду; або – у Підприємства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов’язання протягом мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші зобов’язання класифікуються як довгострокові.

Відстрочені податкові активи і зобов’язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи і зобов’язання.

 

Операції в іноземній валюті

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти (іноземні валюти), відображаються у функціональній валюті за офіційним обмінним курсом, що діє на дату проведення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. Результат такого перерахунку визнається у прибутках та збитках.

 

Оцінка справедливої вартості

Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуються прийнятні вихідні дані за результатами спостережень. Підприємство визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості так і для одноразової оцінки вартості активів (у разі наявності та необхідності оцінки активів, наприклад, призначених для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки значних активів таких, як об’єкти нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу, умовні винагороди, у разі доцільності, залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення про необхідність залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно, найвищим управлінським персоналом Підприємства, після обговорення та затвердження такого рішення.

На кожну звітну дату керівництво оцінює та аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в рамках угоди, що здійснюється у звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості передбачає, що угода по продажу активу (передачі зобов’язання) відбувається: — або на основному ринку для даного активу (зобов’язання);  — або, в умовах відсутності основного (активного) ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу (зобов’язання). Справедлива вартість активу (зобов’язання) оцінюється з використанням припущень, які передбачають, що учасники ринку діють у своїх кращих інтересах.

 

Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.  Вартість основних засобів включає в себе вартість професійних послуг, а також, у випадку кваліфікованих активів витрати на позики капіталізуються. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням вказаних активів. Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 6000 грн.

Витрати на ремонт та утримання основних засобів відображаються по мірі їх понесення. Якщо капіталізуються нові запасні частини, замінені запасні частини виводяться з експлуатації, і їх залишкова балансова вартість визнається збитком від вибуття. Понесені витрати капіталізуються, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об’єкта основних засобів.

Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних груп основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта нульового значення. При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється  до нуля.

 

Діапазон строків корисного використання визначений Підприємством:

№ групи

Категорія активу

Строк корисного використання, роки

Група 1 Земельні ділянки

х

Група 3 Будівлі,споруди,передавальні пристрої

20 — 40

Група 4 Машини та обладнання (крім комп’ютерної техніки)

5-30

Група 4 Комп’ютерна техніка

2-10

Група 5 Транспортні засоби

10-15

Група 6 Інструменти, прилади, інвентар

3-5

Група 9 Інші основні засоби

3-10

 

Амортизація ґрунтується на здійснених незалежним оцінювачем ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів (та нематеріальних активів), що міститься у наданому оцінювачем Звіті про оцінку справедливої вартості основних засобів Підприємства станом на дату першого застосування МСФЗ — 01.01.2011 року. Оцінки можуть змінюватись під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон’юнктури та інших чинників, і подібні  зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо подальше використання активу не принесе економічних  вигід.

Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання є суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Прибутки або збитки, які виникають у зв’язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистим надходженням від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, у якому відбулось припинення визнання об’єкту.

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не нараховується. Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане Підприємством, але ще не введене в експлуатацію. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.

Значні запасні  частини та резервне (змінне) обладнання відносяться до основних засобів (до окремої групи «Змінне обладнання, капітальні вузли та запчастини», якщо очікуваний строк їх використання перевищує 1 рік. Амортизація вказаних запасних частин нараховується протягом періоду, що не перевищує терміни експлуатації активів, яких вони стосуються.

З метою коректного визначення строку корисного використання та методу амортизації об’єкта після проведених поліпшень, їх Підприємство розмежовує на:             — поліпшення та заміни, що приводять до збільшення терміну служби; — поліпшення та заміни, що приводять до збільшення корисності (кількості та якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється цим об’єктом. Якщо визнається (капіталізується) в балансовій вартості об’єкта основних засобів вартість заміни частини даного об’єкта, то Підприємство припиняє визнання балансової вартості заміненої частини не залежно від того, амортизувалася ця замінена частина окремо, чи ні.

 

Інвестиційна нерухомість

Нерухомість в оренді визнається інвестиційною, якщо доход від оренди є довгостроковим та суттєвим для звітності Підприємства а також існує можливість фізичного поділу нерухомості та юридичного відокремлення (окремі об’єкти чи ізольовані приміщення всередині об’єктів, площі та межі яких визначено в технічній документації на об’єкт).

 

Оренда

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій.

Основні засоби, придбані шляхом фінансової оренди, капіталізуються та відображаються за меншою з двох величин: справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу і збитку від зменшення корисності. Знос на орендовані активи (на умовах фінансової оренди) нараховується протягом усього строку корисного використання активу. Однак, якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Підприємства перейде право власності на актив у кінці строку оренди, актив амортизується протягом коротшого з таких періодів: строку корисного використання активу і строку оренди.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків на підставі лінійного методу протягом усього строку відповідної оренди, тобто рівномірно, методом нарахування.

 

Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.

 

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, створені усередині компанії, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, і відповідні витрати відображаються у прибутках та збитках за період, у якому вони виникли.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом усього строку їх корисного використання. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Амортизація нараховується лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Доходи або витрати від припинення визнання нематеріальних активів оцінюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу і визнаються у звіті про сукупний доход як інші витрати (доходи).

 

Запаси

На дату балансу запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації у випадку, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первісно очікувану Підприємством економічну вигоду від їх використання. Коригування балансової вартості запасів до чистої вартості реалізації здійснюється шляхом нарахування резерву на знецінення запасів.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і продаж (збут). Резерв на знецінення запасів визначається на звітну річну дату на основі огляду та аналізу залишків запасів. Такий огляд залишків запасів здійснюється при проведенні річної інвентаризації.

Затрати, що понесені при доставці запасів до місця призначення і приведення у належний для використання стан обліковуються таким чином: — сировина і матеріали: витрати на придбання по середньозваженому методу; — готова продукція і незавершене виробництво: прямі витрати на матеріали, оплату праці і відповідні виробничі витрати.

 

Зменшення корисності нефінансових активів

На кожну звітну дату Підприємство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності, Підприємство здійснює оцінку відшкодовуваної вартості активу.

Відшкодовувана вартість активу — це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за вирахуванням випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які здебільшого є незалежними від надходжень, генерованих іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, вважається, що корисність активу зменшилась, і він списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову вартість грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку, за наявності. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами чи іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від зменшення корисності поточної діяльності визнаються у прибутках та збитках.

Одиниця, що генерує грошові кошти, являє собою найменшу ідентифіковану групу активів, яка генерує грошові надходження, здебільшого незалежні від грошових надходжень від інших активів або груп активів. Виходячи зі специфіки операційної діяльності, керівництво визначило, що Підприємство має одну одиницю, що генерує грошові кошти, яка представляє собою усю мережу ПАТ «Коростенський кар’єр».

На кожну звітну дату визначається, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від зменшення корисності активу більше не існують або зменшилися. Якщо такі ознаки є, проводяться розрахунки відшкодовуваної вартості. Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу з часу останнього визнання збитку від зменшення корисності Якщо це так, балансова вартість активу збільшується до відшкодовуваної вартості активу. Ця збільшена вартість не може перевищувати балансову вартість, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності активу. Таке сторнування вартості визнається у складі прибутків та збитків. Після сторнування знос коригується в майбутніх періодах з метою розподілу переоціненої балансової вартості активу (за вирахуванням його ліквідаційної вартості) на систематичній основі протягом строку його корисного використання.

 

Фінансові активи

Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу  (кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39.

Кредити і дебіторська заборгованість – непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції (товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.

Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в подальшому  — за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова вартість активу зменшується з використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною  — вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат.

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інструментів, які не є об’єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими витратами. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

Для цілей складання фінансової звітності грошові кошти включають: — готівку в касі в національній і іноземній валюті; — грошові кошти в національній і іноземній валюті в банківських установах без обмеження їх використання; — депозити до запитання в банківських та інших фінансових установах; — грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок згідно умов документарних банківських операцій (на умовах акредитиву); — банківські овердрафти. Еквіваленти грошових коштів включають: — короткострокові високоліквідні інвестиції, що відповідають визначенню еквівалентів грошових коштів, з терміном погашення не більше трьох місяців з дати придбання (акції, облігації,векселі тощо, отримані не в торгових операціях (для подальшого продажу).

Грошові кошти і їх еквіваленти, за якими існують обмеження у використанні (довгострокові депозити без права дострокового зняття коштів, еквіваленти грошових коштів закладені в якості забезпечення зобов’язань, грошові кошти на рахунках банків банкрутів тощо), відображаються у складі інших необоротних активів.

 

Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображаються за амортизованою вартістю. Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство присвоює їм відповідну категорію.

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і зобов’язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу, і фінансові зобов’язання за похідними фінансовими інструментами (крім зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашеним шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу) на кожну наступну після визнання дату балансу оцінюються за справедливою вартістю. Зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату балансу не можна достовірно визначити, оцінюється за собівартістю.

 

Зменшення корисності фінансових активів

Підприємство визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів відбувається тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї або більше подій, які настали після первісного визнання активу («у випадку виникнення збитків»), і такий випадок виникнення збитків впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можуть бути надійно визначеними.

Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати відсотків або основної суми боргу, імовірність їх банкрутства або фінансової реорганізації, а також ознаки на підставі доступної ринкової інформації, помірного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни в рівні прострочених платежів або в економічних умовах, які корелюють зі збитками.

Відносно активів, відображених за амортизованою вартістю, Підприємство спочатку проводить окрему оцінку існування об’єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. У випадку, якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансового активу, що розглядається відокремлено, суттєвого або несуттєвого відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, які оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюються на предмет зменшення корисності на сукупній основі.

За наявності об’єктивних ознак понесення збитків в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (не включаючи майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Поточна вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках для всіх знецінених фінансових активів

Якщо в наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується або збільшується в зв’язку з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання вартості фінансового інструмента згодом відшкодовується, сума відшкодування визнається у  складі фінансових витрат у звіті про сукупний дохід

 

Податки

Витрати по податку на прибуток включають поточний податок на прибуток та відстрочений податок на прибуток і відображаються у фінансовій звітності відповідно до чинного законодавства.

Поточний податок на прибуток

Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, — це ставки і законодавство, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

Відстрочений податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, крім окремих випадків визначених МСФЗ 12.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в якій отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всі або частину відстрочених податкових активів, оцінюється як малоймовірне. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату та визнаються в тій мірі, в якій з’являється значна ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить використовувати відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, які застосовуватимуться протягом періоду реалізації активу або врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або фактично набуло чинності на звітну дату.

Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у звіті про сукупні прибутки, за виключенням випадків, коли вони пов’язані зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу. У таких випадках поточний чи відстрочений податок на прибуток також визнається у складі капіталу.

Податок на додану вартість

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім випадків, коли:

- податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті;

- дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.

Операційні податки

В Україні існують інші податки, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці податки включаються до складу собівартості та/або операційних витрат (за функціональним призначенням) у звіті про сукупні прибутки

 

Виплати працівникам

Підприємство здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

Підприємство бере участь у державній пенсійній програмі з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихід на пенсію працівників, що  працюють на посадах із шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами праці.

Забезпечення на виплату пільгових пенсій робітникам певних професій,  що відповідно до законодавства мають право виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку, нараховуються на основі актуарних розрахунків. Поточна сума зобов’язання по пенсійному плану з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього витрачання грошових коштів з урахуванням ринкової доходності по державним облігаціям, строки погашення яких приблизно відповідають терміну відповідних пенсійних зобов’язань у функціональній валюті. За відсутності зазначених даних по облігаціям Підприємство розраховує ставку дисконту шляхом екстраполяції поточних ринкових ставок. Актуарні прибутки або збитки, що виникли за рахунок минулих коригувань і змін в актуарних припущеннях відображаються у складі прибутку/збитку, якщо вартість такого прибутку/збитку перевищує 10% вартості активів плану або 10% від вартості зобов’язань по плану з визначеною виплатою.

 

Резерви та забезпечення

Забезпечення та резерви створюються з метою дотримання принципу обачності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, що передбачає застосування методів оцінки, які повинні запобігати завищенню оцінки активів і доходів Компанії та заниженню -зобов’язань. Забезпечення — зобов’язання на невизначену суму або з невизначеним терміном.

Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Підприємство планує одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, відшкодування визнається як окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву. Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням відшкодування.

Заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків Підприємства. Сума визнаного забезпечення є найкращою оцінкою витрат, необхідних для виконання існуючого зобов’язання на звітну дату з метою відображення фактичного положення Підприємства на таку дату. Оцінка визнаної суми забезпечень не виправдовує навмисне завищення зобов’язань. Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Забезпечення довгострокових зобов’язань визнається в сумі його теперішньої вартості. Резерви, що відображають суми коригування (зменшення) вартості активів, створюються з метою відображення у фінансовій звітності активів за чистою реалізаційною вартістю.

 

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за вирахуванням знижок і податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною до того моменту, поки не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи, головним чином, являють собою:

продаж готової продукції – виручка від реалізації продукції та товарів визнається в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни визначаються на підставі затверджених прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій до них); продаж послуг – доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство  визнає в періоді їх надання (здійснення).

Облік доходів звичайної діяльності ведеться в розрізі наступних видів доходів: операційні доходи: — дохід (виручка) від реалізації продукції ,товарів, робіт, послуг; — інші операційні доходи; — фінансові доходи; — інші доходи. Основні види діяльності Підприємства, визначаються направленістю бізнесу та структурою доходів (наприклад, до основних видів звичайної діяльності можна віднести діяльність з виробництва щебеню). У випадку зміни основних видів діяльності або їх розширення види доходів також можуть змінюватися. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: — сума  податку на додану вартість, акциз, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; — сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, тощо; — сума авансу отриманого в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг; — сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; — надходження, що належать іншим особам; — надходження від первинного розміщення цінних паперів.

 

Визнання витрат

Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає витрати на оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі витрати.

Адміністративні витрати та витрати на реалізацію (збут) відображаються за методом класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати.

Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.

Якщо Підприємством в одному звітному періоді понесені витрати, які по своїй суті  мають відношення до майбутніх звітних періодів, віднесення таких витрат до складу витрат відповідних звітних періодів проводиться з урахуванням способу одержання економічних вигод або на прямолінійній основі. Підприємство визнає такі витрати з використанням відповідних рахунків обліку витрат залежно від їх характеру та за умови відповідності критеріям визнання.

 

Умовні активи і зобов’язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. Оцінка умовних зобов’язань (оцінка фінансового ефекту) для розкриття інформації здійснюється за принципами оцінки зобов’язань. Існування умовних зобов’язань та умовних активів оцінюється Підприємством на регулярній основі для відповідного відображення інформації про них у фінансовій звітності.

 

Державні субсидії

            Державні субсидії визнаються, якщо існує обґрунтована впевненість у тому, що вони будуть отримані і всі пов’язані з ними умови будуть виконані. Якщо субсидія видана з метою фінансування окремих витрат, вона визнається Підприємством у складі доходу на систематичній основі, у тому ж періоді, в якому списуються витрати, які субсидія компенсує. Якщо субсидія видана з метою фінансування активу, то вона визнається в якості доходу рівними частками, протягом очікуваного терміну корисного використання.

 

Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан Підприємства на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

 

 

Рекласифікація порівняльної інформації та виправлення помилок.

У фінансовій звітності за 2016 рік  ретроспективного виправлення помилок не вимагалось; рекласифікація порівняльної інформації за 2015 рік не здійснювалась.

 

6. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Критичні облікові припущення і джерела невизначеності оцінок

«Критична облікова оцінка» є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану Підприємства, так і результатів його діяльності та вимагає від керівництва найбільш складних, суб’єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними.

Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ зобов’язує керівництво робити судження, розрахункові оцінки й допущення,  що впливають на застосування облікової політики й величину представлених у фінансовій звітності активів і зобов’язань, доходів і витрат. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки й припущення, що лежать  в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Керівництво проводить таку оцінку, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які вимагатимуть суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

Коригування в оцінках визнаються в тому звітному періоді, в якому були переглянуті відповідні оцінки, і в будь-яких наступних періодах, яких вони стосуються.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.

(а)     Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об’єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Підприємства щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватись згодом. Деякі активи, в які інвестувало Підприємство декілька років тому,ю усе ще використовуються і забезпечують базу для нових технологій.

Підприємство оцінює залишкові строки корисної служби об’єктів основних засобів принаймні на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються під попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про сукупні прибутки та збитки.

(б)       Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

(в)        Плани із встановленими виплатами (пенсійні виплати)

Вартість винагород по пенсійним планам. Та пенсійним виплатам встановлюється з використанням актуарного методу, який передбачає використання різних припущень, котрі можуть відрізнятись від фактичних результатів в майбутньому. Актуарний метод включає припущення про ставки дисконтування, зростанні заробітної плати в майбутньому, тощо. Зважаючи на складність оцінки та довгостроковий характер пенсійних зобов’язань, ці зобов’язання чутливі до змін у припущеннях. Тому всі припущення переглядаються на кожну звітну дату.

(г)        Визначення справедливої вартості основних засобів.

Використання різних професійних суджень стосовно оцінки вартості може мати суттєвий вплив на умовну вартість основних засобів Підприємства, що відображена у фінансовій звітності.

(д)       Зменшення корисності нефінансових активів

Підприємством здійснено інвестиції в основні засоби. Ці активи тестуються, на зменшення корисності, коли обставини вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікуванні в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів або в загальній бізнес-стратегії Підприємства, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві або економічні тенденції. Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон’юнктури ринку в майбутньому. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності у відповідних періодах.

(ж)       Резерв сумнівної заборгованості

Керівництво створило резерв сумнівної заборгованості для обліку очікуваних збитків внаслідок нездатності покупців (замовників) здійснити необхідні платежі. При оцінці достатності резерву сумнівної заборгованості керівництво виходило з оцінок дебіторської заборгованості за строками виникнення та статистики списань за попередні звітні періоди, платоспроможності замовників і змін у строках платежів з боку замовників. У випадку погіршення фінансового стану замовників, фактичні суми списання можуть бути вище очікуваних.

(з)        Судові спори і претензії.

Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше, коли таке оціночне значення не вважалося ймовірним та/або реальна оцінка не була можливою.

 

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

 

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться  під спільним контролем з нею або має значний вплив при ухваленні фінансових або операційних рішень. При аналізі кожної операції, між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі. Інші пов’язані сторони — це компанії зі значною концентрацією операцій, які не знаходяться під загальним контролем. Нижче описаний характер відносин між тими пов’язаними сторонами, з якими Підприємство здійснювало операції або має залишки станом на 31 грудня 2016 р.

Інформація про акціонерів ПАТ «Коростенський кар’єр», які володіють більше 10% статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2016:

-          акціонер, що має контрольний пакет акцій – нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр) (61,683712%),

-          акціонер, який володіє значним пакетом акцій Підприємства — ТОВ «Юнігран» (Україна) (18,571254%).

В наведених нижче таблицях містяться дані про суми балансових залишків та обсяги операцій з пов’язаними сторонами протягом 2016-2015 років, що закінчились 31 грудня: (всі суми зазначені з урахуванням ПДВ)

 

(у тисячах гривень)

Операції Підприємства з пов’язаними сторонами в 2016 році

Доходи загальні (реалізація  товарів, робіт послуг)

Придбання основних

засобів нематеріальних активів, ТМЦ, послуг

Поточні зобов’язання (в т. ч. по авансам отриманим)

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр)

-

-

-

-

ТОВ «Юнігран» (Україна)

17.256

10.994

30.315

18

Компанії під спільним контролем, а саме:
ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

-

157

38

-

ПрАТ «Пинязевицький карєр»

30

1.931

491

-

 

ТОВ «Юнігран-Сервіс»

-

4.383

808

-

Інші пов’язані сторони ТОВ «Атенор» (Росія)

-

-

8.394

-

Вищий управлінський персонал Товариства:Ярмолюк О.М.

5

-

-

-

Порівняльна інформація щодо обсягів операцій та балансових залишків з пов’язаними сторонами в 2015 році.

(у тисячах гривень)

Операції Підприємства з пов’язаними сторонами в 2015 році

Доходи загальні (реалізація  товарів, робіт послуг)

Придбання основних

засобів нематеріальних активів, ТМЦ, послуг

Поточні зобов’язання (в т. ч. по авансам отриманим)

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр)

-

-

-

-

ТОВ «Юнігран» (Україна)

26.890

25.782

27.648

37

Компанії під спільним контролем,а саме:
ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

56

950

104

-

ПрАТ «Пинязевицький карєр»

14

615

63

-

ТОВ «Юнігран-Сервіс»

-

4.782

581

-

Інші пов’язані сторони ТОВ «Атенор» (Росія)

30.700

-

8.394

-

Вищий управлінський персонал Товариства

-

-

-

-

 

У 2016 році Підприємство не отримувало від компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед товарів, робіт, послуг, грошових виплат та не здійснювало будь – яких господарських операцій, пов’язаних з отриманням доходів із вказаною пов’язаною особою (акціонером).

Значні поставки щебеневої продукції на ринку України Підприємство здійснює шляхом реалізації ТОВ «Юнігран». Виручка від реалізації щебеневої продукції  вказаному контрагенту у 2016 році складає 16.914 тис. грн., виручка від реалізації інших ТМЦ та послуг на ТОВ «Юнігран» 342 тис. грн.  Торгова дебіторська заборгованість ТОВ «Юнігран» на 31.12.2016 року складає 18 тис. грн. Сума авансу виданого Підприємству за щебінь гранітний  4.244 тис. грн.

У ТОВ «Юнігран» Підприємство у 2016 році придбавало активи і роботи (послуги) на загальну суму 10.994 тис. грн., торгова кредиторська заборгованість на 31.12.2016 року перед ТОВ «Юнігран»  складає 23.036 тис. грн. Усі вказані суми мають відображення у відповідних статтях фінансової звітності Підприємства.

 

Операції з компаніями під спільним контролем у 2016 році пов’язані із:

-          по ПАТ «Малинський каменедробильний завод» із виконанням вказаним контрагентом Підприємству бурових робіт та послуг ремонту і технічного обслуговування обладнання 157 тис. грн., залишок не погашеної кредиторської заборгованості 38 тис. грн.;

-          ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» виконувало для Підприємства бурові роботи на загальну суму 1.931 тис. грн.  ПАТ «Коростенський кар’єр» здійснював реалізацію запасів ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» на суму 30 тис. грн.. залишок непогашених зобов’язань на користь  ПрАТ «Пинязевицький кар’єр» на 31.12.2016 складає 491 тис. грн.;

-          ТОВ «Юнігран – Сервіс» виконував Підприємству вибухові роботи в сумі 4.383 тис. грн., поточні зобов’язання Підприємства на дату фінансової звітності 808 тис. грн.

Угоди купівлі – продажу з пов’язаними сторонами, договори про виконання робіт (надання послуг) із компаніями під спільним контролем здійснювались на умовах, аналогічних умовам угод на комерційній основі, оплата по ним здійснюється грошовими коштами. Жодного поручительства не було надано чи отримано у відношенні кредиторської або дебіторської заборгованості пов’язаних сторін.

Реалізація готової продукції на експорт ТОВ «Атенор» (Російська Федерація) у 2016 році не здійснювалась, що пов’язано із ембарго на щебневу продукцію, введену урядом РФ. У минулих роках вказаний контрагент придбавав продукцію у суттєвих обсягах, тому Підприємство визнало зазначеного контрагента пов’язаною стороною, виходячи із сутності господарських операцій. Залишок заборгованості перед з ТОВ «Атенор» представлений у фінансовій звітності у складі авансів одержаних та на 31.12.2016 р. складає 33.460 тис. російських рублів, гривневий еквівалент 8.394 тис. грн., обліковується рік без руху.

Залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами на кінець року є незабезпеченими та безпроцентними і погашаються грошовими коштами.

Підприємство не відображало зменшення корисності дебіторської заборгованості стосовно сум заборгованості від пов’язаних сторін.

Винагороди посадовим особам Підприємства у звітному році здійснювались виключно такі, що пов’язані із відносинами трудового найму та передбачені колективним договором.

У 2016 році голова правління Ярмолюк О.М. придбавав у Підприємства металобрухт по ринковій ціні на суму 300 грн. та інші ТМЦ (борт дорожній, акційна палета) на суму 5033 грн. Заборгованість перед Підприємством на звітну дату відсутня.

Управлінський персонал отримував у 2016 році від Підприємства безвідсоткові позики: головний бухгалтер Жмаченко Т.В. по договору від 18.02.16 в сумі 45 тис. грн. На 31.12.2016 заборгованість зазначеної посадової особи перед Пiдприємством погашена в повному обсязi, без порушення термiнiв, що встановленi умовами договору.

Платежі на основі акцій, довгострокові виплати ключовому управлінському персоналу у 2016 році не здійснювались. Представники вищого управлінського персоналу  не володіють значними пакетами акцій Товариства.

 

8. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходи визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: Підприємство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов’язані з володінням продукцією; Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію; сума доходів може бути достовірно визначена; існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов’язаних з операцією; понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені, відповідно до МСФЗ 18 «Доход».

 

Доходи Підприємства розкриті у фінансовій звітності включають:

(у тисячах гривень)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

77.411

70.845

Дохід від операцій купівлі – продажу іноземної валюти

61

39

Дохід від реалізації інших оборотних активів

738

637

Дохід від операційної курсової різниці

335

259

Дохід від списання кредиторської заборгованості

5

3

Дохід від відновлення корисності активів, в т. ч.:

8

8

по запасам

-

8

по торговій, іншій дебіторській заборгованості, іншим не фінансовим активам

8

-

Інші операційні доходи

-

126

Фінансові доходи (отримані %)

8

2

Інші доходи (в т.ч. продаж металобрухту, отриманого при вибутті основних засобів)

160

183

Разом:

78.726

72.102

Обсяги реалізації продукції та послуг (відшкодування транспортних залізничних тарифів) за експортними контрактами (Російська Федерація, Республіка Білорусь)  склали:

 

(у тисячах гривень)

Показник

2016 рік

2015 рік

Реалізація продукції, товарів та послуг за експортними контрактами, в тому числі:

24.751

38.775

- експорт Республіка Білорусь, в тис. грн. (валютний еквівалент — тис. руб. РФ)

22.138 (55.375 тис. руб.)

8.074  (17.657 тис. руб.)

 - експорт РФ, в тис. грн., (валютний еквівалент — тис. руб. РФ)

2.613 (6.794 тис. руб.)

30.700 (78.617 тис. руб.)

 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Облік витрат Підприємства здійснюється з дотриманням принципу нарахування й відповідності доходів і витрат. Доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Відображення витрат Підприємства та розкриття інформації у фінансовій звітності здійснюється по методу класифікації витрат за функціональним призначенням.

 

Витрати ПАТ «Коростенський кар’єр» класифіковані у сумах:

 

(у тисячах гривень)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Собівартість реалізованої продукції (послуг)

65.804

59.545

Адміністративні витрати

4.155

3.623

Витрати на збут

9.292

6.280

Собівартість реалізованих запасів

511

541

Безнадійні та сумнівні борги

2

23

Витрати від курсової різниці

534

369

Визнані штрафи (пені, неустойки)

-

9

Витрати від знецінення активів

-

-

Інші операційні витрати

4.728

1.436

Фінансові витрати

-

66

Витрати пов’язані з вибуттям необоротних активів

-

6

Інші витрати

342

258

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(172)

887

Разом:

85.196

73.043

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат:

 

(у тисячах гривень)

Чистий фінансовий результат

2016 рік

2015 рік

 

 Прибуток/(збиток)

 

(6.470)

(941)

 

Підприємством розраховано суму відстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2016 за ставкою податку на прибуток, що діяла у 2016 році та затверджена для застосування у 2016 році – 18%.

 

Складові витрат із податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2016, були такими:

-          поточний податок на прибуток за звітний 2016 рік – 0 тис. грн.,

-          відстрочений податок на прибуток, пов’язаний із виникненням і сторнуванням тимчасових різниць – (172) тис. грн. (зменшення відстрочених податкових зобов’язань, дохід з податку на прибуток).

Природа тимчасових різниць є такою: основні засоби та нематеріальні активи – різниці в принципах капіталізації та амортизації; запаси – різниці в методах оцінки запасів і періодах визнання; виплати працівникам, торгова та інша дебіторська заборгованість, резерви, податки до сплати, крім податку на прибуток – різниці в періодах визнання; інші оборотні фінансові активи та інші поточні зобов’язання – різниці у принципах оцінки та визнання.

Розкриття інформації про витрати на амортизацію, матеріальні витрати та виплати працівникам:

 

(у тисячах гривень)

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Матеріальні затрати

27.905

25.253

Витрати на оплату праці

9.869

8.544

Відрахування на соціальні заходи

2.076

3.093

Амортизація

5.515

5.369

Інші операційні витрати

38.256

27.795

Разом:

83.621

70.054

 

9. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів (визначену за результатами оцінки незалежним оцінювачем) на дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій вартості, оскільки більшість основних засобів Підприємства вузькоспеціалізовані, та такі, що рідко продаються на відкритому ринку України.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках розкриваються у фінансовій  звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

У складі нематеріальних активів Підприємства на 31.12.2016 визнані:

 

(у тисячах гривень)

Найменування нематеріального активу

Дата вводу в експлуатацію

Строк експлуатації, років

Первісна вартість

Накопиче- ний знос

Балансова вартість

Права користування природними ресурсами

12.2012

20

1.148

189

959

Права користування геологічною інформацією (геолого — економічна оцінка запасів корисних копалин)

12.2014

5

761

304

457

Разом:

х

х

1.909

493

1.416

Вибуття нематеріальних активів у 2016 році не відбувалось.

 

Основні засоби, незавершені капітальні інвестиції

 

Незавершені капітальні інвестиції – об’єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва визнаються Підприємством як окремі елементи основних засобів, але, зважаючи на особливості затвердженої форми звіту про фінансовий стан, вартість об’єктів незавершеного будівництва у балансі відображена у окремій статті у складі необоротних активів.

 

На 31.12.2016 р. вартість незавершеного будівництва (основних засобів не готових для використання) складає 3.160 тис. грн., що включає капіталізовані витрати.

 

Капіталізовані витрати Підприємства представлені:

(у тисячах гривень)

Найменування показника

За 2016 рік

За 2015 рік

сальдо на 31.12.2016

Капітальне будівництво

1.218

452

999

Придбання (виготовлення) основних засобів

3.873

2.999

1.978

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

-

-

Придбання (створення) нематеріальних активів

183

392

183

Разом:

5.274

3.843

3.160

 

У складі статті «капітальне будівництво» обліковуються витрати на створення (реконструкцію) дробильно — сортувального цеху (ДСЦ-1) в сумі 999 тис. грн. (з урахуванням дооцінки на дату першого застосування МСФЗ).

У складі не введеного в експлуатацію обладнання, що перебуває на етапі доведення до стану придатного для експлуатації представлені: ковш скельний – 444 тис. грн., ЯКНО- 6 – 145 тис. грн., фонтан – 1.256 тис. грн., конвеєр стрічковий №2, 73,0 м – 133 тис. грн.

Також у статті «незавершені капітальні інвестиції» Підприємство визнало капіталізовані витрати на придбання нематеріального активу – «Право геолого – економічна оцінка запасів корисних копалин» -183 тис. грн.

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних необоротних активів на кожну звітну дату (за зовнішніми і внутрішніми факторами). У разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є).

У 2016 році Підприємством не виявлено ознак знецінення нематеріальних активів та об’єктів основних засобів, включаючи основні засоби на стадії будівництва (не готові до експлуатації).

Необоротні активи відображені в Фінансовій звітності за історичною собівартістю, що визначена як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом.

Амортизація нарахована прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного використання об’єктів.

Накопичена амортизація становить 51% первісної вартості основних засобів, що перебувають в експлуатації Підприємства.

Терміни експлуатації об’єктів основних засобів у 2016 році керівництвом не переглядались.

 

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

(у тисячах гривень)

 

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інші основні засоби

Всього

Первісна вартість на 01.01.2016

 

20.849

 

41.910

 

3.321

 

6.555

 

72.635

Придбано (надходження) основних засобів

1.218

2.924

156

660

4.958

Дооцінка вартості

-

-

-

-

-

Уцінка вартості

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Вибуло

(-)

(-)

(88)

(2)

(90)

Первісна вартість на 31.12.2016

 

22.067

 

44.834

 

3.389

 

7.213

 

77.503

Накопичена амортизація на 01.01.2016

 

(6.725)

 

(21.296)

 

(2.256)

 

(3.965)

 

(34.242)

Амортизаційні нарахування за звітний період

(683)

(3.342)

(261)

(1.016)

(5.302)

Вибуло (знос)

(-)

(-)

(88)

(2)

(90)

Накопичена амортизація на 31.12.2016

 

(7.408)

 

(24.638)

 

(2.429)

 

(4.979)

 

(39.454)

Балансова вартість станом на кінець звітного періоду

 

14.659

 

20.196

 

960

 

2.234

 

38.049

 

Вибуття основних засобів у 2016 році – це активи повністю зношені, подальше використання яких не доцільне, визнані Підприємством такими, що більше не використовуються.

Металобрухт, отриманий при розбиранні і демонтажі основних засобів, що ліквідовані, оприбуткований з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів.

Станом на 31 грудня 2016 року основні засоби, класифіковані як призначені для продажу відсутні.

Представлені у фінансовій звітності основні засоби належать Підприємству на праві власності.

На Підприємстві відсутні передані в заставу об’єкти, необоротні активи Підприємства не обтяжені.

ПАТ «Коростенський кар’єр» відповідно до Договору оренди №2О2015К1 від 30.12.2015 отримало в операційну оренду від ТОВ «Юнігран» технологічні транспортні засоби (самоскиди БелАЗ). Вартість орендованих основних засобів на 31.12.2016 складає 3.877 тис. грн. Розмір орендної плати 23 тис. грн. (з ПДВ) на місяць.

У строкове платне користування від ТОВ «Юнігран» по Договору оренди №2О15К2 від 30.12.2015 Підприємству передано основні засоби (дробарне обладнання, екскаватори, навантажувачі кар’єрні, гідравлічний молот). Вартість орендованих основних засобів на 31.12.2016 складає 5.781 тис. грн. Розмір орендної плати 41,5 тис. грн. (з ПДВ) на місяць. Термін дії вказаних Договорів оренди до 31.12.2020 р.

Підприємство, згідно з п. 33 МСБО 17, визнає орендні платежі за договорами операційної оренди,  витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди.

В 2016 році Підприємство не передавало в оренду нерухоме та рухоме майно. Договори фінансової оренди у 2016 році не укладались.

 

10. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

 

Складові запасів Підприємства були такими:

(у тисячах гривень)

 

На 31 грудня

2016 року

На 31 грудня 2015 року

Сировина і матеріали

1.023

865

Паливо

279

246

Запасні частини

1.608

986

Малоцінні та швидкозношувані предмети

435

74

Незавершене виробництво

123

153

Готова продукція

1.046

1.640

Товари

224

184

Разом:

4.738

4.148

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за чистою вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2016 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні запаси Підприємством не ідентифіковані. При відпуску запасів у виробництво, продаж, при іншому вибутті  оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

 

Протягом 2016 року відсутні події (обставини), що призвели б до відновлення списаних запасів (використання у операційній діяльності запасів, по яким у попередніх періодах був нарахований резерв знецінення), Підприємство не визнавало доходу від відновлення корисності запасів.

 

Торгова та інша дебіторська заборгованість

Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства відповідає її балансовій вартості. Резерви знецінення нараховуються на індивідуальній основі, Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

Торгова та інша дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву під зменшення корисності на 31.12.2016 є поточною, представлена у національній валюті та складалась з наступного:

Довідково у таблиці наведено узгодження змін у резервах.

 

 (у тисячах гривень)

 

Торгова дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Дебітор-

ська за розрах. з

бюджетом

Інша дебіторська заборгова ність

 

Усього

 

Балансова вартість на 01.01.2016

 

1.579

 

100

 

1.619

 

379

 

3.677

Резерв сумнівних боргів на 01.01.2016

 

32

 

10

 

-

 

-

 

42

Нараховано резерву за рік

 

-

 

2

 

-

 

-

 

2

Використано у 2016 році

(-)

(-)

-

-

(-)

Сторновано попередньо визнані, не використані суми зменшення корисності

 

 

-

 

 

8

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Резерв сумнівних боргів на 31.12.15

32

12

-

-

-

Балансова вартість на 31.12.2016

 

1.791

 

84

 

2.285

 

221

 

4.381

 

Дебіторська заборгованість на 31.12.2016 р. включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 

У складі торгової дебіторської заборгованості обліковується заборгованість нерезидентів (республіка Білорусь) за поставлену щебеневу продукцію:

-          ООО «КерамоКирпич» — 101 тис грн. (еквівалент 258 тис. рос. рублів);

-          ООО «БелНерудТрейд» — 267 тис. грн. (еквівалент 660 тис. рос. рублів);

-          ООО «/ТранзитСервисПлюс» — 98 тис. грн.. (еквівалент 218 тис. рос. рублів).

У 2016 році терміни погашення дебіторської заборгованості нерезидентами не порушувались.

 

Заборгованість по розрахункам з бюджетом на 31.12.2016 – 2.285 тис. грн.  включає:

- передплату з податку на прибуток – 976 тис. грн.

- передплату з ПДВ (від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту) — 1.309 тис. грн. Вказана сума ПДВ не декларувалась Підприємством як така, що підлягає бюджетному відшкодуванню, а відображена в деклараціях з податку на додану вартість як сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, тобто в рахунок погашення майбутніх податкових зобов’язань.

У 2016 році відбувалось відновлення сум резерву дебіторської заборгованості у складі доходів в сумі 8 тис. грн.

 

На 31 грудня 2016 р. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною та погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти не прострочені, не знецінені та включали:

(у тисячах гривень)

На 31 грудня

2016 року

На 31 грудня 2015 року

Грошові кошти в банку

1.200

1.993

Готівка в касі

-

1

Разом:

1.200

1994

 

Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні. Поточні рахунки та, відповідно, залишки коштів, у банківських установах, в яких НБУ введено тимчасову адміністрацію та/або у банках на ліквідації — відсутні.

 

11. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу (акціонерний капітал), додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

Акціонерний (зареєстрований) капітал

На 31 грудня 2016 р. затверджений (заявлений) і повністю сплачений статутний капітал становить 799.320,00 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч триста двадцять) гривень та поділений на 3.197.280 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Житомирській області.

Станом на 31.12.2016 року відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерами Підприємства є:

-          243 фізичних осіб, які володіють 626.411 шт. акцій, що складає 19,5920%  статутного капіталу, фізичні особи, які володіють більше 10% статутного капіталу Підприємства відсутні;

-          4 юридичні особи, яким належить 2.570.869 шт. акцій – 80,4080% статутного капіталу, в тому числі 2 акціонери, що володіють більше 10% акцій Товариства: —  нерезидент І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (Кіпр) – належна кількість акцій — 1.972.201 шт. (61,6837%); та ТОВ «Юнігран» (Україна) – належна кількість акцій – 593.775 шт. (18,5713%).

Інший додатковий капітал на 31.12.2016 складає 3.018 тис. грн., сформований в результаті відображення переоцінки (дооцінки) основних засобів, проведених у попередніх  періодах при першому застосування  МСФЗ.

 

Додаткова емісія акцій Підприємством не здійснювалась.

Дивіденди по результатам 2015 року в 2016 не оголошувались, оскільки за результатами попереднього звітного року було отримано відємний фінансовий результат — збиток.

Резервний капітал на 31.12.2016 відсутній.

 

Непокритий збиток на 31.12.2016 року складає (385) тис. грн., що сформований: за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів в сумі 6.085 тис. грн., зменшений на збиток, отриманий Підприємством у звітному році в сумі (6.470) тис. грн.

 

 1. 12.  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Підприємство не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни відсоткової ставки. Станом на звітну дату справедлива вартість зобов’язань відповідає їх балансовій вартості.

Довгострокові зобов’язання

У складі довгострокових зобов’язань Підприємства відображено:

(у тисячах гривень)

На 31 грудня 2016 року

На 31 грудня

2015 року

Відстрочений податок на прибуток

1.652

1.824

Оцінка відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) відображає податкові наслідки намірів Підприємства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов’язань.

Сума зменшення відстрочених податкових зобов’язань за 2016 рік склала, відповідно, 172 тис. грн., що є складовою доходу з податку на прибуток у Звіті про фінансові результати.

Згідно п.п. 134.1.1 ст.134 ПКУ «Об’єкт оподаткування», Підприємство у 2016 році відноситься до платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, тому об’єкт оподаткування визначається з коригуванням фінансового результату до оподаткування на усі рiзницi, передбачені нормами ПКУ. Підприємство внесло відповідні положення до власної облікової політики та до складу статей тимчасових/постійних різниць у відповідності до вимог податкового законодавства.

Вiдстроченi податкові активи та зобов’язання визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові рiзницi, що підлягають оподаткуванню. Тому балансова вартість відстрочених податкових активів та зобов’язань була переглянута у відповідності до внесених змін до податкового законодавства.

 

Забезпечення

З метою виконання положень облікової політики та вимог  МСФЗ, Підприємством визнано резерви, у відповідності до критеріїв визнання, що передбачені МСФЗ 37: наявність поточного юридичного (фактичного) зобов’язання по передачі економічних вигід, що виникло в результаті минулих подій, ймовірність того, що погашення зобов’язань призведе до зменшення ресурсів (економічних вигід), суми резервів можливо надійно оцінити.  Та відповідно до норм  МСФЗ 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).

 

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов’язання (юридична або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.

 

Розподіл за статтями резервів, що відображені у фінансовій звітності у складі зобов’язань та забезпечень такий:

 

 (у тисячах гривень)

На 31.12.2016

На 31.12.2015

Примітка

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

1.580

976

у фінансовій звітності у складі поточних забезпечень

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

1.382

1.405

у фінансовій звітності у складі довгострокових пенсійних забезпечень

Забезпечення наступних витрат на відновлення промислової зони (рекультивація земель)

417

387

у фінансовій звітності у

складі довгострокових забезпечень

Разом:

3.379

2.768

х

 

Зобов’язання Підприємства щодо оплат відпусток працівникам, які не були використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки. У 2016 році використана частина забезпечень на виплату відпусток складає  772 тис. грн., витрати на формування (створення) резерву – 1.376 тис. грн.

 

З метою рівномірного розподілу витрат на рекультивацію земель, використаних для видобутку граніту Товариством створено резерв для забезпечення відновлення земельних ділянок (резерв на горнотехнічну рекультивацію кар’єру). Суму забезпечення відновлення порушених земель після промислової розробки кар’єру з добування будівельного каменю на Коростенському родовищі нараховано виходячи із оціночної вартості витрат на рекультивацію, фактичних обсягів добутку граніту та балансових запасів корисних копалин, затверджених ДКЗ.

 

Суми, визнані в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов’язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов’язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточні зобов’язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків.

Поточні зобов’язання

Торгова та інша кредиторська заборгованість Підприємства включає:

 

(у тисячах гривень)

На 31 грудня 2016 року

На 31 грудня

2015 року

Короткострокові кредити банків

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

24.981

26.516

з одержаних авансів, в т.ч.:

14.170

11.125

аванс нерезидента: ТОВ «Атенор» сума деномінована в рублях РФ на 01.01.2016 – 33460 тис. руб РФ, на 31.12.2016 –33.469;

8.397

8.394

аванси– резидентів

5.773

2.731

з бюджетом, в т. ч:

737

207

податок з доходів фізичних осіб

102

72

плата за користування надрами

542

61

податок на прибуток

-

-

екологічний податок

27

17

інші податки

66

57

зі страхування

108

208

з оплати праці

587

456

інші поточні зобов’язання

4.924

198

Разом:

45.507

38.710

 

У 2016 році Підприємство не отримувало банківських кредитів та/або овердрафтів.

Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату фінансової звітності відсутня. Представлені у фінансовій звітності зобов’язання по податкам і зборам є поточною заборгованістю, що виникла в грудні 2016 року та буде погашена у 1 кварталі 2017, відповідно до встановлених чинним законодавством України термінів.

Заробітна плата працівникам виплачувалась своєчасно та в повному обсязі, трудові відносини оформлені та здійснювались в межах норм, передбачених КЗпП.

 1. 13.  ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 8  Підприємство вважає операційним сегментом – компонент компанії, по якому в результаті господарської діяльності, наявні доходи та витрати, операційні результати якого регулярно аналізуються керівництвом та щодо якого наявна окрема фінансова інформація.

 

Підприємством визначено два операційних звітних сегменти: операційна діяльність  ПАТ «Коростенський кар’єр» в межах України та експортні операції. Розкриття інформації про доходи, витрати, активи і зобов’язання сегментів здійснюється в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт.

 

(у тисячах гривень)

 

Україна

Експорт

Разом

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Реалізація продукції (послуг)

52.660

32.070

24.751

38.775

77.411

70.845

Собівартість реалізованої продукції

43.771

27.391

22.033

32.154

65.804

59.545

Валовий прибуток

8.889

4.679

2.718

6.621

11.607

11.300

Витрати на збут

7.430

2.104

1.852

4.176

9.292

6.280

Торгова дебіторська заборгованість

1.325

981

466

598

1.791

1.579

Аванси одержані

5.773

2.731

8.397

8.394

14.170

11.125

 

До сегментних доходів відносяться  доходи  від реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на збут.

Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов’язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Інші активи, зобов’язання, доходи і витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цілому.

 

14. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

Оподаткування

У 2016 році  Державною фіскальною службою планові/позапланові виїзні документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства не проводились.

Управлінням держпраці у Житомирській області Державної служби України з питань праці проведено планову та позапланову перевірки з питань додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне страхування. За результатами вказаних перевірок суттєвих порушень вимог законодавства не встановлено, відповідно, штрафні санкції/донарахування відсутні

Коростенською міською виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проведено планову перевірку з питань дотримання законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Перевіркою суттєвих  порушень не виявлено, встановлено порушення в сумі 0,3 тис. грн., що має відображення в обліку і звітності.

Інших перевірок, проведених Державними органами у 2016 році, таких, що мають вплив на дані фінансової звітності Підприємства – не відбувалось.

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим загальнодержавне податкове та митне законодавство постійно змінюється.

Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання вимог українських законів та норм може призвести до серйозних штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності Підприємства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи та пеня, розміри яких можуть бути суттєвими. Митна та податкова служби мають право переглядати податкові зобов’язання за три календарні роки, що передували року перевірки. За певних обставин, перевірки можуть покривати довші періоди.

Станом на 31 грудня 2016 керівництво вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є доцільною, та ймовірно, що податкові, валютні та митні позиції Підприємства можуть бути затверджені.

Підприємство здійснює окремі операції зі зв’язаними особами, тому існує вірогідність того, що зі зміною тлумачення податкового законодавства і підходу податкових органів, такі операції можуть бути оскаржені в майбутньому. Наслідки оскарження застосування податкового законодавства Підприємством неможливо передбачити,  але керівництво вважає, що Підприємство у 2016 році відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, а будь – які вірогідні оскарження будуть незначними. Окремі потенційні зобов’язання, пов’язані з вищевикладеним Підприємством не визнавались.

 

Юридичні питання

На 31 грудня 2016 року у провадженні судових органів відсутні судові справи за участю Підприємства.

 

15. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 

Основні фінансові інструменти Підприємства включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Підприємство має різні інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, які виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності.

Політика Підприємства не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Підприємства. Вище керівництво контролює процес управління цими ризиками, а діяльність ПАТ «Коростенський кар’єр», пов’язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами.

Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Підприємству не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона зазвичай позичає кошти за фіксованими ставками. Так само Підприємству не притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик — це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик, пов’язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Товариства (коли торгова кредиторська і дебіторська заборгованість  деноміновані в іноземних валютах) і фінансової діяльності (коли процентні позики Підприємства деноміновані в іноземних валютах).

Ризик ліквідності Підприємство здійснює аналіз строків погашення активів і зобов’язань і планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в коротко-і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик — це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов’язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Підприємству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговельною дебіторською заборгованістю) і від фінансової діяльності, включаючи операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти.Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику Підприємства, складаються в основному із коштів у банку, торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Підприємства регулярно переглядає структуру капіталу.

 

16. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалось подій, які могли б вплинути на фінансовий стан Товариства та відповідно, на необхідність коригування показників фінансової звітності за 2016 рік.

Після звітної дати відбулись події, які не є коригуючими подіями, але інформація про які підлягає розкриттю. А саме: Головним управлінням ДФС у Житомирській області проведено документальну планову виїзну перевірку з  питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 р. За результатами якої 27.03.2017 складено акт №147/06-30-14-01/00292422, перевіркою встановлено порушення: — заниження податку на прибуток за 2015 р. на суму 109 тис. грн., — завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток за 2016 р. на 32 тис. грн., — заниження плати за користування надрами на 19 тис. грн., завищення від’ємного значення з ПДВ на суму 41 тис. грн. Результати перевірки будуть належним чином нараховані в обліку після отримання податкових повідомлень-рішень та, відповідно, матимуть відображення в  фінансовій звітності у 2017 році.

17. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ця фінансова звітність за 2016 рік, була затверджена до надання  Зборам акціонерів виконавчим органом  — Товариства 28 березня 2017 року.

 

 

Голова правління     ________________     Ярмолюк О. М.

М.П.

Головний бухгалтер   ________________       Жмаченко Т. В.

 

Примітки на 37 (тридцяти семи) сторінках є невід’ємною частиною повного комплекту фінансової звітності ПАТ «Коростенський карєр» за 2016 рік.

 

Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12-00 годині в актовому залі адміприміщення Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В.Сосновського, 67. [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua 6. Адреса [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента                                          І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., [...]

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР» за 2015 рік — Відкрити звіт (PDF)

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. Електронна поштова адреса: Kor_kar@emitents.net.ua 6. Адреса [...]

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 2 розділу VI) Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» (надалі – Товариство)(код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2016 року о  12-00 годині в [...]

Рішення прийняті загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський кар’єр» 29 квітня 2015 р. 1. З першого питання порядку денного Обрали лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі: Зубрейчук Олена Іванівна, Войтюк Олена Павлівна Стасюк Ірина Уракбаївна 2. З другого питання порядку денного Обрали Авраменко Ірину Анатоліївну секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Код за ЄДРПОУ: 00292422 3. Місцезнаходження: 11509 Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 67 4. Міжміський код, телефон та факс: 04142-3-21-18, 04142-3-21-18 5. [...]

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік   I. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Коростенський кар’єр» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292422 4. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 67 5. Міжміський код, телефон та факс 242 [...]

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Фотогалерея

image