• Доставка:

 • щебінь, відсів, камінь: (044) 278-75-09 - автотранспортом (044) 279-74-51 - залізничним транспортом
 • тротуарна плитка, дорожній бордюр: (044) 278-75-09 (050) 91-55-777

Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4)

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 14-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.

Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 13-00 до 13-45. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання секретаря загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
 4. Звіт правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та визначення  основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11.Обрання членів наглядової ради Товариства.

 

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства  у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Ігор Миколайович Онопрієнко. Довідки за телефоном (04133)5-12-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Малинський каменедробильний завод» за 2016 рік     (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній

Звітний

усього активів:

63948

54503

основні засоби

42609

38599

незавершені капітальні інвестиції

835

251

запаси

9111

8097

сумарна дебіторська заборгованість

6438

3814

грошові кошти та їх еквіваленти

2875

1868

нерозподілений прибуток

14210

12278

статутний капітал

9522

9522

довгострокові зобов’язання

4417

2863

поточні зобов’язання

33418

27459

чистий прибуток (збиток)

(20462)

(1932)

середньорічна кількість акцій

6348000

6348000

чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.

(3,22)

(0,30435)

чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

93

95

 

 

Наглядова рада ПАТ «МКДЗ»

Титульний аркуш            Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Онопрiєнко Iгор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   МП   (дата)                   Річна [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133-5-13-36 [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: 04133-5-12-43, 04133- 5-13-36 [...]

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік - Відкрити звіт (PDF)

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: (04133)-5-12-43, 233- 5-13-36 [...]

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 2 розділу VI)   Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 04011905 місцезнаходження: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- 5-13-36 [...]

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 04011905 3. Місцезнаходження: 11634 Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд №4 4. Міжміський код, телефон та факс: 233-5-12-43, 233- 5-13-36 [...]

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік   I. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04011905 4. Місцезнаходження 11634, Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранiтненська, Комплекс будiвель i споруд № 4 5. Міжміський [...]

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Фотогалерея

image